“”I Do My Best” Or “I Try My Best Nghĩa Là Gì, Yêu Tiếng Anh

“”I Do My Best” Or “I Try My Best Nghĩa Là Gì, Yêu Tiếng Anh

“Try” trong Tiếng Anh có nghĩa là “Cố gắng, thử sức”. Theo ngay sau động từ này có thể là một “to + V_infinitive” hoặc một danh động từ “gerunds”; với mỗi cấu trúc trên, câu sẽ mang một ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Khi nào thì theo sau nó là “to + V_infinitive”? Và khi nào thì phải là “Gerund”? Rất dễ để lẫn lộn cách chia dạng của động từ đi kèm ngay sau Try. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về cấu trúc và cách dùng Try trong tiếng Anh nhé.

1. Try Là gì?

Động từ

Ý nghĩa thông dụng nhất của động từ Try là việc cố gắng hoặc thử làm điều gì đó.

Bạn đang xem : Try my best nghĩa là gìĐang xem : Try my best nghĩa là gìVí dụ :– Keep trying and you’ll find a job eventually .– If I don’t get into the academy this year, I’ll try again next year .– I’ve tried really hard but I can’t convince him to come .– I’m trying my best / hardest, but I just can’t do it .Try còn được dùng trong trường hợp kiểm tra sự hữu dụng của cái gì đó, tính tương thích và có còn hoạt động giải trí được không, được sử dụng bởi nhiều người và đã chứng tỏ sự hiệu suất cao của nóVí dụ :– I tried that recipe you gave me last night .– We don’t sell web5_newspapers – have you tried the coffee shop on the corner ?– Try using a different shampoo .– I forgot our door-keys – we’d better try the window ( = test it to see if it is open ) .– Most people would prefer to stick to tried and tested methods of birth control .Cùng khám phá cấu trúc và cách sử dụng Try trong tiếng Anh nhé !Try còn có nghĩa là sự lo ngại hoặc gây phiền hà đến sự kiên trì của người khác với toàn bộ sự coi thường và nóng bức của người đó. Trong pháp luật, Try còn có nghĩa là bắt giữ, thẩm vấn, sau đó đưa ra phán quyết .Ví dụ :– The demands of the job have tried him sorely .– He’s been trying my patience all morning with his constant questions .– Her endless demands would try the patience of a saint ( = are very annoying ) .– Because of security implications the manager was tried in secret .– They are being tried for murder .

Xem thêm: Giới Thiệu Công Nghệ Thực Tế Ảo Là Gì ? Tương Lai Của Công Nghệ Thực Tế Ảo Là Gì

Danh từ

Khi là một danh từ, Try được dùng với ý nghĩa là một sự nỗ lực, nỗ lực làm gì đóVí dụ :– They might still have tickets left – why don’t you give it a try ?– This will be her third try at jumping the bar .– You could ask him if he’s willing – it’s worth a try .

2. Cấu trúc và cách dùng Try trong tiếng Anh.

Cấu trúc và cách dùng Try + to + Verb (infinitive)

Chúng ta sử dụng cấu trúc “Try + To + Verb (infinitive)” khi muốn diễn đạt rằng chúng ta đang là cố gắng làm một việc gì đó.

Ví dụ :– He tried to regain his breath .– They are trying to renew their visa– I tried to turn the tap but it was too old and rusty .Phân biệt cách sử dụng try + to Verb infinitive và try + Verb_ing !

Cấu trúc và cách dùng Try + Verb_ing.

Như những bạn đã biết, Gerunds ( danh động từ ) nói cho dễ hiểu và dễ nhớ là động từ thêm “ V_ing ” để biến thành danh từ. Khi theo sau bởi Try là một “ The Gerund ”, câu sẽ mang một ý nghĩa trọn vẹn khác. Lúc này câu sẽ mang ý nghĩa là tất cả chúng ta muốn thử thực thi một hành vi gì đó .Ví dụ :– I tried turning the tap but the water still poured out .– Maybe you should try getting up ( = you should get up ) earlier .

3. Cấu trúc và cách dùng Try trong tiếng Anh. – Phrasal verb

– Try for sth : Cố gắng đạt được điều gì đó – Are you going to try for that job in the sales department ?

– Try sth on: Thử quần áo – Try on the shoes to see if they fit.

– Try sth out : Thử nghiệm – Don’t forget to try out the equipment before web5_setting up the experiment .– Try sth out on sb : Khảo sát quan điểm – We tried out the new tuy nhiên on a couple of friends, but they didn’t like it .– Try out for sth : Cạnh tranh một vị trí nào đó – Luke’s trying out for the college football team .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *