tiêu đề trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tiêu đề trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Kẻ đó là tiêu đề theo hướng hẻm bowling.

Guys it’s heading towards the bowling alley.

QED

Bạn nên đặt tiêu đề khớp với tiêu đề video hiển thị trên trang web.

Recommended that this match the video title displayed on the web page.

support.google

Nếu bạn bao gồm hàng tiêu đề cột, thì các tiêu đề cột phải bằng tiếng Anh.

If you include a column header row, then column headers must be in English.

support.google

Đầu tiên, hãy để tôi chỉ cô xem tiêu đề này.

First, let me direct you to the masthead.

OpenSubtitles2018. v3

Văn bản tiêu đề không chọn

Negative Text

KDE40. 1

Nên, ” Nhóm của Công tước Lacrosse hãm hiếp vũ nữ thoát y. ” Tiêu đề tệ.

So, ” Duke Lacrosse Team Rapes Stripper. ” Bad headline.

OpenSubtitles2018. v3

Tiêu đề “The Spectacular Commodity” xuất phát từ lý thuyết tình huống (situationist).

The Spectacular Commodity” takes its name from situationist theory.

WikiMatrix

Manga Tiếng Anh trình bày tiêu đề như là một định nghĩa từ điển.

The English manga cover presents the title as a dictionary definition.

WikiMatrix

Trong tháng 10 năm 2017, anh đăng ảnh và video với tiêu đề, “has”, “this”, “been” và “going”.

In October 2017, he posted photos and video clips with the captions, “has”, “this”, “been” and “going”.

WikiMatrix

Nó được in lại năm 1859 với tiêu đề sửa đổi “Jingle Bells”, hoặc ” One Horse Open Sleigh”.

In 1859, it was re-released with the title “Jingle Bells, or The One Horse Open Sleigh”.

WikiMatrix

Tiêu đề “Những bài ca không lời” có vẻ như là một sáng kiến riêng của Mendelssohn.

The title Song Without Words seems to have been Felix Mendelssohn’s own invention.

WikiMatrix

Tiêu chuẩn được công bố vào ngày 30 tháng 9 năm 1980 với tiêu đề “The Ethernet, A Local Area Network.

The first standard was published on September 30, 1980 as “The Ethernet, A Local Area Network.

WikiMatrix

Ngày 9 tháng 9, họ thu âm “Little Wing” của Hendrix cùng ca khúc tiêu đề.

On 9 September, they recorded Hendrix’s “Little Wing” and the title track.

WikiMatrix

Tiêu đề có chứa bất kỳ thông tin nào khác ngoài các loại dịch vụ

Headers containing anything other than types of services

support.google

Cách thêm dòng tiêu đề mới:

To add new headlines:

support.google

Đây là một bộ phim, với tiêu đề Đồ chơi.

This is a film, the one called Toys .

QED

Đây là định dạng của tiêu đề:

Here is the format of the header:

support.google

Bạn nên thêm tập lệnh này vào tiêu đề trang, nhưng không nằm trong thẻ Analytics cơ bản.

You should add this script in your page header, but not within the basic Analytics tag.

support.google

Tìm hiểu thêm về thuộc tính title [tiêu đề]

Learn more about the title [title] attribute

support.google

Trường tiêu đề không nên truyền là trường”kiểm soát bộ nhớ cache”.

A header field that shouldn’t be passed is “cache-control.”

support.google

Bạn có thể thêm bản dịch của tiêu đề và nội dung mô tả vào video của mình.

You can add translated video titles and descriptions to your videos.

support.google

Đĩa đơn, có tiêu đề “Jane Doe “, được phát hành vào ngày 03 Tháng 4, năm 2013.

The single, titled “Jane Doe”, was released on 3 April 2013.

WikiMatrix

Tiêu đề của một số bài hát có liên quan đến Command & Conquer: Renegade.

The titles of some songs show references to Command & Conquer: Renegade.

WikiMatrix

Tiêu đề tài liệu: Cung cấp tiêu đề của trang hiện tại.

Document Title: Provides the title of the current page.

support.google

Chúng tôi không thể xác định ngày tháng hoặc tiêu đề bài viết của bạn.

We can’t determine the date or title of your article.

Xem thêm: Get on là gì

support.google

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.