welcome trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

welcome trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Welcome back, in the previous lecture, we talked about how we could use models to become clearer thinkers.

Chào mừng các bạn đã quay trở lại, ở bài trước, chúng ta đã nói về việc mô hình có thể giúp ta trở thành những người suy nghĩ rõ ràng hơn như thế nào.

QED

Newsom responded to comments by Spicer which compared cannabis to opioids saying, “Unlike marijuana, opioids represent an addictive and harmful substance, and I would welcome your administration’s focused efforts on tackling this particular public health crisis.”

Newsom đã trả lời các bình luận của Spicer, so sánh cần sa với opioids, “Không giống như cần sa, opioid là một chất gây nghiện và có hại, và tôi sẽ hoan nghênh những nỗ lực tập trung của chính quyền của bạn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đặc biệt này.”

WikiMatrix

Welcome to the Glade.

Chào mừng đến với Trảng cỏ.

OpenSubtitles2018. v3

In Armenia, Khosrow finally meets Shirin and is welcomed by her.

Tại Armenia, Khosrow cuối cùng cũng gặp Shirin và được cô chào đón.

WikiMatrix

Welcome back.

Chào mừng quay lại.

OpenSubtitles2018. v3

Welcome One Another”

“Hãy tiếp lấy nhau”

jw2019

Welcome aboard, and…

Chào mừng anh, và…

OpenSubtitles2018. v3

Welcome home

Chào mừng về nhà.

OpenSubtitles2018. v3

Menzies oversaw an effusive welcome to Queen Elizabeth II on the first visit to Australia by a reigning monarch, in 1954.

Menzies quan sát một sự hoan nghênh nhiệt liệt Nữ vương Elizabeth II trong chuyến công du đầu tiên đến Úc của một quân chủ đương nhiệm, vào năm 1954.

WikiMatrix

Make them feel welcome, introduce them to others, and commend them for being present.

Giúp họ cảm thấy được ân cần đón tiếp, giới thiệu họ với người khác và khen ngợi sự hiện diện của họ.

jw2019

The whole population seemed to turn out to welcome us.

Nhân dân Kinh Châu nghe tin Đào Khản quay lại đều hoanchào đón.

WikiMatrix

welcome aboard.

Chào mừng nhập hội.

OpenSubtitles2018. v3

As the figurative doorkeeper, John the Baptizer welcomed the Fine Shepherd, Jesus

Tượng-trưng người canh cửa, Giăng Báp-tít nhận-diện Giê-su là Đấng Chăn chiên hiền-lành

jw2019

Xem thêm: Get on là gì

The baptized prisoners gave me a warm welcome.

Những tù nhân đã làm báp têm nồng nhiệt chào đón tôi.

jw2019

Welcome to mothers2mothers.

Chào mừng đến với những bà mẹ đến những bà mẹ.

QED

Welcome to the 21st century

Chào mừng tới thế kỷ 21.

OpenSubtitles2018. v3

Welcome them, and let them know that you are genuinely happy to see them.

Hãy đón tiếp họ và cho thấy anh chị thành thật vui mừng khi gặp họ (Rô 15:7).

jw2019

These, in turn, will have fine opportunities to extend to the visitors a loving welcome and genuine hospitality.

Rồi đến lượt các anh chị này sẽ có cơ hội tốt để yêu thương chào đón đại biểu khách và biểu lộ lòng hiếu khách thành thật.

jw2019

[ Inmate ] Welcome to the castle, baby!

Chào mừng đến với lâu đài

OpenSubtitles2018. v3

You’re welcome.

Không có gì.

OpenSubtitles2018. v3

Rooney’s autobiography, Welcome to My World, was released in March 2007.

Cuốn tự truyện của Rooney, Chào mừng đến với Thế giới của Tôi, được phát hành vào tháng 03 năm 2007.

WikiMatrix

You went wherever life took you for work, and people were mostly welcoming of you.

Bạn đến bất cứ nơi nào mà cuộc sống đưa bạn tới để làm việc và mọi người hầu như chào đón bạn.

ted2019

Those who loyally meet God’s requirements receive a gracious invitation from Jehovah: They can be guests in his “tent” —welcomed to worship him and granted free access to him in prayer. —Psalm 15:1-5.

Những ai trung thành làm theo các đòi hỏi của Đức Chúa Trời được Ngài mời đến và trở thành khách trong “đền-tạm” của Ngài—tức là được chào đón đến thờ phượng Ngài và cầu nguyện với Ngài vào bất cứ lúc nào.—Thi-thiên 15:1-5.

jw2019

Welcome to the first unit of CS258 — How to Make Software Fail.

Chào mừng các bạn đến với bài đầu tiên của khóa học CS258 – Cách thức làm cho một Ứng Dụng phần mêm thất bại.

QED

Good evening, and welcome to Death Race.

Chào mừng đến với ” Cuộc đua tử thần “

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.