very much trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

very much trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Thank you very much.

Cảm ơn nhiều lắm.

OpenSubtitles2018. v3

My heart rate was very low and I was trying not to use very much oxygen.

Nhịp tim ở mức rất thấp và tôi cố không tiêu phí quá nhiều oxy.

ted2019

I love Susu very much

Nhưng con thật lòng yêu Tố Tố .

QED

So, there’s a kind of British understatement, murder-mystery theme that I really love very much.

Có một cách nói úp mở rất Anh quốc, một không khí ám sát – huyền bí mà tôi rất thích.

ted2019

I’d like that very much.

rất thích đấy.

OpenSubtitles2018. v3

Very much.

Rất thích.

OpenSubtitles2018. v3

When you were little, I did lots of things for you because I loved you very much.

Khi con còn bé, mẹ đã làm rất nhiều việc cho con vì mẹ rất yêu con.

Literature

I very much relate to this idea of God.

Tôi rất ủng hộ quan điểm này về Ngài.

ted2019

He’s still very much in the CIA.

Ba em vẫn còn làm cho CIA.

OpenSubtitles2018. v3

We look forward very much to your remarks at the end of the morning session.

Hội nghị rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Thủ tướng vào cuối buổi sáng hôm nay.

worldbank.org

+ 6 At hearing this, the disciples fell facedown and became very much afraid.

+ 6 Nghe tiếng ấy, các môn đồ ngã sấp mặt xuống đất và vô cùng sợ hãi.

jw2019

Okay, Osorio, thank you very much.

Tốt lắm Osorio, cảm ơn anh nhiều.

QED

Mehk, Itt love you very much.

Yun, Shi yêu anh rất nhiều.

OpenSubtitles2018. v3

I would like that very much, sir.

Tôi rất thích vậy, sếp.

OpenSubtitles2018. v3

DISASTERS seem to be very much in the news.

Thiên tai dường như xuất hiện ngày càng nhiều trên tin tức.

jw2019

The stories we tell about each other matter very much.

Những chuyện chúng ta kể cho nhau nghe có ý nghĩa rất quan trọng.

QED

They must have loved each other very much!

Hẳn hai đấng này rất yêu thương nhau!

jw2019

Anyhow, I’ll end that there, and thank you very much.

Tôi xin kết thúc, cảm ơn các bạn nhiều.

ted2019

Ricky, thank you very much for having me.

Ricky, cảm ơn rất nhiều vì những đã lắng nghe tôi.

QED

Yes, I very much need a drink.

Phải, tôi rất cần một ly rượu.

OpenSubtitles2018. v3

So, thank you very much, Evan. EW:

Cảm ơn cậu rất nhiều, Evan.

QED

But it really hasn’t been studied very much.

Nhưng chưa thật sự được nghiên cứu nhiều.

QED

There was no one else like her and I will miss her very much.

Nếu em này thiếu em kia và ngược lại thì chúng rất buồn.

WikiMatrix

Thank you very much for all the hard work you do.—Pamela, age seven.

Cảm ơn các anh rất nhiều về tất cả công lao khó nhọc của các anh. —Pamela, bảy tuổi.

jw2019

My tooth hurts very much.

Răng tôi nhức dữ lắm.

Xem thêm: Get on là gì

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.