tiền mặt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tiền mặt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hiên ngang bước vô và mua nó, bằng tiền mặt.

Actually walk in and buy it, cash.

OpenSubtitles2018. v3

Vào 4:04 ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa bạn $404 tiền mặt.

At 4:04 the next day, we gave out $404 in cash.

QED

Chúng cháu chỉ có được một ít tiền mặt lúc này.

We’re just a little short on cash right now.

OpenSubtitles2018. v3

Với tôi tiền mặt là được rồi.

I’ll settle for the cash.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có 500 triệu tiền mặt và 20 tấn ma tuý trong những tàu chở dầu!

We’ve got $ 500 million in the case and 20 tons of Colombian pure in the tankers.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng không lấy tiền mặt.

They didn’t take cash.

OpenSubtitles2018. v3

2. Có dự phòng tiền mặt

2. Have a Cash Cushion

EVBNews

Tiền mặt thì tốt..

Better make it cash.

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó tôi thấy gã kia chạy ra với số tiền mặt.

Then I saw my partner running over with the cash.

OpenSubtitles2018. v3

Muốn tôi trả tiền phạt bằng tiền mặt?

So shall I pay this out of petty cash?

OpenSubtitles2018. v3

Còn lúc nào hay hơn để xài tiền mặt?

What better time to spend our cash?

OpenSubtitles2018. v3

$ 100,000 tiền mặt và vé xe buýt đi Chicago.

$ 100,000 cash and a bus ticket to Chicago.

OpenSubtitles2018. v3

$ 9000 được gửi vào tài khoản này mỗi ngày bằng tiền mặt, trong năm năm.

$ 9,000 is deposited into this account every day, in cash, for five years.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ nếu ông cho tôi mượn ít tiền mặt

Now if you’ll lend me a little cash

OpenSubtitles2018. v3

Anh có còn giữ khoản tiền mặt không?

Do you still have the cash?

OpenSubtitles2018. v3

Anh có tiền mặt không?

Have you got any cash?

OpenSubtitles2018. v3

Nó cũng như tiền mặt thôi.

It’s as good as cash.

OpenSubtitles2018. v3

Một vĩnh viễn bảo hiểm tích lũy một giá trị tiền mặt của ngày của sự trưởng thành.

A permanent insurance policy accumulates a cash value up to its date of maturation.

WikiMatrix

Tiền mặt.

Cash only.

OpenSubtitles2018. v3

Chuyển thành tiền mặt.

Liquidated, cash.

OpenSubtitles2018. v3

8. Tìm cách kiếm thêm tiền mặt

8. Look for Ways to Earn Extra Cash

EVBNews

Hãy để tôi nói rằng tôi muốn giữ lại 10% của nó bằng tiền mặt.

Let me say I want to keep 10% of it in cash.

QED

Tiền mặt hay séc?

CASH OR CHEQUE?

OpenSubtitles2018. v3

Trong năm 2008, tôi đã bay đến Thụy Điển, thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt.

In 2008 I flew to Sweden to pay the bill in cash.

QED

Vâng, cứ lấy tiền mặt.

Yeah, let’s just stick to cash.

Xem thêm: Get on là gì

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.