tonight trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

tonight trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

“Beyonce Talks Motherhood On ‘Entertainment Tonight‘, May Join Kelly Rowland On UK ‘X-Factor'”.

Time Inc. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2011. ^ “Beyonce Talks Motherhood On ‘Entertainment Tonight‘, May Join Kelly Rowland On UK ‘X-Factor’”.

WikiMatrix

That depends if Obama wins tonight

Còn tùy tối nay Obama có đắc cử hay không.

QED

Tonight, he would meet up with Marianne and tell her the news.

Tối nay, anh sẽ gặp lại Marianne và sẽ thông báo tin tức cho cô.

Literature

Pass the test tonight with honor and servitude.

Vượt qua bài sát hạch tối nay với danh dự và sự quy phục.

OpenSubtitles2018. v3

It’s gotta be tonight.

xếp hàng nào tối nay đấy.

OpenSubtitles2018. v3

We’ll meet again tonight.

Tối nay,

OpenSubtitles2018. v3

If you care about the killing of innocent people, don’t see her show tonight!

nếu bạn không muốn giết người vô tội thì đừng xem cô ta tối nay!

OpenSubtitles2018. v3

What about tonight?

Còn tối nay thì sao?

OpenSubtitles2018. v3

What I’m going to talk to you about tonight is stuff we might do if we did nothing.

Những gì tôi muốn nói cho các bạn tối nay là thứ chúng ta có thể làm nếu chúng ta chưa từng làm gì cả.

ted2019

My message tonight is a simple one.

Sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay rất đơn giản.

LDS

I have thought tonight of the women in my life.

Buổi tối hôm nay, tôi đã nghĩ đến các phụ nữ trong đời tôi.

LDS

It’s just that prom is tonight and…

Nó chỉ là khiêu vũ tối nay

OpenSubtitles2018. v3

She performed “Brave” on The Tonight Show with Jay Leno on July 19, 2013, appeared on the VH1 Top 20 Video Countdown on July 20, 2013, and on The Late Late Show with Craig Ferguson on July 22, 2013.

Cô trình diễn “Brave” trên The Tonight Show cùng Jay Leno vào ngày 19 tháng 7 năm 2013, xuất hiện trên VH1 Top 20 Video Countdown vào ngày 20 tháng 7 năm 2013 và trên The Late Late Show with Craig Ferguson vào ngày 22 tháng 7 năm 2013.

WikiMatrix

“You look very pretty tonight,” I say when the silence grows awkward.

Tối nay trông cô rất đẹp,” tôi nói khi sự yên lặng dần trở nên kỳ cục.

Literature

Just think about it when you go to your house tonight, okay?

Hãy nghĩ về nó khi mày về nhà tối nay, được chứ?

OpenSubtitles2018. v3

It is our great privilege to be here tonight to honor the Star City Police Department.

Thật là một đặc ân lớn khi được ở đây tối nay để tôn vinh Sở Cảnh Sát Star City.

OpenSubtitles2018. v3

So it seems tonight is Christmas Eve now

Thì ra… hôm nayđêm giáng sinh

OpenSubtitles2018. v3

What’s tonight?

Tối nay có chuyện gì?

OpenSubtitles2018. v3

Why has my partner tonight been changed?

Tại sao đối tác tối nay của tôi lại thay đổi

OpenSubtitles2018. v3

“Then I must go there tonight?”

Vậy tôi phải đến đấy đêm nay?

Literature

The cause of securing our country is not complete, but tonight we are onece again reminded that America can do whatever we set our mind to

Nguyên nhân chúng ta bảo vệ tổ quốc vẫn chưa đầy đủ nhưng tối nay chúng ta một lần nữa nhắc lại rằng, nước Mỹ sẽ làm tất cả mọi thứ mà chúng ta quyết tâm làm.

QED

Tonight, let us shake this cave.

Đêm nay… Hãy rung chuyển hang động này.

OpenSubtitles2018. v3

You’ re the only one out tonight, so if it wasn’ t you

Cô là người duy nhất ở ngoài đó, và nếu đó không phải là cô

opensubtitles2

He thought Golitsyn was doing it tonight.

Công việc mà hắn nghĩ Golitsyn làm tối nay.

OpenSubtitles2018. v3

Will you join me tonight?

Tối nay ngươi sẽ tham dự chứ?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.