usually trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

usually trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

It is always important to distinguish whether a dog will display aggression only toward strange, unfriendly dogs entering their territory, while establishing and maintaining the usual social relationships with other animals on the premises; or will attack regardless of whether the other dog is a member of the same social group.

Nó luôn luôn quan trọng để phân biệt xem một con chó sẽ hiển thị sự xâm lược chỉ đối với những con chó kỳ lạ, không thân thiện vào lãnh thổ của họ, trong khi thiết lập và duy trì các mối quan hệ xã hội thông thường với các động vật khác trong khuôn viên; hoặc sẽ tấn công bất kể con chó kia là thành viên của cùng một nhóm xã hội.

WikiMatrix

Dynamic-link libraries usually have the suffix *.DLL, although other file name extensions may identify specific-purpose dynamically linked libraries, e.g. *.OCX for OLE libraries.

Các thư viện liên kết động thường có hậu tố *.DLL, mặc dù các phần mở rộng tên file khác có thể xác định các thư viện được liên kết động theo mục đích cụ thể, ví dụ: *.OCX cho các thư viện OLE.

WikiMatrix

Segmentation and paging can be used together by dividing each segment into pages; systems with this memory structure, such as Multics and IBM System/38, are usually paging-predominant, segmentation providing memory protection.

Phân đoạn và phân trang cũng có thể dung chung với nhau bằng cách chia mỗi đoạn thành các trang; các hệ thống sử dụng cấu trúc bố nhớ như vậy, chẳng hạn như Multics và IBM System/38, thường là phân trang ưu tiên,phân đoạn và cung cấp bảo mật bộ nhớ.

WikiMatrix

Usually, we made our courier trips on Saturday afternoon or Sunday, when Father had time off from work.

Thường chúng tôi đi giao tài liệu vào trưa Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, khi cha tôi được nghỉ làm.

jw2019

Infections with toxoplasmosis usually cause no obvious symptoms in adults.

Nhiễm trùng toxoplasmosis thường không gây ra triệu chứng rõ ràng ở người lớn.

WikiMatrix

The next hour was, as usual, a disaster.

Một tiếng đồng hồ sau, như thường lệ, là thảm họa.

Literature

Some users may experience an episode of acute psychosis, which usually abates after six hours, but in rare instances, heavy users may find the symptoms continuing for many days.

Một số người dùng có thể trải qua một giai đoạn rối loạn tâm thần cấp tính, thường giảm sau sáu giờ, nhưng trong một số ít trường hợp, người dùng nặng đô có thể có các triệu chứng kéo dài liên tục trong nhiều ngày.

WikiMatrix

However, the final scene, a parody of The Usual Suspects, shows that Gary may have known all along, but the show does not declare that as fact.

Tuy nhiên, ở cảnh quay cuối, một parody của The Usual Suspects, cho thấy Gary đã biết hết tổng thể, nhưng chương trình không công bố đó là thực sự .

WikiMatrix

How long does it usually take for us to forgive each other?

Mất bao lâu vợ chồng mình mới tha thứ cho nhau ?

jw2019

I usually tend to think that the book is usually better, but, having said that, the fact is that Bollywood is now taking a certain aspect of Indian- ness and Indian culture around the globe, not just in the Indian diaspora in the U. S. and the U. K., but to the screens of Arabs and Africans, of Senegalese and Syrians.

Tôi thường nghĩ rằng quyển sách thì lúc nào cũng hay hơn, nhưng, mặc dù nói vậy, sự thật là hiện nay Bollywood đang mang diện mạo Ấn Độ và văn hóa Ấn đến khắp nơi trên thế giới, không chỉ trong cộng đồng người Ấn tại Mỹ và Anh, mà còn trên màn ảnh ở Ả Rập, châu Phi, ở Senegal và Syria.

QED

The Welsh Mountain sheep is usually white with a white face with no wool on forehead or cheeks and white legs with no wool below the joint.

Những con cừu núi Wales thường là có ngoại hình có màu trắng với một khuôn mặt màu trắng không có lông trên trán hoặc má và chân màu trắng không có lông dưới.

WikiMatrix

So suffering usually results when a person withdraws from sinful activity.

Vì lẽ đó, khi một người nào ngưng làm điều tội lỗi người thường thấy khổ sở lắm.

jw2019

The knot requires a great length of obi so it can be usually only be made for little girls.

Nút thắt này đòi hỏi một độ dài obi đủ lớn, nên nó thường chỉ được thực hiện cho các bé gái.

WikiMatrix

Heavy precipitation and convection within a developing Mediterranean tropical cyclone are usually incited by the approach of an upper-level trough—an elongated area of low air pressures—bringing downstream cold air, encircling an existing low-pressure system.

Lượng mưa và sự đối lưu trong một cơn bão nhiệt đới ở vùng Địa Trung Hải đang phát triển thường bị kích động bởi sự tiếp cận của một vùng khí quyển áp suất thấp – một khu vực dài áp suất không khí thấp – đưa không khí lạnh xuống phía dưới, bao quanh một hệ thống áp suất thấp hiện có.

WikiMatrix

The sweet, juicy flesh is usually deep red to pink, with many black seeds, although seedless varieties have been cultivated.

Thịt ngọt, mọng nước, thường có màu đỏ đậm đến hồng, với nhiều hạt màu đen, mặc dù các giống không hạt cũng đã được tạo ra.

WikiMatrix

These meetings are usually held in private homes or at other convenient places.

Những buổi nhóm này thường được tổ chức tại nhà riêng hoặc những nơi thuận tiện khác.

jw2019

Usually, it is studied using a dual-task paradigm where participants work on an ongoing task while remembering to act when a cue is presented.

Thông thường, nó được nghiên cứu sử dụng một mô hình dual-nhiệm vụ nơi người tham gia làm việc trên một nhiệm vụ liên tục trong khi nhớ lại hành động khi một gợi ý được trình bày.

WikiMatrix

Pure Ethernet-based deployments are cheaper but less reliable and scalable and thus are usually limited to small scale or experimental deployments.

Triển khai mạng dựa trên thuần Ethernet thì rẻ tiền nhưng kém tin cậy và khó mở rộng, như vậy nó thường giới hạn trong phạm vi hẹp hoặc trong nghiên cứu phát triển.

WikiMatrix

She had been working later than usual to try to pay off a fine she had received for soliciting.

Lúc đó cô ta làm việc trễ hơn bình thường để cố trả số tiền phạt vì đã nhận lời gạ gẫm.

ted2019

Towed tubing usually takes place on a large body of water such as a lake or river.

Phao kéo thường diễn ra ở những vùng nước lớn như là sông hoặc hồ.

WikiMatrix

In dealing with reproach, when is it usually “a time to keep quiet”?

Khi đối phó với sự sỉ nhục, thường thì khi nào là “kỳ nín-lặng”?

jw2019

He would then go up to strike the large bell, usually set high in a tower, so that all could hear.

Thầy giữ đồng hồ sẽ ra kéo chuông lớn, thường treo trên một tháp cao để mọi người nghe được.

Literature

(List container position (usually 1) + position within the list (2)) / 2 = 1.5.

(Vị trí vùng chứa danh sách (thường là 1) + vị trí trong danh sách (2)) / 2 = 1,5.

support.google

Usually the brothers provided for his needs.

Thường các anh em cung cấp những thứ ông cần dùng.

jw2019

And it’s incredible to watch, but there’s nothing psychic or paranormal going on; it’s simply that these crabs have internal cycles that correspond, usually, with what’s going on around it.

Tôi thấy rất thú vị khi quan sát chú cua nhưng rõ ràng con cua không bị thần kinh hoặc mất trí; chỉ đơn giản vì cua có các chu kỳ nội khu phản ứng với những gì đang diễn ra quanh nó.

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.