từ trước đến nay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

từ trước đến nay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bởi vì từ trước đến nay chúng ta đã làm gì?

Because what have we done up to now?

Literature

Từ trước đến nay chưa từng có nhiều nạn nhân của thiên tai đến thế.

More people than ever before are the victims of one calamity or another.

jw2019

Tại xứ Croatia kế cận, có ghi số người dự cao nhất từ trước đến nay là 8.326 người.

In neighboring Croatia there was a new peak attendance of 8,326.

jw2019

Từ trước đến nay chưa ai từng làm điều này.

There is no one who has done it so far.

QED

Tôi vẫn làm thế từ trước đến nay.

You may have noticed me doing that before.

OpenSubtitles2018. v3

Nó mạnh hơn bất cứ cơn bão nào từ trước đến nay.

This is bigger than any storm that has ever been.

OpenSubtitles2018. v3

Con tàu lớn nhất thế giới từ trước đến nay.

The largest ship the world had ever known.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, từ trước đến nay nhiều cuộc nghiên cứu vẫn chưa có kết quả rõ ràng .

However, results of studies have been mixed so far .

EVBNews

Đây là tổng thư ký đầu tiên từ trước đến nay tham dự buổi lễ này, ” ông nói .

This is the first General ever to come to this ceremony, ” he said .

EVBNews

Ít nhất điều đó sẽ chứng minh tất cả những gì đã xảy ra từ trước đến nay.

They would prove, at least, it had all happened before.

Literature

Đây là ca khúc thành công nhất từ trước đến nay của Symoné.

This is Symoné’s highest chart appearance to date.

WikiMatrix

Từ trước đến nay, Janaki là người duy nhất tôi thực sự hiểu và thường xuyên gặp gỡ.

So far Janaki was the only such person I had really come to know or had even met more than briefly.

Literature

Không, tôi dã nếm cả đống phụ nữ từ trước đến nay

No, I’ve borked a lot of women in my day.

OpenSubtitles2018. v3

Khoảng cách mà chúng ta đã đi được từ trước đến nay thật là tuyệt vời.

The distance you’ve traveled from then till now, it’s remarkable.

OpenSubtitles2018. v3

Sự cuồng tín từ trước đến nay vẫn không thay đổi.

Religious fanaticism has not changed since then.

jw2019

“Đây là ngôi nhà đẹp nhất anh thấy từ trước đến nay,” anh chàng nói.

Its the most beautiful thing Ive ever seen, he said.

Literature

Từ trước đến nay, phụ nữ bị bạo hành và đối xử bất công.

“With all we have to do, many find it difficult to set aside time to worship God.

jw2019

Chúng là, lời bài hát đơn giản nhất từ trước đến nay.

They’re, like, the most simplest lyrics ever.

OpenSubtitles2018. v3

Cuộc đời cô từ trước đến nay đã bị thế giới thuần hóa.

All your life, the world has tried to tame you.

OpenSubtitles2018. v3

Đúng thế, từ trước đến nay bạo lực luôn xuất hiện trong lĩnh vực giải trí.

To be sure, violence has always been featured in entertainment.

jw2019

1 Từ trước đến nay, người ta luôn thán phục cách trả lời hữu hiệu của Chúa Giê-su.

1 To this day, humans marvel at the effective manner in which Jesus handled inquiries and requests.

jw2019

Và điều này từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi.

And that part of it has not changed.

ted2019

19 Từ trước đến nay, đời người là ngắn ngủi.

19 Instead of being a short walk from the cradle to the grave, life will present endless opportunities to build, plant, and learn.

jw2019

Vận tải đường thủy vẫn quan trọng với chúng ta từ trước đến nay

Shipping is as crucial to us as it has ever been.

Xem thêm: Get on là gì

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.