tạm ứng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tạm ứng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đó là khoản tạm ứng vào tiền lương của anh.

As an advance on your regular paycheck.

OpenSubtitles2018. v3

Theo đó, ông đã từ bỏ tạm ứng về Bucharest và tái chéo Danube.

Accordingly, he abandoned the advance on Bucharest and re-crossed the Danube.

WikiMatrix

Một sự tạm ứng cho hắn để trở thành người kế thừa của ta.

An advance for him becoming my heir.

OpenSubtitles2018. v3

Thông thường, một khoản thanh toán tạm ứng khác được thực hiện.

Typically another advance payment is made.

WikiMatrix

Này ông, tôi có thể xin tạm ứng trước cho vài ngày tới không?

Any chance I could get an advance on the next couple of days?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi xin tạm ứng trước tiền nhuận bút sáu bài, mỗi bài hai trăm dòng, ông có thể lĩnh tiền ở Xtockhom.

You can have the money in advance for six articles of 200 lines each, the check to be cashed in Stockholm.

Literature

Xem này, Ted, tôi biết rằng anh không thể duyệt tạm ứng lương, nhưng anh có thể đưa kiến nghị, phải không?

Look, Ted, I know that you can’t authorize an advance on my salary, but you could put in a request, can’t you?

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù miễn cưỡng, Daigo được thuê ngay lập tức và nhận được một khoản tiền tạm ứng từ ông chủ mới của mình, Sasaki (Yamazaki Tsutomu).

Though reluctant, Daigo is hired on the spot and receives a cash advance from his new boss, Sasaki (Tsutomu Yamazaki).

WikiMatrix

Tôi dự một bữa tiệc và có người nói anh ta đọc được một chương tạm ứng trong cuốn sách vợ tôi đang viết, và nó có những thứ nhạy cảm.

I was at a party and a guy said he read an advance chapter of a book my wife was writing, and it was hot stuff.

OpenSubtitles2018. v3

Những người chỉ trích cho rằng vì quỹ là tạm ứng đối với người tiêu dùng và thanh toán lại được dự kiến, mà bảo vệ bị trả lại là một loại hình cho vay.

Critics argue that because funds are advanced to a consumer and repayment is expected, that bounce protection is a type of loan.

WikiMatrix

Nếu bạn mô tả sai nội dung của ứng dụng, thì chúng tôi có thể xóa hoặc tạm ngưng ứng dụng đó.

Misrepresentation of your app’s content may result in removal or suspension .

support.google

OOCL cũng tuân thủ Sáng kiến An ninh Container (Container Security Initiative – CSI) và Quy tắc Kê khai Biểu biện Hàng hóa Tạm Ứng 24 giờ của Hải quan Hoa Kỳ (US Customs 24-Hour Advance Cargo Manifest Declaration Rule).

The company also complies with the Container Security Initiative ( CSI ) and the US Customs 24 – Hour Advance Cargo Manifest Declaration Rule .

WikiMatrix

Tiền tạm ứng, hoặc đơn giản là tạm ứng, là một phần của khoản tiền phải trả theo hợp đồng được thanh toán hoặc nhận trước cho hàng hoá hoặc dịch vụ, trong khi số dư ghi trong hóa đơn sẽ chỉ theo sau giao hàng.

An advance payment, or simply an advance, is the part of a contractually due sum that is paid or received in advance for goods or services, while the balance included in the invoice will only follow the delivery.

WikiMatrix

Nếu bạn cần dùng một ứng dụng sau khi hết thời gian hẹn giờ, hãy hủy lịch hẹn giờ để hủy việc tạm dừng ứng dụng.

If you need to use an app after your timer runs out, cancel the timer to unpause the app .

support.google

Chúng tôi đã ổn định được lò phản ứng tạm thời.

We were able to restore the water above the fuel rods and stabilize the reactor.

OpenSubtitles2018. v3

Trong ngành này bao thanh toán xảy ra bởi vì cấu trúc của hệ thống ngân hàng Mỹ với vô số các ngân hàng nhỏ và các hạn chế hậu quả trên số tiền mà có thể được tạm ứng một cách thận trọng bởi bất kỳ một ngân hàng nào trong số họ cho một công ty.

In part this occurred because of the structure of the US banking system with its myriad of small banks and consequent limitations on the amount that could be advanced prudently by any one of them to a firm.

WikiMatrix

Reactions of acids and bases in analytical chemistry (tạm dịch: Phản ứng axit và bazơ trong hoá phân tích).

Reactions of Acids and Bases in Analytical Chemistry.

WikiMatrix

IGN báo cáo rằng “Âm nhạc kha khá, và tiếng nói thuyết minh tàm tạm, nhưng hiệu ứng âm thanh cần được cải thiện”.

IGN reported that “Music is decent, and voice-overs are passable, but sound effects need some serious help.”

WikiMatrix

Việc sử dụng các quyền này cho mục đích lừa đảo hoặc không được khai báo có thể dẫn đến việc tạm ngưng ứng dụng và/hoặc chấm dứt tài khoản nhà phát triển của bạn.

Deceptive and non-declared uses of these permissions may result in a suspension of your app and / or termination of your developer account .

support.google

Tạm ngừng để chờ ứng đáp.

Pause to Allow for Response.

jw2019

Ví dụ: ID ứng dụng hoặc cửa hàng ứng dụng sai định dạng, ứng dụng đã bị xóa hoặc bị tạm ngưng trong cửa hàng ứng dụng

Examples : Malformed App ID or App store, app deleted or suspended in app store

support.google

Vào ngày 16 tháng 12 cùng năm đó, Fine Brothers đăng tải một video có tựa đề “Teens React to Jacksfilms” (tạm dịch: Phản ứng của các thiếu niên khi xem Jacksfilms).

On December 16 the same year, the Fine Brothers released a video titled “Teens React to Jacksfilms”.

WikiMatrix

Khi hết thời gian hẹn giờ, ứng dụng sẽ tạm thời dừng lại cho đến hết ngày.

When you reach the time limit you set, the app will temporarily pause for the rest of the day .

support.google

Có một vài cách để bạn có thể tạm thời cung cấp ứng dụng miễn phí hoặc được giảm giá bằng cách sử dụng Play Console.

There are a few ways that you can temporarily offer your apps for không lấy phí or at a discounted price using your Play Console .

support.google

Chúng ta có thể tạm phân loại những phản ứng này thành khuynh hướng tâm thức quen thuộc và khuôn mẫu.

We can loosely categorize these responses into familiar mind-sets and patterns.

Literature

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.