without tiếng Anh là gì?

without tiếng Anh là gì?
without tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng without trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ without tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm without tiếng Anh
without
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ without

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: without tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

without tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ without trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ without tiếng Anh nghĩa là gì.

without /wi’ aut/

* giới từ
– không, không có
=to without travel without a ticket+ đi xe không (có) vé
=rumour without foundation+ tin đồn không căn cứ
=without end+ không bao giờ hết
=without number+ không thể đếm được, hằng hà sa số
=to speak English without making mistakes+ nói tiếng Anh không lỗi
– (từ cổ,nghĩa cổ) ngoài; khỏi
=without this place+ ngoài chỗ này; khỏi chỗ này

* phó từ
– (từ cổ,nghĩa cổ) bên ngoài, phía ngoài, ở ngoài, ngoài
=to stay without+ ở ngoài

* liên từ
– (từ cổ,nghĩa cổ) trừ phi

* danh từ
– phía ngoài, bên ngoài
=from without+ từ ngoài vào

Thuật ngữ liên quan tới without

Xem thêm: Get on là gì

Tóm lại nội dung ý nghĩa của without trong tiếng Anh

without có nghĩa là: without /wi’ aut/* giới từ- không, không có=to without travel without a ticket+ đi xe không (có) vé=rumour without foundation+ tin đồn không căn cứ=without end+ không bao giờ hết=without number+ không thể đếm được, hằng hà sa số=to speak English without making mistakes+ nói tiếng Anh không lỗi- (từ cổ,nghĩa cổ) ngoài; khỏi=without this place+ ngoài chỗ này; khỏi chỗ này* phó từ- (từ cổ,nghĩa cổ) bên ngoài, phía ngoài, ở ngoài, ngoài=to stay without+ ở ngoài* liên từ- (từ cổ,nghĩa cổ) trừ phi* danh từ- phía ngoài, bên ngoài=from without+ từ ngoài vào

Đây là cách dùng without tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ without tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

without /wi’ aut/* giới từ- không tiếng Anh là gì?
không có=to without travel without a ticket+ đi xe không (có) vé=rumour without foundation+ tin đồn không căn cứ=without end+ không bao giờ hết=without number+ không thể đếm được tiếng Anh là gì?
hằng hà sa số=to speak English without making mistakes+ nói tiếng Anh không lỗi- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) ngoài tiếng Anh là gì?
khỏi=without this place+ ngoài chỗ này tiếng Anh là gì?
khỏi chỗ này* phó từ- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) bên ngoài tiếng Anh là gì?
phía ngoài tiếng Anh là gì?
ở ngoài tiếng Anh là gì?
ngoài=to stay without+ ở ngoài* liên từ- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) trừ phi* danh từ- phía ngoài tiếng Anh là gì?
bên ngoài=from without+ từ ngoài vào

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *