wonder trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

wonder trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

I wonder what else of yours I have.

Con tự hỏi con có gì từ cha mẹ nữa.

OpenSubtitles2018. v3

He wonders if his mother will be able to find him in their new home.

Cậu hy vọng rằng mẹ cậu hoàn toàn có thể tìm thấy cậu ở ngôi nhà mới này .

WikiMatrix

Comic book superheroine Wonder Woman’s chief adversary is Dr. Barbara Ann Minerva, alias The Cheetah.

Trong bộ truyện tranh nổi tiếng có tên Wonder Woman thì kẻ thù chính của các siêu anh hùng là tiến sĩ Barbara Ann Minerva, bí danh Con Báo săn.

WikiMatrix

Perhaps you wonder, ‘Does the fact that Jehovah appears not to have done anything about my trial mean that he is unaware of my situation or that he does not care about me?’

Có lẽ bạn tự hỏi: ‘Phải chăng việc Đức Giê-hô-va dường như không làm gì để giải quyết khó khăn của tôi có nghĩa là Ngài không biết đến tình cảnh của tôi hoặc không quan tâm đến tôi?’

jw2019

Those first days when Helen Keller developed the ability to talk were wonderful .

Những ngày đầu tiên Helen Keller phát triển khả năng nói thật kỳ diệu .

EVBNews

I wondered if I would be forgotten by my family or by my Heavenly Father.

Tôi tự hỏi mình sẽ bị gia đình hay Cha Thiên Thượng quên lãng không.

LDS

At times, for instance, dedicated Christians may wonder if their conscientious efforts are really worthwhile.

Chẳng hạn, đôi khi những tín đồ đã dâng mình của Đấng Christ có lẽ tự hỏi không biết sự cố gắng hết lòng của họ có thật sự đáng công không.

jw2019

No wonder Moses was not intimidated by Pharaoh!

Không lạkhi Môi-se không sợ Pha-ra-ôn chút nào!

jw2019

Isn’t it wonderful to know that we don’t have to be perfect to experience the blessings and gifts of our Heavenly Father?

Là điều tuyệt vời để biết rằng chúng ta không cần phải hoàn hảo để có được các phước lành và ân tứ của Cha Thiên Thượng.

LDS

I was reared in a home with a faithful mother and a wonderful father.

Tôi lớn lên trong một gia đình với một người mẹ trung tín và một người cha tuyệt vời.

LDS

His followers must have wondered what he was going to do.

Các môn đồ chắc hẳn tự hỏi ngài sắp làm gì đây.

jw2019

The Maddox family now numbers 144 and are wonderful examples of being “all in.”

Gia đình Maddox giờ đây có tới 144 người là tín hữu và là tấm gương tuyệt vời của việc “cam kết trọn vẹn.”

LDS

Do we receive them in a way that deepens our relationship with this wonderful, divine Giver?

Chúng ta có nhận các món quà này trong một cách làm gia tăng mối quan hệ của chúng ta với Đấng Ban Cho kỳ diệu, thiêng liêng này không?

LDS

And I’m startin’to wonder

Và tôi bắt đầu tự hỏi

OpenSubtitles2018. v3

I wonder if I should get one.

Anh cũng muốn được như thế.

OpenSubtitles2018. v3

But still as I wonder, I won’t go under.

Nhưng tôi vẫn tự nhủ, tôi sẽ không đầu hàng.

ted2019

A gardener may prepare his ground, sow his seed, and carefully tend the plants, but in the end it is because of the wonderful creative power of God that things grow.

Người làm vườn có thể cuốc đất, gieo hạt giống và siêng năng trông nom các cây mới mọc, nhưng cuối cùng vì quyền năng sáng tạo kỳ diệu của Đức Chúa Trời nên mọi vật lớn lên (Sáng-thế Ký 1:11, 12, 29).

jw2019

Perhaps you wonder: ‘Is it really possible for a mere human to have a close relationship with Almighty God?

Có lẽ bạn thắc mắc: “Có thật là con người có thể đến gần Đức Chúa Trời Toàn Năng không?

jw2019

When you are there you are just immersed in this wonderful environment.

Khi ở đó, những bạn chìm đắm trong quốc tế tuyệt vời này .

QED

I wanted it to be something that was not addressed to them or signed by me, something that caused them to wonder what on Earth this thing was.

Tôi muốn nó là thứ gì đó họ không xác định được hoặc không được tôi kí tên, thứ gì đó khiến họ phân vân không hiểu đây là cái gì.

ted2019

What wonderful gift has God bestowed upon his Witnesses in these last days?

Đức Chúa Trời ban món quà kỳ diệu nào cho các Nhân-chứng của Ngài trong những ngày sau rốt này?

jw2019

I wonder if you remember me from last night.

Không biết cô có nhớ tôi từ tối qua không.

OpenSubtitles2018. v3

A truly wonderful part to play.”

Đó quả là một vai diễn tuyệt vời dành cho tôi.”

WikiMatrix

They discovered not only the scenic wonder of this area, with its magnificent mountains and valleys, they found not only the wonderful spirit of the international games at their best, but they found beauty in this city.

Họ không chỉ khám phá ra phong cảnh tuyệt vời của khu vực này, với núi non và thung lũng mỹ lệ, họ không chỉ khám phá ra tinh thần kỳ diệu của cuộc tranh tài thể thao quốc tế xuất sắc nhất, mà họ còn khám phá ra vẻ xinh đẹp của thành phố này.

LDS

So it’s wonderful to think intellectually about how the life of the world is, especially those who are very smart can play this game in our head.

Và thật tuyệt vời chúng ta đều suy nghĩ hợp lý về cuộc sống trong thế giới này, và đặc biệt những người cực thông minh trong chúng ta, ta có thể sống theo ý mình.

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.