time trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

time trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

We’re having a good time.

Chúng ta đang vui vẻ mà.

OpenSubtitles2018. v3

In anticipation of the new ruling, 30,000 new vehicles were registered in the past week, at least three times the normal rate, Xinhua state news agency .

Để đề phòng luật mới, 30.000 xe mới đã đăng ký vào tuần trước, ít nhất là bằng ba lần tỷ lệ bình thường, hãng tin nhà nước Xinhua .

EVBNews

And what’s good about this, I think, is that it’s like a moment in time, like you’ve turned around, you’ve got X-ray vision and you’ve taken a picture with the X-ray camera.

Và quý nhất là 1 khoảnh khắc đúng lúc, khi bạn nhìn xung quanh, lấy được 1 tầm nhìn X-quang và chụp 1 bức bằng camera X-quang .

ted2019

“It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”

Anh Swingle nói: “Đến đây và bỏ thời giờ ra nghe giảng là một kinh nghiệm làm bạn khiêm nhường. Khi rời khỏi nơi đây, bạn được trang bị tốt hơn nhiều để đề cao Đức Giê-hô-va”.

jw2019

There were moments when he would actually space out for seconds at a time.

Đã có những lúc cậu có thể thực sự thoát ra ngoài được vài giây đồng hồ.

QED

I mean, I can actually now for the first time in my life read.

Ý tôi là, tôi bây giờ có thể thực sự đọc lần đầu tiên trong đời.

ted2019

In 1959, James Terrell and Roger Penrose independently pointed out that differential time lag effects in signals reaching the observer from the different parts of a moving object result in a fast moving object’s visual appearance being quite different from its measured shape.

Năm 1959, James Terrell và Roger Penrose đã độc lập chỉ ra các hiệu ứng từ sự chênh lệch trễ thời gian trong tín hiệu đến quan sát viên từ những phần khác nhau của vật thể đang chuyển động tạo ra hình ảnh của vật thể đang chuyển động khá khác so với hình dạng đo được.

WikiMatrix

After one brother lost his wife in death and he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Sau khi vợ của một anh qua đời và anh đối mặt với những hoàn cảnh đau buồn khác, anh nói: “Tôi học được rằng chúng ta không thể lựa chọn loại thử thách nào mình phải chịu, cũng như thời điểm hoặc số lần xảy đến.

jw2019

Adam & Rebecca and Don & Mary Jean checked-in during their penalty time, dropping them to 8th.

Adam & Rebecca và Don & Mary Jean đã về điểm dừng khi họ còn đang trong thời gian phạt, và vì thế họ bị đẩy xuống vị trí thứ 8.

WikiMatrix

19 When the time came, Cyrus the Persian conquered Babylon just as prophesied.

19 Khi đến đúng lúc, Si-ru của xứ Phe-rơ-sơ chinh phục xứ Ba-by-lôn như đã được tiên tri.

jw2019

Student Florian Paul Klämpfl began developing his own compiler written in the Turbo Pascal dialect and produced 32-bit code for the GO32v1 DOS extender, which was used and developed by the DJ’s GNU Programming Platform (DJGPP) project at that time.

Sinh viên Florian Paul Klämpfl bắt đầu phát triển trình biên dịch riêng của mình được viết bằng ngôn ngữ Turbo Pascal và đã tạo mã 32-bit cho bộ mở rộng DOS GO32v1, được sử dụng và phát triển bởi dự án Nền tảng lập trình GNU (DJGPP) của DJ vào thời điểm đó.

WikiMatrix

For example, the Umm al-Qura calendar used in Saudi Arabia was reformed several times in recent years.

Chẳng hạn, Lịch Umm al-Qura của Ả Rập Xê Út phải cải cách phương pháp tính toán nhiều lần trong nhiều năm trở lại đây.

WikiMatrix

The photograph initially appeared in newspapers around the world, including on page 7 of The New York Times on September 12, 2001.

Tấm ảnh ban đầu xuất hiện trên các mặt báo khắp thế giới, bao gồm trang 7 của tờ The New York Times vào ngày 12 tháng 9 năm 2001.

WikiMatrix

Most European countries use summer time and harmonise their summer time adjustments; see Summer time in Europe for details.

Hầu hết các nước châu Âu sử dụng thời gian mùa hè và hài hòa điều chỉnh thời gian mùa hè của họ; xem thời gian mùa hè ở châu Âu để biết chi tiết.

WikiMatrix

Strength will come because of the atoning sacrifice of Jesus Christ.19 Healing and forgiveness will come because of God’s grace.20 Wisdom and patience will come by trusting in the Lord’s timing for us.

Sức mạnh có được nhờ vào sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô.19 Sự chữa lành và tha thứ đến nhờ vào ân điển của Thượng Đế.20 Sự khôn ngoan và kiên nhẫn có được bằng cách tin cậy vào kỳ định của Chúa.

LDS

I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets’ PTSD with time metaphors — getting miracle cures — promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.

Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta đang áp dụng điều này cho rất nhiều vấn đề của thế giới: thay đổi tỉ lệ bỏ học ở lứa tuổi học đường, chống chọi các thói nghiện, tăng sức khỏe thanh thiếu niên, chữa trị rối loạn stress hậu sang chấn bằng các hoán dụ thời gian — tìm ra thuốc chữa kì diệu — quảng bá phát triển bền vững và bảo tồn, rút ngắn quá trình khôi phục chức năng cho bệnh nhân bị hư hỏng hệ vận động, quá trình mà tỉ lệ bỏ cuộc hiện nay là 50%, thay đổi kháng cáo từ những kẻ khủng bố liều mạng, và thay đổi xung đột gia đình khi các vùng thời gian xung khắc.

ted2019

When Habibie’s minimum wage salary forced him into part-time work, he found employment with the railway stock firm Waggonfabrik Talbot, where he became an advisor.

Khi mức lương tối thiểu của Habibie buộc ông phải làm việc bán thời gian, ông tìm được việc làm với thương hiệu Talbot, nơi ông trở thành một cố vấn.

WikiMatrix

And when I talk to judges around the United States, which I do all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, and we let non-dangerous, nonviolent people out.

Và khi chuyện trò với những thẩm phán trên khắp nước Mỹ, đó là điều tôi đang làm, họ đều nói giống nhau, rằng tất cả chúng ta tống giam những kẻ nguy khốn, và thả những người không nguy khốn, không đấm đá bạo lực ra .

ted2019

And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.

Và dù công việc may lều là tầm thường và khó nhọc, họ đã vui lòng làm thế, ngay cả làm việc “cả ngày lẫn đêm” hầu đẩy mạnh công việc của Đức Chúa Trời—cũng giống như nhiều tín đồ đấng Christ ngày nay làm việc bán thời gian hoặc làm theo mùa để nuôi thân hầu dành phần nhiều thời giờ còn lại để giúp người ta nghe tin mừng (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; Ma-thi-ơ 24:14; I Ti-mô-thê 6:6).

jw2019

In that year, Time magazine named McCain as one of the “25 Most Influential People in America”.

Trong năm đó, tạp chí Time nêu tên McCain là một trong “25 nhân vật ảnh hưởng nhất tại Mỹ”.

WikiMatrix

You haven’t known him in a long time, Diggle.

Anh có biết anh ta lâu đâu, Diggle.

OpenSubtitles2018. v3

In some languages, however, “part of a program” refers to “portion of run time (time period during execution)”, and is known as dynamic scope.

Tuy nhiên trong một số ngôn ngữ, “một phần chương trình” đề cập đến “một phần của thời gian chạy (khoảng thời gian trong khi thực thi)”, và được gọi là tầm vực động (dynamic scope).

WikiMatrix

To have enough time for theocratic activities, we need to identify and minimize time wasters.

Để có đủ thời gian cho hoạt động thần quyền, chúng ta cần phải nhận định và loại bớt những điều làm phí thời gian.

jw2019

What is needed in order to make time for regular Bible reading?

Chúng ta cần phải làm gì để dành thì giờ cho việc đọc Kinh Thánh đều đặn?

jw2019

Sorry it has to be cold, but we have no time to get a fire going.

Rất tiếc, nó chắc là lạnh, nhưng chúng ta ko có thời gian nhóm lửa.

Xem thêm: Get on là gì

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *