what’s the time? trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

what’s the time? trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

So we can go to 2016, but that might be what the Time Masters want.

Và giờ ta có thề về năm 2016, đó có thể là những gì bọn Time Master muốn.

OpenSubtitles2018. v3

Yeon Ssi, what’s the time?

Yeon Ssi, mấy giờ rồi?

QED

Do you know what the Times of London said the day I resigned?

Cậu có biết Tuần báo Luân Đôn đã nói gì khi tôi từ chức?

OpenSubtitles2018. v3

What’s the time?

Mấy giờ rồi?

OpenSubtitles2018. v3

No matter what the time or place, we still need something to believe in.

Dù thời hạn và khu vực là thế nào đi nữa, tất cả chúng ta vẫn cần một cái gì đó để tin vào .

QED

What’s the time?

Mấy giờ rồi..?

OpenSubtitles2018. v3

But there is a difference between the two, because with your iPod you can tell — or your iPhone, you can tell exactly what the time is, with precision.

Nhưng có sự độc lạ giữa 2 thứ này, vì với iPod hoặc iPhone của bạn, bạn hoàn toàn có thể nói đúng mực giờ .

QED

He would know what time the sun would rise, and what time it would set.

Cậu bé sẽ biết mặt trời mọc và lặn lúc mấy giờ

QED

From this analysis, the financial planner can determine to what degree and in what time the personal goals can be accomplished.

Từ phân tích này, người lập kế hoạch tài chính có thể xác định mức độ và thời điểm nào các mục tiêu cá nhân có thể được thực hiện.

WikiMatrix

What about the time?

Lúc đó là mấy giờ?

opensubtitles2

(b) What is the time and location of the local Memorial observance?

(b) Tại địa phương của bạn, Lễ Tưởng Niệm sẽ được cử hành vào giờ nào và tại địa điểm nào?

jw2019

We need to avoid doing what during the time that remains?

Chúng ta phải tránh điều gì trong thời gian còn lại?

jw2019

And what was the time of death?

Còn thời điểm tử vong?

OpenSubtitles2018. v3

14 What about the times when we come home tired after a long day’s work?

14 Còn những lúc chúng ta đi làm về mệt mỏi thì sao?

jw2019

What about the time line?

Còn dòng thời gian thì sao?

OpenSubtitles2018. v3

What was the time?

Lúc mấy giờ?

OpenSubtitles2018. v3

One is, what is the time, on average, you’re taking in attempting to solve these puzzles?

Thứ nhất, theo thời hạn, trung bình, mà những bạn nỗ lực giải những câu đố này ?

QED

What is the time now?

Bây giờ là mấy giờ rồi?

tatoeba

What is the time in Tokyo?

♫ Ở Tokyo thì mấy giờ?

ted2019

What of the timing of the separating of the sheep from the goats?

Khi nào chiên sẽ được tách ra khỏi dê?

jw2019

What’s the best time to have an office romance?

Thời gian tốt nhất để yêu đương chốn văn phòng là gì?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *