trả hàng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

trả hàng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nếu bạn có thể có nó với $200, tại sao lại trả hàng ngàn?

If you can get it for 200 bucks, why pay a thousand ?

QED

Tài chính của Mendel cho thấy khoản chi trả hàng tháng cho Finest Matchmaking.

But lucky for us, Mendel’s financials show monthly payments to Finest Matchmaking.

OpenSubtitles2018. v3

Trả hàng lại đây.

Give me back my stuff.

OpenSubtitles2018. v3

C6 hoặc chúng ta sẽ trả hàng.

C6 on the nose or we send those trucks back.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy tôi đã phải trả hàng trăm đô la.

So I would end up paying hundreds of dollars .

QED

Họ trả hàng nghìn đô cho người môi giới để sang nước ngoài.

They pay a middle – man thousands of dollars to be there .

QED

Họ trả hàng nghìn đô cho người môi giới để sang nước ngoài.

They pay a middle-man thousands of dollars to be there.

ted2019

Nhưng trước hết mày phải trả hàng cho tao cái đã.

But first you’re gonna give me back my fucking property.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chắc rằng nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghiệm mua và trả hàng trực tuyến.

I’m sure many of us have had the experience of buying and returning items trực tuyến .

QED

Con trả hàng phút.

I pay every minute.

OpenSubtitles2018. v3

Trả hàng đây!

Give me that stuff back!

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn là nó sẽ khiến tôi trả hàng triệu đô rồi.

It’ll cost me millions, to be sure.

OpenSubtitles2018. v3

Anh nghĩ dân chúng sẽ kéo đên trước Thượng nghị viện, đòi trả hàng tỷ đô cho mấy bóng ma bị lãng quên?

You think the Senate’s going to pay billions for a few forgotten ghosts?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng phần còn lại của thế giới đang chờ đợi xem cách Tổng thống Syria đáp trả hàng rào của Tổng thống Underwood.

But the rest of the world is waiting to see how the Syrian president responds to President Underwood’s line in the sand.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy ở đây khách hàng đang trả lại hàng cho quản lý ở Circuit City.

So, in this scene, you are a customer returning a walkman to a manager at circuit city.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng thường được thể hiện dưới dạng một tỷ lệ phần trăm hàng năm, nhưng được tính toán và trả hàng tháng hoặc hàng quý.

They are usually expressed as an annual percentage, but calculated and paid monthly or quarterly.

WikiMatrix

Thương nhân có thể trả hàng tồn kho / kinh doanh hoặc các loại thuế khác, nhưng khách hàng của họ thường không trả trực tiếp.

Merchants may pay inventory/business or other taxes, but their customers usually pay none directly.

WikiMatrix

Anh ấy có một chính sách trả hàng rất hào phóng, các điều khoản và điều kiện rất chi tiết, và giờ giao hàng hợp lí.

He had a very generous refund policy, detailed T’s and C’s, and good shipping times.

ted2019

Trong bài viết này bạn có thể tìm thấy thông tin về việc trả hàng hoặc nhận tiền hoàn lại cho sản phẩm đã mua qua Google Pay.

Here’s where you can find information about returning something or getting a refund for something you bought using Google Pay .

support.google

Nó quá rắc rối, nhưng thực ra, nó ngưng trệ việc chi trả hàng tháng gấp bội bởi tuổi thọ, sự thua lỗ của tỷ lệ đau ốm.

It’s pretty complicated, actually, but, in essence, it breaks down to monthly payments multiplied by lifespan minus the probability of illness.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu một chiếc xe được mua trên cơ sở trả góp, số tiền phải trả hàng tháng chỉ một phần nhỏ trong toàn bộ chi phí sử dụng nó .

If a car is bought on an installment basis, monthly payments are just a small part of the cost of operating it .

EVBNews

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách trả hàng hoặc đổi hàng, hãy tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà bán lẻ điện thoại của bạn.

If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

support.google

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.