xin xỏ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

xin xỏ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chìa cái bát thiếc xin xỏ cả thế giới.

Just rattling a little tin cup to the entire world.

OpenSubtitles2018. v3

Hay có xin xỏ anh điều gì?

Have I ever asked you for anything?

OpenSubtitles2018. v3

Xin xỏ nhiều lần nữa.

Begged numerous times.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng họ không phải tới đây để xin xỏ, và kẻ cầm đầu là Beowulf, rất ấn tượng

But they are no beggars, and their leader Beowulf is an imposing

opensubtitles2

Những kẻ khác đều được quyền xin xỏ.

The others are free to ask as well.

OpenSubtitles2018. v3

Còn hơn là xin xỏ.

It’s better than pleading.

OpenSubtitles2018. v3

Cho dù tôi phải xin xỏ.

I’ll even say, ” Please. “

OpenSubtitles2018. v3

Không xin xỏ gì à.

You’re not begging.

OpenSubtitles2018. v3

Miễn xin xỏ.

We don’t negotiate.

OpenSubtitles2018. v3

Anh biết không có lần em phải xin xỏ để không bị phạt tốc độ đấy?

You know, I once talked my way out of a speeding ticket?

OpenSubtitles2018. v3

Không một ai trong số các anh em này xin xỏ sự kêu gọi của họ.

None of these brethren asked for his calling.

LDS

Chúng ta ở đây để ngợi ca Chúa Giê-su, không phải xin xỏ.

We’re here to praise Jesus, not ask him for favors.

OpenSubtitles2018. v3

Chương trình này dạy các tín hữu phải tự giúp đỡ mình thay vì ngửa tay xin xỏ.

The plan taught people to turn to themselves for a “hand up” rather than to other sources for a handout.

LDS

Đúng vậy, dù cho cả 2 chúng ta có phải quỳ gối xin xỏ những gã nhà giàu.

Even if we both have to crawl on our bellies to every fat old cat …

OpenSubtitles2018. v3

Hey, Joey đã nói là không xin xỏ chữ kí.

Hey, Joey said no autographs.

OpenSubtitles2018. v3

Tới xin xỏ mấy thứ phế thải à?

Come to beg for scraps?

OpenSubtitles2018. v3

Vì cậu đã xin xỏ tôi đấy.

Since you said the magic word.

OpenSubtitles2018. v3

sao anh không đi mà xin xỏ Poseidon ấy để được vén quần và sờ mông lão!

You would entreat Poseidon to shun robes and present ass!

OpenSubtitles2018. v3

Vì tôi có nhiều cách để xin xỏ lắm.

Because I beg to differ.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu không xin xỏ được à?

You couldn’t talk your way out of it?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không đến xin xỏ hoặc bợ đỡ ông

I am not here to bend over and take it up the ass from you

opensubtitles2

Nhưng họ không phải tới đây để xin xỏ, và kẻ cầm đầu là Beowulf, rất ấn tượng…

But they are no beggars, and their leader Beowulf is an imposing…

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không xin xỏ ông, Đại tá ạ.

I don’t ask for favors, Colonel.

OpenSubtitles2018. v3

Khi tôi xử lý xong ông, ông sẽ phải quỳ gối, xin xỏ Edric – con trai của Walter tha mạng.

When I’m done with you, you will be begging Edric, son of Walter, for mercy.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi không xin xỏ gì cả và cuộc viếng thăm của chúng tôi chỉ kéo dài không đầy ba phút”.

We are not petitioners, and our visit will not last longer than three minutes.”

Xem thêm: Get on là gì

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *