Trick Là Gì Thắc Mắc Tips Trick Là Gì – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương

Trick Là Gì Thắc Mắc Tips Trick Là Gì – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
hack trick là gìtut trick là gìtip trick là gì

trick
vape trick là gì

trick /trik/ danh từ mưu mẹo, thủ đoạn đánh lừa; trò gian trá, trò bịp bợmthe trick took him in completely: nó hoàn toàn bị mắc mưuthere must be some trick about it: có cái gì gian trá bịp bợm trong đó trò chơi khăm, trò choi xỏ; trò ranh ma, trò tinh nghịchto be up to one”s old tricks again: lại dở những trò xỏ láto play a trick on someone: xỏ chơi ai một vố ngón, đòn, phép, mánh khoé, mánh lới nhà nghề trò, trò khéoconjuring trick: trò nhanh tay, trò ảo thuậtto teach a dog tricks: dạy cho làm trò thói, tậtthe has the trick of using slangs: nó có cái tật hay dùng tiếng lóng nước bàito take (win) a trick: được ăn một nước bài (hàng hải) phiên làm việc ở buồng láito be up to a trick or two khôn ngoan, láu, đủ ngón, có tài xoay xởI don”t know the trick of it tôi không biết mẹoto know a trick worth two of that biết một ngón hay hơnthat will do the trick (thông tục) cứ thế là ăn tiền đấytricks of fortune những trò trở trêu của số mệnhwhole bag of tricks (xem) bag ngoại động từ lừa, đánh lừa, lừa gạtto trick someone into doing something: lừa ai làm gìto trick someone out of something: lừa gạt ai lấy cái gìto trick out (up) trang điểm, trang sứclừathủ thuậtLĩnh vực: điện lạnhmẹo (nhỏ)trick valvevan kỹ xảovalue of a game trickgiá trị của trò chơi

Word families ( Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs ) : trick, trickery, trickster, trick, tricky

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): trick, trickery, trickster, trick, tricky

vape là gì trickhat trick là gìheel trick là gì

trick

Từ điển Collocation

trick noun
1 deception

ADJ. cheap, dirty, knavish, mean, nasty, rotten The party chairman accused the opposition of dirty tricks in their election campaign. | stupid | funny | little | con/confidence

VERB + TRICK play, pull, try, use, work We decided to play a little trick on the teacher. | fall for She won”t fall for such a stupid trick. | learn He”s learnt a trick or two in his time working in the tax office.

TRICK + VERB work

TRICK + NOUN question

PHRASES a trick of the light A trick of the light made it look like she had a moustache.

2 best way of doing sth

ADJ. special | useful

PREP. ~ of the trick of getting out red wine stains | ~ to There”s no trick to it?you just need lots of practice.

PHRASES the trick is to … The trick is to keep your body still and your arms relaxed. | the tricks of the trade

3 skilled act

ADJ. clever, difficult | card, conjuring, disappearing, magic | party

VERB + TRICK do, perform | learn | teach

TRICK + VERB work

TRICK + NOUN photography | ending

Từ điển WordNet

n .
a period of work or dutyan attempt to get you to do something foolish or imprudent
that offer was a dirty trick

(card games) in a single round, the sequence of cards played by all the players; the high card is the winner

v .

English Slang Dictionary

short for trick bitch. Derives from the turning tricks action of oral sex/doggy style of a prostitute. Can be used to acknowledge any sort of woman. More than often used as “slut”, but a replacement for “bitch” will work too

English Synonym and Antonym Dictionary

tricks | tricked | trickingsyn. : betray cheat deceive delude dupe fool hoax hoodwink

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.