top trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

top trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

During the second round, she performed in a group, singing “I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)” by the Four Tops, forgetting the words, but the judges decided to advance the entire group.

Trong vòng thứ hai của cuộc thi vòng hát nhóm 4 người, cô trình diễn ca khúc ” I Can’t Help Myself ( Sugar Pie Honey Bunch ) ” và quên lời bài hát, tuy nhiên giám khảo vẫn có lời khen ngợi cho cả nhóm .

WikiMatrix

Despite major signings, including Joe Jordan, Gordon McQueen, Gary Bailey and Ray Wilkins, the team failed to achieve any significant results; they finished in the top two in 1979–80 and lost to Arsenal in the 1979 FA Cup Final.

Mặc dù mang về nhiều bản hợp đồng lớn như Joe Jordan, Gordon McQueen, Gary Bailey và Ray Wilkins, đội vẫn không thể đạt được danh hiệu nào; họ về nhì ở mùa giải 1979–80 và để thua Arsenal trong trận chung kết Cúp FA 1979.

WikiMatrix

Extreme sports on top level like this is only possible if you practice step by step, if you really work hard on your skills and on your knowledge.

Những môn thể thao mạo hiểm đỉnh cao như vậy thì đòi hỏi bạn phải rèn luyện từng bước một, với nhiều kỹ năng và kiến thức.

QED

“K-pop’s top girl crush groups in 2016″.

Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2016. ^ “K-pop’s top girl crush groups in 2016”.

WikiMatrix

“Chelsea 2–1 Tottenham Hotspur: Blues maintain hold of top spot”.

Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2017. ^ “Chelsea 2–1 Tottenham Hotspur: Blues maintain hold of top spot”.

WikiMatrix

It was about a mile away from that Russian delousing shack, but we were right on top of it.

Nó cách xa cả dặm tính từ cái lán tẩy rận của trại Nga, và chúng tôi thì đang ở ngay trên đó.

OpenSubtitles2018. v3

Note: On Pixel phones, you can’t move the ‘At A Glance’ information at the top of your screen.

Lưu ý: Trên điện thoại Pixel, bạn không thể di chuyển thông tin “Xem nhanh” ở đầu màn hình.

support.google

Australasia – The Hirnantian is equal to approximately the top 20% of the regional Bolindian epoch.

Australasia – Tầng Hirnant là tương đương với xấp xỉ 20% phần đỉnh của thế Bolindian khu vực.

WikiMatrix

The deal with the then-Football Conference was a revenue sharing arrangement whereby clubs received 50% of revenue from subscriptions, on top of the normal rights fee paid by the broadcaster, once the costs of production were met.

Hợp đồng với Football Conference là thỏa thuận chia lợi nhuận qua đó các CLB được nhận 50% tổng lợi nhuận từ tiền quyên góp, thêm vào tiền bản quyền trả bởi phát thanh viên một khi đã giá sản xuất đã đủ.

WikiMatrix

During the same week that “Fireflies” topped the Hot 100, “Vanilla Twilight” debuted at No. 95.

Trong tuần “Fireflies” quán quân trên Hot 100, “Vanilla Twilight” thực hiện bước nhảy đầu tiên ở vị trí #95.

WikiMatrix

Some authors say that Marcos prevented civil war similar to the Syrian Civil War by refusing to use guns notwithstanding the insistence of his top general, and by agreeing to step down during the EDSA revolution.

Một số tác giả nói rằng Marcos đã ngăn chặn nội chiến tương tự như Nội chiến Syria bằng việc từ chối sử dụng súng bất chấp ý kiến của các tướng lĩnh cấp cao, và bằng việc chấp thuận từ chức trong cách mạng EDSA.

WikiMatrix

Are we now supposed to believe that Joseph Smith just dictated these sermons off the top of his head with no notes whatsoever?

Bây giờ tất cả chúng ta có tin rằng Joseph Smith đã chỉ đọc những bài giảng này từ ý nghĩ của ông mà không có bất kể ghi chú nào cả không ?

LDS

So now, on top of that, the quality of human relationships.

Hơn hết cả là chất lượng mối quan hệ giữa người với người.

ted2019

Top-level Company in a big glass building.

Đầu não của Công ty nằm ở trong tòa nhà kính kia.

OpenSubtitles2018. v3

Here in our big top.

Tại căn lều lớn nhất này.

OpenSubtitles2018. v3

On September 11, 1944, the United States Army Air Force released General Operational Requirements for a day fighter with a top speed of 600 mph (521 knots, 966 km/h), combat radius of 705 miles (612 nm, 1,135 km), and armament of either six 0.50 inch (12.7 mm) or four 0.60 inch (15.2 mm) machine guns.

Vào ngày 11 tháng 9 năm 1944, Không lực Lục quân Hoa Kỳ phát hành bản Yêu cầu Hoạt động Tổng quát về một kiểu máy bay tiêm kích ban ngày đạt được tốc độ tối đa 966 km/h (521 knot, 600 mph), bán kính chiến đấu 1.135 km (612 nm, 705 mi), và trang bị sáu súng máy 12,7 mm (0,50 inch) hoặc bốn súng máy 15,2 mm (0,60 inch).

WikiMatrix

“Socceroos top seeds for Final Round draw”. the-afc.com.

Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2012. ^ “Socceroos top seeds for Final Round draw”. the-afc.com.

WikiMatrix

Choose one of the positive actions (on the top half of your diagram) that you are doing or have done in your life.

Chọn một trong những hành động tích cực (ở nửa phía trên của sơ đồ của các em) mà các em đang làm hoặc đã làm trong cuộc sống của mình.

LDS

IGN ranked him first in their “Top 25 Street Fighter Characters” article, stating “Ryu is a testament to the virtue of simplicity in character design.

IGN xếp nhân vật này ở vị trí đầu tiên trong “Top 25 Nhân vật của Street Fighter” với lời nhận xét: “Ryu là hình mẫu của sự đức hạnh mộc mạc trong các nhân vật.

WikiMatrix

In 2007, travel time from Beijing to Shanghai was about 10 hours at a top speed of 200 km/h (124 mph) on the upgraded Beijing–Shanghai Railway.

Năm 2007, thời gian di chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải là khoảng 10 giờ với tốc độ cao nhất of 200 km/h (124 mph) trên bản nâng cấp Đường sắt Bắc Kinh – Thượng Hải.

WikiMatrix

We’re still top-priority, aren’t we?

Chúng ta vẫn đang là ưu tiên một, phải không?

OpenSubtitles2018. v3

The most important issue, which was never addressed in her lifetime, was that the placement of her foremast behind the forward funnel put the spotting top right in the plume of hot exhaust gases, much to the detriment of her fighting ability.

Vấn đề nghiêm trọng nhất, không thể xử lý được trong suốt quảng đời hoạt động của nó, là việc bố trí cột buồm trước phía sau ống khói trước, khiến nóc quan sát hỏa lực bên trên bị đặt ngay trong luồng khí nóng thoát ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tác chiến của nó.

WikiMatrix

So on the extreme top left, for example, is a grass, it’s called Eragrostis nindensis, it’s got a close relative called Eragrostis tef — a lot of you might know it as “teff” — it’s a staple food in Ethiopia, it’s gluten-free, and it’s something we would like to make drought-tolerant.

Ví dụ, ở phía trên cùng bên trái là một đồng cỏ, có tên là Ersgrostis nindensis, Nó có họ hàng gần tên là Eragrostis tef — nhiều người có thể biết với tên “teff” — là thức ăn chính ở Ethiopia, không có gluten, và chúng tôi muốn làm cho nó chịu được hạn.

ted2019

“New-look Benfica return to table top“.

Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2012. ^ “New-look Benfica return to table top”.

WikiMatrix

They were tossing bodies on top of me, one after the other…

Chúng ném xác chết lên người tôi, cái này chồng lên cái khác…

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.