tục ngữ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tục ngữ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng ta có một câu tục ngữ.

We have a proverb:

OpenSubtitles2018. v3

Đường đến địa ngục được lát bằng thiện tâm là một câu tục ngữ hay cách ngôn.

The road to hell is paved with good intentions is a proverb or aphorism.

WikiMatrix

Cha tôi có một câu tục ngữ mà ông rất thích.

My father had a proverb he was once fond of.

OpenSubtitles2018. v3

Tục ngữ Nhật có câu: “Khi già thì nghe con”.

“When old, obey your children,” says a Japanese proverb.

jw2019

Một câu tục ngữ mà ai cũng biết, nói Chính Thống Giáo Hy Lạp là đạo đúng nhất.

A popular mantra said that the Greek Orthodox Church is the best religion.

jw2019

Có một câu tục ngữ cổ của người dân chúng tôi:

There is an ancient proverb among my people:

OpenSubtitles2018. v3

Tục ngữ Zulu.

Zulu Proverb.

OpenSubtitles2018. v3

Tục ngữ có câu: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”.

There is a saying, “Laughter is good medicine.”

jw2019

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”.

A GERMAN proverb states: “With hat in hand, one goes through all the land.”

jw2019

Một tục ngữ khác nói: “Không ai tin kẻ nói dối, cả khi hắn nói thật”.

Another proverb says: “A liar will not be believed, even when he speaks the truth.”

jw2019

12 Câu nói khôn ngoan của các anh là tục ngữ của tàn tro;

12 Your wise* sayings are proverbs of ashes;

jw2019

Có một trang web về tục ngữ.

So there’s a website called opposite proverbs.

QED

Giờ bảo vật bị đánh cắp tục ngữ nói rất phải

A national treasure’s been stolen

OpenSubtitles2018. v3

Tiếng Krio có nhiều câu tục ngữ sống động.

The Krio-speaking people have many vivid proverbs.

jw2019

Howard thích câu tục ngữ của người Yiddish

Howard loves the Yiddish expression

QED

Một câu tục ngữ Nga cổ nhắc nhở chúng ta,

An old russian proverb reminds us,

OpenSubtitles2018. v3

Một câu tục ngữ Hê-bơ-rơ nói: “Cha ăn trái nho chua, mà con ghê răng”.

An ancient Hebrew proverb says: “Fathers are the ones that eat unripe grapes, but it is the teeth of the sons that get set on edge.”

jw2019

Ở đây chúng tôi có câu tục ngữ:

We have an old saying here.

OpenSubtitles2018. v3

Như một tục ngữ Nga nói, nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy gia nhập với họ.

As the old Russian saying goes, if you can’t beat them, join them.

ted2019

Vì thế mới có câu tục ngữ: “Đường nào cũng tới La Mã”.

This gave rise to the proverb, “All roads lead to Rome.”

jw2019

Các chương 10–24 chứa đựng những tục ngữ về cách sống đúng đắn và sai lầm.

Chapters 10–24 contain a collection of sayings about the right and wrong ways of living.

LDS

Ổng nói đó là một câu tục ngữ.

He said it was an old saying.

OpenSubtitles2018. v3

Tục ngữ đã nói ” Đoàn kết hoặc chia rẽ ”

Old saying goes, Hang together, or hang separately.

OpenSubtitles2018. v3

Như câu tục ngữ nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

As the saying goes, An ounce of prevention is worth a pound of cure.

jw2019

Các sự tiên đoán này thường phù hợp với lời tục ngữ nói trên.

Predictions often harmonize with the rhyme just quoted.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *