Chế độ thủ trưởng là gì?

Chế độ thủ trưởng là gì?

Chế độ thủ trưởng là một trong những thuật ngữ pháp lý thường được dùng để chỉ trách nhiệm, quyền lực của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ chế độ thủ trưởng là gì?. Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích khái niệm này dưới góc nhìn pháp lý.

Chế độ thủ trưởng là gì?

Chế độ thủ trưởng là Chế độ chỉ huy, thao tác trong đó người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có toàn quyền tự quyết định hành động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể về mọi yếu tố trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền của cơ quan, tổ chức triển khai do mình quản trị .
Chế độ thủ trưởng thường được vận dụng trong cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trình độ ( Bộ, cơ quan ngang Bộ ) hoặc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ( Sở, Phòng, Ban, Ngành ). Bộ trưởng, Giám đốc Sở, Trưởng Phòng … là những người có toàn quyền tự quyết định hành động mọi yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cấp trên về quyết định hành động của mình .

Các chế độ thủ trưởng

Từ những phân tích về chế độ thủ trưởng là gì?, có thể thấy thủ trưởng cũng là một cán bộ, công chức. Hiện nay, theo quy định của pháp luật của Việt Nam, chế độ thủ trưởng bao gồm các chế độ sau:

– Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ:

Là thành viên của nhà nước và là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, chỉ huy công tác làm việc của bộ, cơ quan ngang bộ, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước về ngành, nghành được phân công ; tổ chức triển khai thi hành và theo dõi việc thi hành pháp lý tương quan đến ngành, nghành nghề dịch vụ trong khoanh vùng phạm vi toàn nước .
Cơ quan ngang bộ tại Nước Ta lúc bấy giờ gồm có : Ủy ban dân tộc bản địa, Ngân hàng nhà nước Nước Ta, Thanh tra nhà nước và Văn phòng nhà nước. Như vậy, người đứng đầu những cơ quan trên gồm : Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, Tổng Thanh tra nhà nước và Chủ nhiệm Văn phòng nhà nước được coi là Thủ trưởng cơ quan ngang bộ .

– Thủ trưởng đơn vị:

Là công chức đang công tác làm việc tại những doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ thường trực Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc những công chức chỉ huy những đơn vị thường trực Bộ, cơ quan ngang bộ, chỉ huy những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân .
VD :
+ Thủ trưởng đơn vị shopping là chủ góp vốn đầu tư ( so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ) hoặc là thủ trưởng Công an những đơn vị, địa phương ( so với shopping không lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ) được cấp có thẩm quyền giao triển khai shopping .
+ Thủ trưởng đơn vị có kho tiền : Là người đứng đầu đơn vị có kho tiền ( tại Kho bạc Nhà nước là Tổng Giám đốc ; tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( gọi chung là Kho bạc Nhà nước tỉnh ) là Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh ; tại Kho bạc Nhà nước huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( gọi chung là Kho bạc Nhà nước huyện ) là Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện ) ; tại phòng Giao dịch là Trưởng phòng thanh toán giao dịch .

Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Thứ nhất: Với tư cách là thành viên Chính phủ, thủ trưởng có nhiệm vụ quyền hạn như sau:

– Tham gia xử lý những việc làm chung của tập thể nhà nước ; cùng tập thể nhà nước quyết định hành động và trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm những yếu tố thuộc thẩm quyền của nhà nước .
– Đề xuất với nhà nước, Thủ tướng nhà nước những chủ trương, chủ trương, chính sách, văn bản pháp lý thiết yếu thuộc thẩm quyền của nhà nước, Thủ tướng nhà nước ; dữ thế chủ động thao tác với Thủ tướng nhà nước, Phó Thủ tướng nhà nước về việc làm của nhà nước và việc làm khác có tương quan ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hàng loạt nội dung và tiến trình trình những đề án, dự án Bất Động Sản, văn bản pháp lý được giao .

– Tham dự phiên họp Chính phủ và tham gia biểu quyết tại phiên họp Chính phủ.

– Thực hiện những việc làm đơn cử theo ngành, nghành được phân công hoặc chuyển nhượng ủy quyền của nhà nước, Thủ tướng nhà nước. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp lý, việc thực thi kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và những quyết định hành động của nhà nước, Thủ tướng nhà nước về ngành, nghành nghề dịch vụ được phân công .
– Thực hiện những trách nhiệm khác do Thủ tướng nhà nước ủy quyền .

Thứ hai: Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, thủ trưởng có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 34 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 như:

– Lãnh đạo, chỉ huy và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể về mọi mặt công tác làm việc của bộ, cơ quan ngang bộ ; chỉ huy những đơn vị thường trực tổ chức triển khai tiến hành triển khai kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt, những trách nhiệm của cơ quan ngang bộ được nhà nước giao .
– Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước những yếu tố thuộc công dụng, trách nhiệm, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ mà mình là người đứng đầu .
– Đề nghị Thủ tướng nhà nước việc chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm, cho từ chức Thứ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ .
– Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để thực thi tính năng, trách nhiệm quản trị nhà nước so với ngành, nghành nghề dịch vụ được phân công ; phát hành hoặc trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước phát hành chủ trương tăng trưởng ngành, nghành nghề dịch vụ được phân công, … .

Trách nhiệm của thủ trưởng

– Trách nhiệm của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ:

Điều 37 Luật Tổ chức nhà nước năm ngoái lao lý thủ trưởng có nghĩa vụ và trách nhiệm :
+ Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể trước Thủ tướng nhà nước, nhà nước và Quốc hội về ngành, nghành nghề dịch vụ được phân công ; về hiệu quả, hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí của bộ, cơ quan ngang bộ ; về những quyết định hành động và hiệu quả triển khai những quyết định hành động của mình trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao ; cùng những thành viên khác của nhà nước chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tập thể về hoạt động giải trí của nhà nước .

+ Thực hiện báo cáo công tác trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Thực hiện chính sách báo cáo giải trình trước Nhân dân về những yếu tố quan trọng thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị .

– Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị:

Thủ trưởng những đơn vị chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chỉ huy Bộ, cơ quan ngang Bộ, trước pháp lý trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao .

Mọi thông tin cần giải đáp liên quan đến bài viết rõ chế độ thủ trưởng là gì? Quý độc giả có thể liên hệ tới chúng tôi qua số 1900 6557 để được tư vấn, giải đáp.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.