tương đương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tương đương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Australasia – Tầng Hirnant là tương đương với xấp xỉ 20% phần đỉnh của thế Bolindian khu vực.

Australasia – The Hirnantian is equal to approximately the top 20% of the regional Bolindian epoch.

WikiMatrix

Điều đó tương đương với việc thả 400, 000 quả bom nguyên tử Hiroshima mỗi ngày 365 ngày trong năm.

It’s equivalent to exploding 400, 000 Hiroshima atomic bombs per day 365 days per year.

QED

Ở phía bên tay trái, đầu vào [ 1, 1 ] tương đương kết quả đầu ra là 0, đi xuống.

So on the left – hand side, [ 1, 1 ] input equals 0 output, which goes down .

QED

Hydroconon, loại tương đương của Vicodin.

Hydrocodone, that’s generic Vicodin.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy, y đánh chặn là tương đương với 2.

So the y – intercept is equal to 2 .

QED

Tước vị tương đương với Nữ Bá tước là Gräfin.

The female form is Gräfin.

WikiMatrix

EXIST(types, filter) tương đương với COUNT(types, filter) > 0.

EXIST(types, filter) is equivalent to COUNT(types, filter) > 0.

support.google

Hãy để tôi làm điều đó. y là tương đương để trừ x bình phương.

Let me do that. y is equal to minus x squared .

QED

ENI nói rằng năng lượng là khoảng 5,5 tỷ thùng dầu tương đương (3,4 × 1010 GJ).

ENI said that the energy is about5.5 billion barrels of oil equivalent (3.4×1010 GJ).

WikiMatrix

30. 000 lít khí gas tương đương với việc xây một ngôi nhà.

8, 000 gallons of gas equivalent to build one house.

QED

Vì vậy, nếu tôi đã trừ – Vâng, 8 và 2 là tương đương với 16.

So if I had minus — well, 8 and 2 is equal to 16 .

QED

“Trái đất rung chuyển với một sức mạnh tương đương với mười ngàn trận động đất.

“The planet shudders with the force of ten thousand earthquakes.

jw2019

Thuật ngữ Ba Tư tương đương là ” bazaar “.

The equivalent Persian term is “bazaar”.

WikiMatrix

Và nó giao cắt trục x khi f của x là tương đương với 0, đúng không?

And it intersects the x axis when f of x is equal to 0, right ?

QED

Dọc bờ biển đây là California, rừng gỗ đỏ ( redwood ) cao tương đương 40 tầng.

Down the coast here in California, the redwood forest grows to 40 stories tall .

QED

Liệu niềm vui suy tính chính xác tương đương với sự thất vọng sau khi chơi xổ số.

It remains to be seen whether the joy of anticipation is exactly equaled by the amount of disappointment after the lottery .

QED

Vâng, đó là tương đương với 0 tại các điểm, đúng không?

Well, it’s equal to 0 at these points, right ?

QED

Dọc bờ biển đây là California, rừng gỗ đỏ (redwood) cao tương đương 40 tầng.

Down the coast here in California, the redwood forest grows to 40 stories tall.

ted2019

Rất nhiều khí metan đã thoát ra, Tương đương nửa triệu xe ô tô trên đường.

So much methane gas was released, it was the equivalent of putting half a million cars on the road.

ted2019

Hiện tại, tôi sống ở Vancouver, gần một khu rừng cao tương đương 33 tầng.

Now, I live in Vancouver, near a forest that grows to 33 stories tall .

ted2019

Vào lúc 10 tuổi, tuổi Raton là tương đương với của một người đã 60 tuổi.

At 10 years old, Ratón’s age was equivalent to that of a 60-year-old human.

WikiMatrix

90 nghìn tỷ Jun năng lượng tương đương với khối lượng 1 gam.

90 trillion Joules of energy are equivalent to 1 gram of mass.

QED

Định lý doanh thu tương đương vẫn là trung tâm của lý thuyết đấu giá hiện đại.

The revenue equivalence theorem remains the centrepiece of modern auction theory.

WikiMatrix

Đơn vị tiền tệ ban đầu của Bắc Borneo là dollar Mexico, tương đương 100 cent.

The original monetary unit of North Borneo was the Mexican dollar, equal to 100 cents.

WikiMatrix

Baltica – Tầng Hirnant là tương đương với 50% phần trên của tầng Porkuni khu vực.

Baltica – The Hirnantian is equivalent to the upper 50% of the regional Porkuni stage.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *