vật lí trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

vật lí trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vì vậy, những tưởng tượng lệch lạc về vật lí không hề thay đổi nhiều.

So, the image of physics — we’ve got an image problem, let’s be honest — it hasn’t moved on much from this.

ted2019

Trò chơi cuối cùng sử dụng phiên bản tinh chỉnh của phần mềm mô phỏng vật lí Havok.

The final game uses a modified version of the Havok physics engine.

WikiMatrix

Đừng cố gắng đuổi theo nhạc điện tử nếu cậu đang làm vật lí.”

Don’t get caught up in electronic music if you’re doing physics.”

ted2019

Vậy là anh đến đó mỗi khi anh ta phải đi trị liệu vật lí à?

So you just show up every time he’s at physio?

OpenSubtitles2018. v3

một ít vật lí? Yeah.

A little physics?

OpenSubtitles2018. v3

Đây là dòng nội thất có thể tương tác vật lí với bạn.

This is a whole series of furniture that wants to engage you physically .

QED

Tôi đã đọc tài liệu của cô về áp dụng vật lí và phản ứng hạt nhân.

I read your paper on applied physics and nuclear fusion.

OpenSubtitles2018. v3

1940) 1894 – Satyendra Nath Bose, nhà vật lí và toán học người Ấn Độ (m.

1940) 1894 – Satyendra Nath Bose, Indian physicist and mathematician (d.

WikiMatrix

Và một trong số họ là thầy giáo vật lí của tôi.

And one of them was [unclear] who taught us physics.

ted2019

Nhưng trên thực tế, quyền thực vốn dĩ không tốt hay xấu hơn lửa và vật lí.

But in fact power is no more inherently good or evil than fire or physics.

ted2019

Vật lí ấy mà… el physico!

It’s physics… el physico!

OpenSubtitles2018. v3

Và sự kết nối đó rõ ràng là một tiến trình vật lí.

And that connection is an unequivocally physical process .

QED

Chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá các quy luật tự nhiên, khoa học và vật lí.

We’re just starting to really discover the laws of nature and science and physics .

QED

Ấn tượng đầu tiên về vật lí là chỗ này đẹp làm sao.

The first impression physically is how beautiful this place is .

QED

Thật ra chỉ là vật lí cơ bản thôi mà.

It’s actually basic physics.

OpenSubtitles2018. v3

dạy penny vật lí.

teaching Penny physics.

OpenSubtitles2018. v3

Nó sẽ sẵn sàng cho cả sản phẩm vật lí và ảo .

It will be available for both virtual and physical products .

EVBNews

Tôi từng mơ về việc trở thành một nhà vật lí thiên văn từ lúc mới 12 tuổi.

I have dreamed of becoming an astrophysicist since I was 12 years old.

ted2019

Nguồn gốc nào ẩn sau những cách nhìn sâu sắc của Einstein về các quy luật vật lí?

What was the source behind Einstein’s incredible insight about the laws of physics?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi là bác sĩ trị liệu vật lí cho con trai các vị.

I’m your son’s physician.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là cả một cách nhìn mới với vật lí học.

It’s a new way of looking at physics.

OpenSubtitles2018. v3

Nghiêm túc mà nói, đây là 1 ví dụ từ 1 cuốn sách giáo khoa vật lí.

In all seriousness. Here’s an example from a physics textbook.

ted2019

Nhưng quyền lực vốn không tốt hoặc xấu hơn lửa hay vật lí.

But power is no more inherently good or evil than fire or physics.

ted2019

Chúng tôi thuê cả nhà thiên văn học, vật lí học và những thứ kiểu như vậy.

We hire astronomers and physicists and things like that.

ted2019

vật lí là gì

What is physics?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.