Trạng từ (adverb) là gì? Cách sử dụng trạng từ đúng trong tiếng Anh

Trạng từ (adverb) là gì? Cách sử dụng trạng từ đúng trong tiếng Anh
Trạng từ hay còn được gọi là phó từ là từ dùng để bổ nghĩa cho những động từ, tính từ hay những trạng từ khác. Trạng từ có ý nghĩa là bổ trợ nghĩa cho câu. Nói cách khác là giúp câu văn hay câu nói dễ hiểu hơn .
– Câu ví dụ : Anh ta chạy rất nhanh ➔ “ rất nhanh ” là trạng từ giúp câu rõ nghĩa, trạng từ này giúp người đọc biết được đơn cử về vận tốc của người đàn ông đang chạy .
– Câu ví dụ : Ngày mai, anh ta đi chơi ➔ “ ngày mai ” cũng là trạng từ vì nó giúp người đọc biết được đơn cử thời hạn mà anh ta đi chơi .

TRẠNG TỪ ĐỨNG Ở ĐÂU ?

1. Vị trí của trạng từ trong câu

Đầu câu

– Ví dụ : People tend to put on weight in middle age. However, gaining weight is not inevitable. ( Mọi người có khuynh hướng tăng cân khi ở độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, việc tăng cân là không hề tránh khỏi )
– Ví dụ : Recently Vietnam has had a significant development on ICT industry. ( Hiện nay Nước Ta đang có sự tăng trưởng rõ ràng trong ngành công nghệ thông tin )

Giữa câu

– Ví dụ : They always meet for breakfast on Saturday. ( Họ luôn gặp nhau để ăn sáng vào thứ 7 ) .
– Ví dụ : The issues are very complicated. ( Vấn đề này rất phức tạp )

Cuối câu

– Ví dụ : He plays the guitar very well. ( Anh ấy chơi guitar rất giỏi )
– Ví dụ : The earthquake occurred in Nhật Bản last year. ( Trận động đất đã xảy ra ở Nhật Bản năm ngoái )

2. Vị trí của trạng từ so với những từ loại khác ( từ loại là những tính từ, danh từ, trạng từ, động từ, … )

– Vị trí của trạng từ so với động từ : Đứng trước sau hoặc động từ thường

Ví dụ : The children was sleeping, so, she carefully opened the door. ( Bọn trẻ đang ngủ nên cô ấy Open rất khẽ )

– Vị trí của trạng từ so với tính từ : Đứng trước tính từ

Ví dụ : That’s an extremely dangerous for you to go to the jungle. ( Thật sự rất nguy khốn nếu bạn vào rừng )

– Vị trí của trạng từ so với động từ : Đứng trước hoặc sau trạng từ khác

Ví dụ : The car turned the corner really quickly. ( Ô tô quay đầu rất nhanh )

CÁC LOẠI TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

1. Trạng từ chỉ phương pháp

– Trạng từ phương pháp được hình thành bằng cách thêm đuôi “ ly ” đằng sau tính từ .
– Cách dùng : Diễn tả phương pháp hành vi xảy ra như thế nào .
– Vị trí : giữa hoặc cuối câu, nếu đứng giữa câu, trạng từ chỉ phương pháp thường đứng sau động từ hoặc sau tân ngữ .
Ví dụ : He can speak French fluently .

2. Trạng từ chỉ thời hạn

– Trạng từ thời hạn là những trạng từ thường vấn đáp cho câu hỏi “ When ”, chỉ thời hạn xảy ra hành vi
Ví dụ : yesterday, tomorrow, next year, …
– Cách dùng : Diễn tả thời hạn, vấn đề xảy ra hay được triển khai, hành vi, …
– Vị trí : Thường đứng cuối câu hoặc đầu câu để nhấn mạnh vấn đề thời hạn xảy ra
Ví dụ : Yesterday, they dropped in my house but I couldn’t remember who they are

3. Trạng từ chỉ tần suất

– Cách dùng : diễn đạt, biểu lộ mức độ của chất lượng, vấn đề, sự vật, trạng thái, điều kiện kèm theo, mối quan hệ, …
– Vị trí : Thường đứng giữa câu
Ví dụ : The building was completely destroyed after the earthquake

Trạng từ Nghĩa
always luôn luôn
usually thường xuyên
normally thông thường
generally
often thường
sometime thỉnh thoảng
hardly hầu như không
rarely hiếm khi
never không bao giờ

4. Trạng từ chỉ nơi chốn

– Trạng từ chỉ nơi chốn dùng để vấn đáp cho câu hỏi “ Where ”
Ví dụ : here, there, out, away, everywhere, below, along, around, away, …
– Cách dùng : diễn đạt nơi mà sự vật, vấn đề nào đó xảy ra hoặc ở đâu
– Vị trí : Thường được đặt ở giữa câu, ngay sau động từ chính hoặc sau mệnh đề mà nó bổ nghĩa cho
Ví dụ : Let’s open the box and see what’s inside it / She goes everywhere with her husband

5. Adverb of degree

– Cách dùng : Diễn tả, biểu lộ mức độ của chất lượng, vấn đề, sự vật, trạng thái, điều kiện kèm theo, mối quan hệ, …
– Vị trí : Thường đứng giữa câu
– Một số trạng từ thông dụng : quite, too, enormously, almost, just, completely, enough, deeply, virtually, fully, greatly, hardly, terribly, fairly, entirely, practically, …
Ví dụ : The building was completely destroyed after the earthquake

6. Adverbs of Evaluation – Trạng từ nhìn nhận, ước đạt

– Cách dùng : Dùng để đánh ra, nhận xét, đưa ra quan điểm về một vấn đề nào đó, trạng từ ước đạt, nhìn nhận thường bổ nghĩa cho cả mệnh đề hoặc câu
– Vị trí : Thường đứng đầu hoặc giữa câu
– Một số trạng từ thông dụng : absolutely, definitely, apparently, clearly, honestly, fortunately, unfortunately, frankly, bravely, carelessly, hopefully, … .
Ví dụ : Fortunately, they escaped from the fire

7. Conjunctive adverbs ( Linking adverbs ) – Trạng từ nối

– Một số trạng từ thông dụng : besides, moreover, however, indeed, meanwhile, consequently, furthermore, otherwise, therefore, likewise, thus, additionally, comparatively, finally, next, hence, accordingly, …
– Cách dùng : Có tính năng như liên từ, nối hai mệnh đề hoặc câu
– Vị trí : Thường ở đầu câu để link hai câu với nhau hoặc ở giữa câu để link hai mệnh đề
Ví dụ : The government went through the decision of destroying historic buildings. Consequently, there aren’t any places of interest here

CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ

1. Hầu hết những trạng từ đều được cấu trúc từ tính từ thêm “ ly ”

Ví dụ : slow – slowly, enormous – enormously, clear – clearly, careful – carefully, annual – annually, hopeful – hopefully, additional – additionally, honest – honestly, …
– Trong 1 số ít trường hợp, những từ kết thúc bằng “ ble ”, tất cả chúng ta thường bỏ “ e ” trước khi thêm “ ly ”
Ví dụ : true – truly, sensible – sensibly, remarkable – remarkably, horrible – horribly, …
– Nếu tính từ kết thúc là “ y ”, tất cả chúng ta chuyển thành “ i ” trước khi thêm “ ly ”, trừ một số ít từ có một âm tiết và kết thúc bằng “ y ” như sly, dry, …
Ví dụ : happy – happily, greedy – greedily, sly – slyly, easy – easily, …

2. Một số trạng từ có “ ly ” nhưng hoàn toàn có thể là tính từ và 1 số ít trạng từ có cấu trúc giống như tính từ, do đó hoàn toàn có thể khó để tìm và nhận biết trạng từ. Quy tắc dễ nhất là nhìn vào những từ khác đi kèm

– Nếu đứng trước một danh từ, nó hoàn toàn có thể là tính từ :
Ví dụ : a early lecture, a late meeting, a short way, …
– Nếu có mối liên hệ đến động từ hoặc đi trước tính từ, nó hoàn toàn có thể là trạng từ :
Ví dụ : Environmental friendly, …
Ví dụ : The lesson was cut short
– Giống như tính từ, trạng từ cũng có dạng so sánh
Ví dụ : George walked the most slowly of all of them

Ví dụ: The bar chart shows the girls performed the best at maths last year

3. Trạng từ hình thành từ danh từ

– Một số ít trạng từ được cấu thành từ danh từ với hậu tố “ wise ”, có nghĩa là bằng cách nào, theo cách nào. Ví dụ : sideways, clockwise, lengthwise, edgewise, crosswise, …
Ví dụ : He hit the đánh tennis ball sideways. “ in a way that sent it off to the side of the court ”. ( Anh ấy đánh quá bóng đánh tennis sang một bên. – Bằng cách nào đó anh ấy đã đánh quả bóng sang bên lề của sân đánh tennis )
– Trong 1 số ít trường hợp, trạng từ kết thúc là “ wise ” bổ nghĩa cho quan điểm của mệnh đề và nó số lượng giới hạn quan điểm của người nói về một quan điểm, khoanh vùng phạm vi của chủ đề. Ví dụ : otherwise, timewise, likewise, …
Ví dụ : It can’t be too windy. Otherwise, the officials postpone the match. Likewise, heavy rain can be a reason for postponing this match

4. Những trường hợp đặc biệt quan trọng

Những trạng từ có hình thức không phổ biến Chuyển nghĩa
Với trường hợp này, cấu tạo của tính từ và trạng từ giống nhau hoặc đều kết thúc bằng “ly” Trạng từ được cấu tạo từ tính từ có thể có nghĩa khác hoàn toàn với nghĩa của tính từ ban đầu
● daily- daily
The magazine is published daily. ( adv )
This is the daily edition of the magazine. ( adj )
● early – early
It is the early edition of the magazine ( adj )
The magazine arrives early. ( adv )
● fast – fast
She is a fast runner. ( adj )
She runs fast. ( adv )
● hard – hard
It was a hard problem. ( Adj )
They play hard. ( adv )
● hard ( tough- cứng)- hardly ( barely- hiếm khi)
A desk has a hard surface. ( adj )
I hardly have time to hang out with friends. ( adv )
● late ( tardy – muộn, trễ ) – lately ( recently – gần đây, mới gần đây )
He arrived late to the office. ( adj )
He hasn’t been working lately. ( adv )
● Free ( no cost – không tính tiền ) – freely ( without restriction – tự do )
Water is không tính tiền. ( adj )
You can speak freely. ( adv )
● pretty ( beautiful – đẹp ) – pretty ( rather – hơn )
She is a pretty child. ( adj )
She is pretty difficult to control. ( adv )

CÁC TRẠNG TỪ ĐỒNG NGHĨA CẦN NHỚ

– Nhanh, lập tức : immediately, promptly, urgently, quickly, swiftly, rapidly
– Đầy đủ : adequately, sufficiently
– Cẩn thận, kỹ càng : carefully, cautiously, thoroughly, meticulously, elaborately
– Khá : relatively, quite
– Vô cùng, rất : highly, extremely, very, really
– Hoàn toàn : fully ( + verb ), absolutely ( + adj ), completely ( + adj ), extensively ( + verb / adj )
– Đột ngột : dramatically, suddenly, unexpectedly
– Đặc biệt, đơn cử : Especially, specifically
– Sớm, ngay : shortly, soon, right after / before, briefly
– Hiện tại : currently, recently, lately, already, still
– Đôi khi : occasionally, sometimes
– Ban đầu : firstly, initially, primarily, originally
– Hiếm khi : hardly, seldom, scarcely
– Thường xuyên : frequently, regularly, usually, often, consistently

LUYỆN TẬP

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc .

 1. He………….reads a book. (quick)
 2. Mandy is a………….girl. (pretty)
 3. The class is………….loud today. (terrible)
 4. Max is a………….student. (good)
 5. You can………….open this tin. (easy)
 6. It’s a………….day today. (terrible)
 7. She sang the song……. (good)
 8. He is a………….driver. (care)
 9. He drives the car……(careful)
 10. The dog barks……(loud)
 11. Tina listened to her mother…………. ( careful)
 12. Moana was ……………… hurt in a car accident. (serious)
 13. She is very ………………. and earns a lot of money. (success)
 14. He becomes …………………… when he sees her. (happy)
 15. The car goes extremely ………………… (fast)
 16. He is not a good student, but he writes ………. (good).
 17. He is tired because he has worked ……………. .(hard)
 18. We’ll have an accident if you don’t drive more ……………….. (careful).
 19. She looked …………, but I’m not sure she was feeling very nervous. (calm)
 20. Tom is …………. He works …………………… (slow)

ĐÁP ÁN

1. quickly
2. pretty
3. terribly
4. good
5. easily
6. terrible
7. well
8. careful
9. carefully
10. loudly
11. carefully
12. seriously
13. successful
14. happy
15. fast
16. well
17. hard

18. carefully

19. calm
20. slow / slowly

ACET – Australian Centre for Education and Training

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *