chữ viết khó đọc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

chữ viết khó đọc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Điều đó được xác nhận thêm từ chữ viết xấu, khó đọc.

That’s further confirmed By his atrocious, Illegible handwriting.

OpenSubtitles2018. v3

Chữ cậu viết còn khó đọc hơn cả quyển The Iliad.

Your handwriting’s harder to read than The Iliad.

OpenSubtitles2018. v3

Chữ viết của ông tướng, khó đọc quá.

The general’s handwriting, it’s hard to read.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều lần, đợt hồ sơ tôi tải xuống có những chữ viết tay rất khó đọc, và đôi khi tôi muốn trả lại đợt hồ sơ đó và tải xuống một đợt hồ sơ khác.

On several occasions the batch I downloaded had difficult handwriting, and sometimes I wanted to return it and download a different one.

LDS

khó đọc được chữ viết của anh, tôi thông báo: “Ngày mai xin anh chị đem theo muletas (nạng) đến sân vận động”.

Having difficulty reading his handwriting, I announced: “Bring your muletas (crutches) to the stadium tomorrow.”

jw2019

Không biết sao các bác sĩ viết chữ nguệch ngoạc như gà bới trong khi lại khó đọc như vậy!

I don’t know why doctors sprawl in chicken scratch when it’s so hard to read !

QED

Khi người ta nghĩ về chứng khó đọc, họ nghĩ về việc nhìn thấy các chữ cái và các từ được viết ngược, giống như nhìn thấy ” b ” là ” d ” và ngược lại, hoặc họ có thể nghĩ rằng những người bị chứng khó đọc xem ” saw ” như ” was “.

When most people think of dyslexia, they think of seeing letters and words backwards, like seeing ” b ” as ” d ” and vice versa, or they might think people with dyslexia see ” saw ” as ” was ” .

QED

Các vấn đề có thể bao gồm khó khăn trong việc đánh vần các từ, đọc nhanh, viết chữ, “phát âm” các từ trong đầu, phát âm từ khi đọc to và nghe hiểu người khác đọc.

Problems may include difficulties in spelling words, reading quickly, writing words, “sounding out” words in the head, pronouncing words when reading aloud and understanding what one reads.

WikiMatrix

21 Mặt khác, nếu khi tập đọc, bạn thấy có một vài câu khó khăn đối với bạn và bạn cứ tạm ngừng sai chỗ nhiều lần, thì bạn hãy dùng viết chì nối liền tất cả những chữ nào hợp thành một nhóm từ.

21 If, on the other hand, you find in your practice reading that certain sentences are awkward for you and you repeatedly pause in the wrong places, you might make pencil marks tying together all the words that make a phrase.

jw2019

Mọi người không nhận thức được khó khăn như thế nào để viết được một chương trình có thể đọc hiểu những manh mối mà Jeopardy đưa ra trong thứ ngôn ngữ tự nhiên như tiếng Anh và hiểu được những hàm ý những từ đồng nghĩa, đồng thanh hay cách chơi chữ để giải được những ý nghĩa của manh mối.

People don’t realize how tough it is to write that kind of program that can read a “Jeopardy” clue in a natural language like English and understand all the double meanings, the puns, the red herrings, unpack the meaning of the clue.

ted2019

Mọi người không nhận thức được khó khăn như thế nào để viết được một chương trình có thể đọc hiểu những manh mối mà Jeopardy đưa ra trong thứ ngôn ngữ tự nhiên như tiếng Anh và hiểu được những hàm ý những từ đồng nghĩa, đồng thanh hay cách chơi chữ để giải được những ý nghĩa của manh mối.

People don’t realize how tough it is to write that kind of program that can read a ” Jeopardy ” clue in a natural language like English and understand all the double meanings, the puns, the red herrings, unpack the meaning of the clue.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.