tích trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tích trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xuồng cứu hộ và sổ ghi chép của tàu đã mất tích khi nó được tìm thấy vào ngày 31 tháng 1 năm 1921 tại Diamond Shoals, ngoài khơi bờ biển Cape Hatteras, BắcCarolina.

The ship’s lifeboats and logbook were missing when she was found on 31 January 1921 at the Diamond Shoals, off the coast of Cape Hatteras, North Carolina.

WikiMatrix

[ Breaking mở cửa của di tích. ]

[ Breaking open the door of the monument. ]

QED

Trong thế kỷ 20, chủ đề này trở thành giải tích tenxơ, và đạt được sự tiếp nhận rộng rãi hơn khi Albert Einstein đưa ra thuyết tương đối rộng vào năm 1915.

In the 20th century, the subject came to be known as tensor analysis, and achieved broader acceptance with the introduction of Einstein’s theory of general relativity, around 1915.

WikiMatrix

Chứng nhận thường được trao theo lũy tích, và có thể một album riêng lẻ được chứng nhận cả bốn hạng mục gồm bạc, vàng, bạch kim và cứ tiếp tục.

Certification is often awarded cumulatively, and it is possible for a single album to be certified silver, gold, and platinum in turn.

WikiMatrix

Brown khuyên các nhà điều hành marketing bớt chú tâm đến phân tích số liệu một cách triệt để và mô hình “phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát” trong quản lý.

Brown advised marketing executives to be less preoccupied with rigorous statistical analyses and the “analysis, planning, implementation, and control” model of management.

WikiMatrix

Sau đó Andrew đã dành thời gian để thu thập thánh tích.

Afterwards, Andrew spent his time collecting alleged relics.

WikiMatrix

Sinh viên đại học tiến hành phân tích chi phí lợi ích hàng ngày, bằng việc tập trung vào những khoá học nhất định mà họ nghĩ rằng sẽ quan trọng hơn với mình, trong khi cắt bớt thời gian nghiên cứu hay thậm chí không tham dự những khoá học mà họ thấy ít cần thiết .

University students perform cost benefit analysis on a daily basis, by focusing on certain courses that they believe will be more important for them, while cutting the time spent studying or even attending courses that they see as less necessary .

EVBNews

Nhưng từ đó thì mất tăm tích luôn.

But since then, he’s been off the map.

OpenSubtitles2018. v3

Tỉ lệ được tạo ra bởi chia tổng diện tích sàn xây dựng trên diện tích lô đất, có sử dụng cùng một đơn vị.

The ratio is generated by dividing the building area by the parcel area, using the same units.

WikiMatrix

Những phân tích tâm lý của cha sẽ đáng thuyết phục hơn đấy nếu như điều đó không phải được nói bởi viên cảnh sát vừa bị bắt giam

Your psychoanalysis would probably have a bit more credibility if it wasn’t being offered under police custody.

OpenSubtitles2018. v3

Cô tôi đang chiến đấu dũng cảm, cố vượt qua nó bằng suy nghĩ tích cực.

Today, my aunt, she’s fighting bravely and going through this process with a very positive attitude.

ted2019

Việc phân tích được làm đơn giản khi xét lực hút chỉ bởi một phía của ngọn núi.

The analysis has been simplified by considering the attraction on only one side of the mountain.

WikiMatrix

Dù đã có một số vụ bạo loạn xảy ra sau vụ ám sát, các bên thương lượng vẫn tích cực hành động, và sớm thỏa thuận một cuộc bầu cử dân chủ diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 1994, chỉ hơn một năm sau vụ ám sát Hani.

While riots did follow the assassination, the two sides of the negotiation process were galvanised into action, and they soon agreed that the democratic elections should take place on 27 April 1994, just over a year after Hani’s assassination.

WikiMatrix

Hiện chúng tôi đang áp dụng thời gian xử lý này cho hầu hết dữ liệu được mã theo dõi Analytics thu thập và không áp dụng cho dữ liệu có được từ việc tích hợp với các sản phẩm khác (ví dụ: Google Ads, bất kỳ sản phẩm Google Marketing Platform nào) hoặc từ quá trình nhập dữ liệu.

This processing time is currently applied to most data collected by the Analytics tracking code, and is not applied to data that results from integrations with other products (e.g, Google Ads, any Google Marketing Platform products) or from data import.

support.google

Hàng ngàn người tập trung để chứng kiến sự kiện này tại Nhà thờ lớn Napoli ba lần một năm: vào ngày 19 tháng 9 (Ngày Thánh Januarius, kỷ niệm ngày tử đạo của ông), vào ngày 16 tháng 12 (kỷ niệm sự bảo trợ của ông ở Napoli và tổng giáo phận) và vào thứ bảy trước chủ nhật đầu tiên của tháng năm (kỷ niệm ngày thống nhất các thánh tích của ông).

Thousands of people assemble to witness this event in Naples Cathedral three times a year: on September 19 (Saint Januarius’s Day, commemorating his martyrdom), on December 16 (celebrating his patronage of Naples and its archdiocese), and on the Saturday before the first Sunday of May (commemorating the reunification of his relics).

WikiMatrix

Nếu bạn nhìn ngón tay cái của mình — khoảng diện tích 1 xentimet vuông — có thứ gì đó có thứ gì đó như là 60 tỉ hạt neutrino trên 1 giây từ mặt trời, di chuyển qua mỗi xentimet vuông cơ thể bạn.

Actually, if you just look at your thumbnail — about a square centimeter — there are something like 60 billion neutrinos per second from the sun, passing through every square centimeter of your body toàn thân .

QED

Vào lúc khám phá ra Kepler-10c, Spitzer là kính thiên văn duy nhất có khả năng phát hiện bóng hẹp trong thời điểm hành tinh đi ngang qua sao chủ từ dữ liệu của tàu Kepler mà cho phép mở rộng dữ liệu khiến chúng có thể được phân tích cho kết quả có ý nghĩa.

At the time of Kepler-10c’s discovery, Spitzer was the only facility capable of detecting shallow transits in the Kepler data to an extent at which the data could be meaningfully analyzed.

WikiMatrix

Tôi muốn tích hợp chính sách với các đội báo chí.

I want to integrate the policy and the press teams.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu người ta có thể mở rộng sự phân tích thống kê này để xem xét toàn bộ tác phẩm của ngài Haring nhằm xác định trong thời kỳ nào người họa sĩ ưu tiên vẽ vòng tròn xanh nhạt hay ô vuông hồng.

One could extend this sort of statistical analysis to cover all Mr. Haring’s various works, in order to establish in which period the artist favored pale green circles or pink squares .

QED

Anh mời một nam tín hữu kém tích cực trong tiểu giáo khu tên là Ernest Skinner, để phụ giúp trong việc mang 29 anh em thành niên trong tiểu giáo khu mà nắm giữ chức phẩm thầy giảng trong Chức Tư Tế A Rôn trở lại hoạt động tích cực và để giúp các anh em này và gia đình của họ được đi đền thờ.

He invited a less-active brother in the ward, Ernest Skinner, to assist in activating the 29 adult brethren in the ward who held the office of teacher in the Aaronic Priesthood and to help these men and their families get to the temple.

LDS

Câu trả lời là tích hợp theo chiều dọc; do sở hữu của Commodore đối với các cơ sở chế tạo bán dẫn của MOS Technology, mỗi C64 có chi phí sản xuất ước tính chỉ là 135 US$.

The answer was vertical integration; due to Commodore’s ownership of MOS Technology’s semiconductor fabrication facilities, each C64 had an estimated production cost of US$135.

WikiMatrix

Phạm vi hiện tại của nó là giảm đáng kể từ nhiều di tích lịch sử của nó.

Its current range is drastically reduced from its historic range.

WikiMatrix

Hiện nay, kiểu sắp xếp này được coi là cận ngành như được chỉ ra bởi phân tích chuỗi mtDNA cytochrome b và chi Parus tốt nhất nên hạn chế trong nhánh Parus major – Parus fasciiventer, và thậm chí những họ hàng gần gũi nhất của loài thứ hai nói trên có thể được coi như là chi khác biệt .

Today, this arrangement is considered paraphyletic as indicated by mtDNA cytochrome b sequence analysis, and Parus is best restricted to the Parus major—Parus fasciiventer clade, and even the latter species’ closest relatives might be considered a distinct genus.

WikiMatrix

Sách trình bày lẽ thật một cách tích cực, rõ ràng.

It presents the truth in a positive, concise manner.

jw2019

Trong bài đánh giá tích cực cho The Village Voice, Hillary Hughes gọi Madonna là “một vị thánh đỡ đầu của dòng nhạc Pop của cuộc cách mạng trong hành động”.

In a positive review written in The Village Voice, Hillary Hughes called Madonna “the pop’s patron saint of revolution in action”.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.