Vi điều khiển trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vi điều khiển trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

PIC là một họ vi điều khiển RISC được sản xuất bởi công ty Microchip Technology.

It is a member of the PIC family of controllers, produced by Microchip Technology.

WikiMatrix

Turbo51 là một trình biên dịch Pascal miễn phí cho gia đình vi điều khiển 8.051, với cú pháp Turbo Pascal 7.

Turbo51 is a free Pascal compiler for the 8051 family of microcontrollers, with Turbo Pascal 7 syntax.

WikiMatrix

Trong MicroLan bất kì, luôn có một thiết bị chủ (master), có thể là một máy tính hoặc một vi điều khiển.

In any MicroLan, there is always one master in overall charge, which may be a PC or a microcontroller.

WikiMatrix

Nhiều mạch kỹ thuật số có thể tạo ra tín hiệu PWM (ví dụ, nhiều vi điều khiển có đầu ra PWM).

Many digital circuits can generate PWM signals (e.g., many microcontrollers have PWM outputs).

WikiMatrix

Các linh kiện điện tử của FarmBot Genesis, Raspberry Pi (trái) và một bộ vi điều khiển Arduino MEGA với một shield RAMPS (phải).

FarmBot Genesis electronics, Raspberry Pi (left) and an Arduino MEGA microntroller with a RAMPS shield (right).

WikiMatrix

Một bộ nhận RC tiêu chuẩn (hoặc một vi điều khiển) gửi các tín hiệu điều chế độ rộng xung (PWM) đến servo này.

A standard RC receiver (or a microcontroller) sends pulse-width modulation (PWM) signals to the servo.

WikiMatrix

Họ vi mạch vi điều khiển ARM CortexTM-M0 của hãng có tên NuMicro® nổi tiếng về mật độ tích hợp và chức năng.

Its ARM Cortex-M0 microcontroller IC NuMicro Family is well known for its density and functionality.

WikiMatrix

(Khi sử dụng một công cụ lập trình vi điều khiển truyền thống thay vì ArduinoIDE, công cụ lập trình AVR ISP tiêu chuẩn sẽ được sử dụng.)

When used with traditional microcontroller tools, instead of the Arduino IDE, standard AVR in-system programming (ISP) programming is used.

WikiMatrix

Và chúng ta có thể điều khiển nó với bộ vi điều khiển này và tạo ra một bộ điều khiển hoàn toàn, trình diễn 3 chiều chỉ bằng 256 đèn LED.

And so we can control that with micro-controllers and create a fully volumetric, three-dimensional display with just 256 LEDs.

ted2019

Và chúng ta có thể điều khiển nó với bộ vi điều khiển này và tạo ra một bộ điều khiển hoàn toàn, trình diễn 3 chiều chỉ bằng 256 đèn LED.

And so we can control that with micro – controllers and create a fully volumetric, three – dimensional display with just 256 LEDs .

QED

Một gói phần mềm sản xuất với sự hỗ trợ của máy tính (CAM) được sử dụng để tạo mã G được gửi tới một vi điều khiển điều khiển động cơ.

A computer-aided manufacturing (CAM) software package is used to generate the G-Code that is sent to a microcontroller which controls the motors.

WikiMatrix

Trước hết sản phẩm phải là một dụng cụ thắp sáng được rồi bạn có thể thêm vào cảm biến và vi điều khiển, và bắt đầu làm chương trình tương tác với môi trường.

At first it might just be a light-up creature, but then you can add sensors and microcontrollers, and start to program the creature to interact with its environment.

ted2019

SoC tích hợp một vi điều khiển (hoặc một vi xử lí) với những ngoại vi như các bộ xử lí đồ họa (GPU: graphics processing unit), module WiFi, hoặc bộ đồng xử lí (coprocessor).

An SoC integrates a microcontroller or microprocessor with advanced peripherals like graphics processing unit (GPU), Wi-Fi module, or one or more coprocessors.

WikiMatrix

Những mở rộng phổ biến nhất dẫn đến điều khiển tỷ lệ-tích phân-vi phân hay điều khiển PID.

The most common extensions lead to proportional-integral-derivative control, or PID control.

WikiMatrix

Kiểm soát chặt chẽ bộ vi đa điều khiển.

Let’s make a tight MCU.

OpenSubtitles2018. v3

ARM Holdingscung cấp một danh sách các nhà cung cấp triển khai lõi ARM trong thiết kế của họ (sản phẩm tiêu chuẩn dành riêng cho ứng dụng (ASSP), bộ vi xử lý và vi điều khiển).

ARM Holdings provides a list of vendors who implement ARM cores in their design (application specific standard products (ASSP), microprocessor and microcontrollers).

WikiMatrix

Các phân tích về thiết kế một bộ điều khiển PID kỹ thuật số trên một Vi điều khiển (MCU) hoặc thiết bị FPGA yêu cầu dạng chuẩn của bộ điều khiển PID phải được rời rạc hóa .

The analysis for designing a digital implementation of a PID controller in a microcontroller (MCU) or FPGA device requires the standard form of the PID controller to be discretized.

WikiMatrix

Ví dụ như mạch tích hợp ở hình bên phải, con Intel 8742, là một vi điều khiển 8-bit bao gồm một CPU chạy với tốc độ 12 MHz, RAM 128 byte, EPROM 2048 byte, và I/O trong cùng một con chip.

The integrated circuit in the image on the right, for example, an Intel 8742, is an 8-bit microcontroller that includes a CPU running at 12 MHz, 128 bytes of RAM, 2048 bytes of EPROM, and I/O in the same chip.

WikiMatrix

Phần này mô tả những gì thường được gọi là “đường ống RISC cổ điển”, vốn khá phổ biến trong các CPU đơn giản được sử dụng trong nhiều thiết bị điện tử (thường được gọi là vi điều khiển).

This section describes what is generally referred to as the “classic RISC pipeline”, which is quite common among the simple CPUs used in many electronic devices (often called microcontroller).

WikiMatrix

Năm 2011, cơ hội giao tiếp mới được mở ra cho anh Jairo, đó là máy vi tính điều khiển bằng mắt.

In 2011, a new way to communicate opened up for Jairo —an eye-controlled computer.

jw2019

Nếu tải yêu cầu gợn thậm chí thấp hơn, trong ví dụ này một số mạch kỹ thuật số tinh vi như một vi điều khiển, một bộ điều chỉnh tuyến tính có thể được sử dụng sau này để làm mịn gợn sóng.

If the load requires even lower ripple, in this example some delicate digital circuitry like a microcontroller, a linear regulator can be used after this to smooth the ripple out.

WikiMatrix

Các công ty bán dẫn như Infineon Technologies đang cung cấp 8-bit ứng dụng vi điều khiển ví dụ được tìm thấy trong điều khiển động cơ, máy bơm mục đích chung, người hâm mộ, và ebikes để giảm tiêu thụ năng lượng và do đó tăng hiệu quả.

Semiconductor companies like Infineon Technologies are offering 8-bit microcontroller applications for example found in motor controls, general purpose pumps, fans, and ebikes to reduce energy consumption and thus increase efficiency.

WikiMatrix

PIC sử dụng microcode đơn giản đặt trong ROM, và mặc dù, cụm từ RISC chưa được sử dụng thời bây giờ, nhưng PIC thực sự là một vi điều khiển với kiến trúc RISC, chạy một lệnh một chu kỳ máy (4 chu kỳ của bộ dao động).

The PIC used simple microcode stored in ROM to perform its tasks, and although the term RISC was not used at the time, it shares some common features with RISC designs.

WikiMatrix

Hầu hết các CPU hiện đại chủ yếu sử dụng ý tưởng von Neumann trong thiết kế, nhưng CPU với kiến trúc Harvard được xem là tốt, đặc biệt là trong các ứng dụng nhúng; Ví dụ, các vi điều khiển Atmel AVR là các bộ xử lý kiến trúc Harvard.

Most modern CPUs are primarily von Neumann in design, but CPUs with the Harvard architecture are seen as well, especially in embedded applications; for instance, the Atmel AVR microcontrollers are Harvard architecture processors.

WikiMatrix

Hiện nay, nhờ có máy vi tính điều khiển bằng giọng nói, cháu có thể thường xuyên liên lạc với bạn bè qua e-mail.

Now, with the aid of a special talking computer, she regularly contacts friends by e-mail.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.