. you trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

. you trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

18 After you deliver your talk, listen carefully to the oral counsel offered.

18 Sau khi nói bài giảng, bạn nên chăm chú nghe lời khuyên bảo.

jw2019

If your men are smart, they’ll take care of you themselves.

Nếu người của mày thông minh, thì họ sẽ tự xử mày.

OpenSubtitles2018. v3

So, hey uh, can I ask you something?

À nè, anh hỏi em một chút được không?

OpenSubtitles2018. v3

That’s like a particle with mass, because you are connecting, interacting, with that Higgs snow field.

Giống như một hạt với khối lượng, chính bới bạn liên kết, tương tác, với trường tuyết Higgs .

QED

Sign my shirt, would you?

Anh ký vào áo tôi, được không?

OpenSubtitles2018. v3

Don’t look at it and you won’t spill it.’

Đừng có nhìn nó, như vậy sẽ không làm nó đổ ra.”

Literature

They’re just icons; you click on them.

Chúng chỉ là những hình tượng, và bạn click vào chúng .

QED

Do I know you?

Tôi có quen anh sao?

OpenSubtitles2018. v3

I suggest you return to your duties and drop this matter.

Tôi đề nghị anh quay lại làm việc của mình và bỏ vụ này đi.

OpenSubtitles2018. v3

You look like trash, all marked up like that.

Con y như đồ rác rưởi, xăm đầy mình như vậy.

OpenSubtitles2018. v3

And for some strange reason, I thought of you.

Và vì một lý do kỳ lạ nào đó, con nghĩ tới mẹ.

OpenSubtitles2018. v3

we come here to thank you.

Mọi người đều muốn đến tạ ơn cậu đó.

OpenSubtitles2018. v3

40 You will equip me with strength for the battle;+

40 Ngài trang bị sức cho con ra trận,+

jw2019

“Reverend Sykes startled me by saying sternly, “”Carlow Richardson, I haven’t seen you up this aisle yet.”””

Mục sư Sykes làm tôi giật mình bằng câu nói nghiêm khắc, “Carlow Richardson, ta chưa thấy con đi trên lối đi này.”

Literature

You know, a good night’s sleep wouldn’t be the worst thing in the world.

biết đấy, một giấc ngủ ngon và không để tâm tới những thứ tồi tệ đang xảy ra trên trái đất.

OpenSubtitles2018. v3

Thank you.

Cảm ơn em.

OpenSubtitles2018. v3

They’re- – they’re ready for you.

Họ đã sẵn sàng để gặp anh rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Meaning, you don’t know…

Nghĩa là, cậu không biết…

OpenSubtitles2018. v3

“And this shall ye do in remembrance of my body, which I have shown unto you.

“Và các ngươi làm việc này để tưởng nhớ tới thể xác của ta, mà các ngươi đã được ta cho trông thấy.

LDS

You don’t wanna do that.

Anh không nên làm vậy.

OpenSubtitles2018. v3

Do you know where we might find him?

Ông có biết tìm ông ta ở đâu ko?

opensubtitles2

Nathan isn’t sure if you have one or not.

Nathan không chắc em có ý thức hay không.

OpenSubtitles2018. v3

First, work on the problems you can do something about.

Trước hết, giải quyết những vấn đề mà bạn có thể kiểm soát.

jw2019

You are not gonna do that.

Em sẽ không làm vậy.

OpenSubtitles2018. v3

Before you can sign in another person, be sure you’ve added the second person to your Chromebook.

Trước khi có thể đăng nhập người khác, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm người thứ hai vào Chromebook của mình.

support.google

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *