xanh lá cây trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

xanh lá cây trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Màu xanh lá cây có nghĩa là học sinh đã đạt đến trình độ thành thạo.

Green means the student’s already proficient.

ted2019

Xanh lá cây đậm và tía là những màu truyền thống của Wimbledon.

Dark green and purple are the traditional Wimbledon colours.

WikiMatrix

Hươu Sitka chủ yếu ăn thực vật màu xanh lá cây.

Sitka deer primarily eat green vegetation.

WikiMatrix

Heineken nổi tiếng với chai màu xanh lá cây đặc trưng và ngôi sao đỏ.

Heineken is well known for its signature green bottle and red star.

WikiMatrix

Đường màu xanh lá cây là số lượng làn đường cho xe đạp.

The green line is the number of bike lanes.

ted2019

Các lĩnh vực màu xanh lá cây đi?

Are the green fields gone?

QED

Nắp mang có màu xanh lá cây.

They may have green stripes.

WikiMatrix

Một chiếc LeSabre màu xanh lá cây?

A green LeSabre?

OpenSubtitles2018. v3

Vùng màu đỏ và xanh lá cây chồng lên nhau là màu vàng.

As you can see, the region where the red and green lights overlap is yellow.

ted2019

Cô đã đi xuống con đường và qua cánh cửa màu xanh lá cây thứ hai.

She went down the path and through the second green door.

QED

Sự xuất hiện của kim loại vết molybden đôi khi cho kết quả là ánh xanh lá cây.

The presence of molybdenum trace impurities occasionally results in a green glow.

WikiMatrix

Có hai nhóm người xanh lá câyxanh dương.

Here’s two human groups in green and blue.

QED

Nó có màu xanh lá cây, giống như vài thứ bị ăn mòn vậy.

It’s turning green, like some sort of corrosion.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ, giới hạn lại còn điểm màu xám, xanh lá cây, và cam.

Now, I narrowed it down to the gray one, the green one, and, say, the orange one.

QED

Sylvia thích nói rằng màu xanh dương là màu xanh lá cây mới.

Sylvia likes to say that blue is the new green.

ted2019

Để lan rộng tấm thảm màu xanh lá cây.

To spread a carpet of green

QED

Ánh sáng màu xanh lá cây đó có gây phóng xạ không?

Was that peculiar green color some kind of radiation?

Literature

Xanh lá cây (xanh lông mòng và vàng

Green (Cyan and Yellow

KDE40. 1

Phía dưới cánh có màu xanh lá cây sáng.

Below is a green ring.

WikiMatrix

Ông tăng dòng chảy của nước, vẫn một dòng xanh lá cây nhàm chán.

So he’s changing the flow of the water, but it’s just a boring green line.

QED

Xanh lá cây = Hợp âm

Green = Chords,

QED

Ném gã xanh lá cây ấy!

Hit the green guy.

OpenSubtitles2018. v3

Gamma (thành phần xanh lá cây

Gamma (Green Component

KDE40. 1

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.