trông trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

trông trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

“Và các ngươi làm việc này để tưởng nhớ tới thể xác của ta, mà các ngươi đã được ta cho trông thấy.

“And this shall ye do in remembrance of my body, which I have shown unto you.

LDS

Điều này có thể gồm có việc thu góp của lễ nhịn ăn, chăm sóc người nghèo khó và túng thiếu, trông nom nhà hội và khuôn viên nhà hội, phục vụ với tư cách là người đưa tin cho vị giám trợ trong các buổi họp Giáo Hội và làm tròn các công việc chỉ định khác từ chủ tịch nhóm túc số.

This may include gathering fast offerings, caring for the poor and needy, caring for the meetinghouse and grounds, serving as a messenger for the bishop in Church meetings, and fulfilling other assignments from the quorum president.

LDS

Trông cậu tuyệt đấy.

You look great.

OpenSubtitles2018. v3

Trông cậu thật ngừng ăn đồ nóng đi nhé!

You look stop-eating hot!

OpenSubtitles2018. v3

Mày trông lạ lắm, đi đâu tối qua?

You have been acting weird, where did you go last night?

OpenSubtitles2018. v3

trông giống như mấy cái dĩa thức ăn dơ.

They look like dirty grey-green dinner plates.

OpenSubtitles2018. v3

Các chủ tịch Hội Phụ Nữ đầy soi dẫn bàn thảo với vị giám trợ của họ và thành tâm thực hiện công việc thăm viếng giảng dạy để phụ giúp ông trong việc trông nom và chăm sóc mỗi phụ nữ trong tiểu giáo khu.

An inspired Relief Society president counsels with her bishop and prayerfully makes visiting teaching assignments to assist him in watching over and caring for each woman in the ward.

LDS

Trông tôi có giống ăn mày không?

Do I look like a beggar?

OpenSubtitles2018. v3

Nhân tiện trông cô tuyệt lắm.

You look great by the way.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, trong giờ nghỉ ăn trưa, anh Joseph Rutherford, lúc bấy giờ đảm nhiệm trông coi công việc của Hội, yêu cầu được nói chuyện với tôi.

During one lunch break, however, Brother Joseph Rutherford, who had oversight of the work at the time, asked to speak with me.

jw2019

Chúng đồng bộ hóa tiếng nói và cử chỉ để trông chúng to lớn hơn và giọng điệu mạnh mẽ hơn.

They synchronize their sounds and their body postures to look bigger and sound stronger.

QED

Đáng ra ta phải yêu quí nó như con, nhưng nó không trông được gì ở ông già như ta.

Doomed to wait upon an old man, who should have loved her as a father.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì chúng ta dễ mắc bẫy của Sa-tan, là kẻ rất lão luyện trong việc làm những điều sai trái trông có vẻ hấp dẫn, như hắn đã làm khi cám dỗ Ê-va.—2 Cô-rinh-tô 11:14; 1 Ti-mô-thê 2:14.

Because we can easily fall prey to the machinations of Satan, who is a master in making what is wrong appear desirable, as he did when tempting Eve. —2 Corinthians 11:14; 1 Timothy 2:14.

jw2019

Xem thêm: Get on là gì

Các nhiếp chính cũng áp dụng những biện pháp ứng rắn đối với các thần dân Trung Quốc: họ xử tử hàng chục người và trừng phạt hàng ngàn người khác ở Giang Nam vì vụ án viết Minh sử và tội trốn thuế, và buộc người dân miền đông nam di dời vào sâu trông nội địa nhằm cô lập Đảo Đài Loan – tức Vương quốc Đông Ninh do con trai của Quốc tính gia là Diên Bình quận vương đang nắm quyền.

The regents also adopted aggressive policies toward the Qing’s Chinese subjects : they executed dozens of people and punished thousands of others in the wealthy Jiangnan region for literary dissent and tax arrears, and forced the coastal population of southeast Nước Trung Hoa to move inland in order to starve the Taiwan-based Kingdom of Tungning run by descendants of Koxinga .

WikiMatrix

“Và khi đưa mắt nhìn lên trên trời, họ thấy các tầng trời mở ra, và họ trông thấy các thiên sứ từ trời hạ xuống như đang ở giữa một đám lửa. Rồi các vị này giáng xuống bao quanh các trẻ nhỏ, … và các thiên sứ này phục sự chúng” (3 Nê Phi 17:12, 21, 24).

“ And as they looked to behold they cast their eyes towards heaven, and … they saw angels descending out of heaven as it were in the midst of fire ; and they came down and encircled those little ones about, … and the angels did minister unto them ” ( 3 Nephi 17 : 12, 21, 24 ) .

LDS

” À, con đoán là chúng ta đã biết người bạn thân nhất của con nghĩ về con nhiều như thế nào rồi, phải không, Mẹ ? ” Con bé cố nói bằng giọng vui vẻ nhưng trông nó thật thảm hại .

” Well, I guess we know how much my best friend thinks of me, huh, Mom ? ” Her attempt at a breezy tone failed miserably .

EVBNews

Trông có vẻ nhộn nhạo rồi.

It looks pretty messy out there.

OpenSubtitles2018. v3

Kiến trúc thuộc địa Anh, như trong các nhà thờ, ga xe lửa và tòa nhà chính phủ, có thể trông thấy được tại nhiều thành phố từng là bộ phận của Đế quốc Anh.

British colonial architecture, such as in churches, railway stations and government buildings, can be seen in many cities that were once part of the British Empire.

WikiMatrix

Chúng trông có an toàn không ?

Do they look safe ?

EVBNews

Nhờ ngài trông nom cho gia đình tôi được không?

Look after my family, will you, please, sir?

OpenSubtitles2018. v3

Con trông đẹp lắm.

You--you look good.

OpenSubtitles2018. v3

trông như như bụi đang rơi vào cái gì đó.

It looks like dust is falling on something.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu chúng ta trông cậy vào thế gian và tuân theo điều thế gian bảo mình làm để đạt được hạnh phúc,27 thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được niềm vui.

If we look to the world and follow its formulas for happiness,27 we will never know joy.

LDS

Khi biết Sách Mặc Môn là chân chính, thì chúng ta cũng biết rằng Joseph Smith quả thật là vị tiên tri, và ông đã trông thấy Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.

When we know the Book of Mormon is true, then it follows that Joseph Smith was indeed a prophet and that he saw God the Eternal Father and His Son, Jesus Christ.

LDS

Vì thế, những vấn đề kỹ thuật cần giải quyết để mọi thứ diễn ra suôn sẻ trông có vẻ khó khăn — tuy không khó khăn bằng việc tạo ra 1 AI siêu trí tuệ, nhưng cũng tương đối khó khăn.

So the technical problems that need to be solved to make this work look quite difficult — not as difficult as making a superintelligent A.I., but fairly difficult.

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *