“wheel” là gì? Nghĩa của từ wheel trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

“wheel” là gì? Nghĩa của từ wheel trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Tìm

wheel

wheel /wi:l/

 • danh từ
  • bánh (xe) ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • front wheel: bánh trước
   • back wheel: bánh sau
   • the wheel of history: bánh xe lịch sử
  • (số nhiều) hệ thống bánh xe (của máy…)
  • xe hình (để buộc tội nhân vào mà đánh)
   • to break on the wheel: xử xe hình
  • (kỹ thuật) bàn quay (của người làm đồ gốm)
  • bánh lái, tay lái
   • man of the wheel: người cầm lái, người lái tàu
  • sự quay tròn, sự xoay; (quân sự) sự quay
   • left wheel: sự quay sang trái
  • (nghĩa bóng) sự thăng trầm
   • the wheels of life: những thăng trầm của cuộc đời
   • fortune’s wheel: sự thăng trầm của số phận
  • (nghĩa bóng) bộ máy
   • the wheel of government: bộ máy chính quyền
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) xe đạp
  • big wheels
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bọn tai to mặt lớn, bọn quyền cao chức trọng
  • to go on wheels
   • chạy, trôi chy, tiến hành thuận lợi
  • wheels within wheels
   • máy móc phức tạp
  • (nghĩa bóng) tình hình rắc rối phức tạp
  • (nghĩa bóng) mưu đồ đen tối
  • ngoại động từ
   • lăn, đẩy cho lăn
    • to wheel a barrow: đẩy (cho lăn) một xe cút kít
   • dắt (xe đạp)
   • làm quay tròn, xoay
    • to wheel one’s chair: xoay cái ghế
   • chở trên một xe lăn
    • to wheel something in a barrow: chở vật gì bằng xe cút kít
   • xử tội xe hình; đánh nhừ tử
   • (quân sự) cho (hàng quân) quay
   • nội động từ
    • quay, xoay
    • lượn vòng
     • the sea-gulls wheeled over the sea: những con chim mòng biển lượn vòng trên mặt biển
    • (quân sự) quay
     • right wheel!: bên phi quay!
    • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi xe đạp
    • to wheel round (about)
     • quay lại, xoay trở lại


   [wi:l]

  • danh từ

   o   bánh xe; bánh lái, tay lái

   §   calf wheel : trống kéo nâng (trong cáp khoan)

   §   driving wheel : bánh dẫn động, bánh chủ động

   §   guide wheel : bánh dẫn hướng

   §   pulley wheel : bánh puli, bánh ròng rọc

   §   rod backoff wheel : dụng cụ tháo ren cần bơm bị kẹt

   §   steering wheel : bánh lái

   §   water wheel : tuabin thủy lực

   §   worm wheel : bánh vít vô tận

   §   wheel-type back-off wrench : chìa vặn hình bánh xe

  • Xem thêm: steering wheel, roulette wheel, rack, bicycle, bike, cycle, wheel around, wheel around, roll, bicycle, cycle, bike, pedal

   Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

   wheel

   Từ điển Collocation

   wheel noun

   1 on a bicicyle, car, etc.

   ADJ. bicycle, car, etc. | spare | front | back, rear | nearside | offside | loose, wobbly | alloy

   WHEEL + VERB change, replace A tyre blew and we had to change the wheel.

   WHEEL + VERB go round, spin, turn The wheels were still going round. (figurative) The political wheel had turned full circle, and he was back in power. | skid, slide, slip He braked suddenly, causing the front wheels to skid. | crunch, scream, shriek the sound of wheels crunching over snow | come off, fall off | lock She braked too hard and the wheels locked.

   WHEEL + NOUN arch, base, bearings, hub, nut, rim, trim | clamp

   PREP. on ~s A child was pulling along a little dog on wheels. | under the ~s She fell under the wheels of a bus.

   2 (also steering wheel)

   VERB + WHEEL grip | turn | take I drove the first 200 miles and then Steve took the wheel.

   WHEEL + NOUN lock

   PREP. at the ~ The bus set off again with a fresh driver at the wheel. | behind the ~ I saw the car drive past, but didn’t recognize the woman behind the wheel.

   Từ điển WordNet

    n .

   • a simple machine consisting of a circular frame with spokes (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in vehicles or other machines)
   • a handwheel that is used for steering; steering wheel
   • forces that provide energy and direction

    the wheels of government began to turn

   • a circular helm to control the rudder of a vessel
   • game equipment consisting of a wheel with slots that is used for gambling; the wheel rotates horizontally and players bet on which slot the roulette ball will stop in; roulette wheel
   • an instrument of torture that stretches or disjoints or mutilates victims; rack
   • a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals; bicycle, bike, cycle
    v .

   • change directions as if revolving on a pivot; wheel around

    They wheeled their horses around and left

   • wheel somebody or something; wheel around
   • move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle; roll

    The President’s convoy rolled past the crowds

   • ride a bicycle; bicycle, cycle, bike, pedal

   English Synonym and Antonym Dictionary

   wheels|wheeled|wheeling
   syn.: bicycle bike cycle pedal rack roll roulette wheel steering wheel wheel around

   admin

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.