tóm tắt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tóm tắt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sau đây là tóm tắt những yêu cầu đó:

To summarize those requirements:

support.google

Tóm tắt tập trước

Previously on Prison Break:

OpenSubtitles2018. v3

Armbruster, hãy đọc bản tóm tắt.

Armbruster, let’s have the basic outline.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ tóm tắt cho bạn cách thụ phấn.

Let me give you a brief rundown on how pollination works .

QED

Dưới đây là tóm tắt quá trình chia sẻ:

Here’s a summary of the sharing process:

support.google

Bạn tóm tắt lời tường thuật ghi nơi Mác 4:35-41 như thế nào?

How would you summarize the account recorded at Mark 4:35-41?

jw2019

Trên đây là tóm tắt rất ngắn, và tôi chưa đề cập được hết mọi vấn đề.

Now, this is a very quick summary.

worldbank.org

Nhận tóm tắt cấp cao về cách người dùng tương tác với nội dung ứng dụng.

Get a high-level summary of how users interact with app content.

support.google

Tôi cần bản tóm tắt đó.

I need that summary.

OpenSubtitles2018. v3

Bài giảng của bạn không phải chỉ nhằm mục đích tóm tắt tài liệu được chỉ định.

Your talk is not meant to be simply a summary of assigned material.

jw2019

Kinh-thánh tóm tắt tương lai bằng một từ—Địa Đàng!

The Bible sums up the future in one word —Paradise!

jw2019

Tóm Tắt The Messengers…

Previously on the messengers…

OpenSubtitles2018. v3

Nếu tôi tóm tắt tất cả trong bản thảo đơn giản thì sẽ như vậy.

And if I could summarize that all up into one single sketch it would be this.

ted2019

Các em sẽ tóm tắt sứ điệp của vị thiên sứ như thế nào?

How would you summarize the angel’s message?

LDS

Tóm tắt thôi.

In brief, I pray.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy tóm tắt nội dung sách Ô-sê từ chương 6 đến 9.

Briefly relate the contents of Hosea chapters 6 through 9.

jw2019

Để tóm tắt, bạn có thể làm gì để kháng cự những ác thần?

In summary, what can you do to resist wicked spirits?

jw2019

Cuộc đối thoại chúng tôi trích dẫn là tóm tắt rất gọn.

The dialogue we cite is very slightly abridged.

Literature

Tóm tắt tập trước…

Previously on ” Missing “…

OpenSubtitles2018. v3

Vì thế để tóm tắt nhanh chóng những nội dung chính để chúng ta dễ nắm bắt.

So to just quickly conclude with some brief data that suggests this might be so.

ted2019

Báo cáo bao gồm một trang tóm tắt và một trang chi tiết:

The report consists of a summary page and a details page:

support.google

Một văn bản dài 28 trang, nhưng tôi sẽ tóm tắt cơ bản của nó.

It’s a 28- page software patent, but I will summarize what it covers.

QED

Liên kết đến Tóm tắt .

Link to Abstract .

EVBNews

Nguyên tắc lời cầu xin đòi hỏi phải có việc làm được tóm tắt như thế nào?

How may the principle that prayers require works be summed up?

jw2019

Xem cách sử dụng tab Tóm tắt hiển thị của bạn.

See how use your Display Summary tab.

support.google

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *