lá thư trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

lá thư trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

24 Lá thư từ Ai Len

24 A Letter From Ireland

jw2019

Vậy chị đã nhận những lá thư trong 2 năm qua?

So you’ve been getting these notes for the past 2 years?

OpenSubtitles2018. v3

Khi rơi vào trạng thái đó, hãy đọc lại những lá thư này.

When this happens, reread these letters.

Literature

Vài tuyển tập các lá thư của ông đã được xuất bản.

Several collections of his letters have been published.

WikiMatrix

Cũng như lá thư.

Same with the letter.

OpenSubtitles2018. v3

Điều gì khiến mày nghĩ tao giấu mấy lá thư trong kho hàng?

What makes you think I hid the letters in a cargo hold?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng tất cả những gì anh ấy viết là lá thư tuyệt mệnh này.

But all he wrote was this suicide note

OpenSubtitles2018. v3

” Hủy đi lá thư này, với tất cả tình yêu thương, chấm hết. ”

” Destroy this message all my love full stop. “

OpenSubtitles2018. v3

Sao Bill xé lá thư ra từng mảnh vậy?

Why did Bill tear the letter into pieces?

Tatoeba-2020. 08

Lá thư cho người Hê-bơ-rơ giúp chúng ta hiểu những điểm chính nào?

The letter to the Hebrews helps us to understand what major points?

jw2019

Khi nghe nội dung của lá thư, người phụ nữ này đã khóc.

As the letter was being read, the lady started to cry.

jw2019

Lá thư đó.

That letter.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nhận lá thư khác từ Người rỗng tuếch.

I got another letter from the Hollow Man.

OpenSubtitles2018. v3

Joey nghĩ sao khi cậu đá em của cậu ấy bằng lá thư này hả?

How will Joey react to you blowing off his sister with a letter?

OpenSubtitles2018. v3

Vậy tức là cô đang phủ nhận sự tồn tại của lá thư đó?

So you’re denying the existence of that note?

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ, để chuyển mã lá thư của cô ta

Now, to encrypt her message ,

QED

Tại sao Phi-e-rơ viết lá thư thứ nhất?

Why did Peter write his first letter?

jw2019

Con nghĩ họ nên biết về lá thư tuyệt mệnh.

I thought they should know about the supposed suicide letter.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy chia sẻ chứng ngôn của mình trong lá thư đó.

He bore his testimony in that letter.

LDS

Anzhela và Natasha chỉ nhận được một lá thư thông báo rằng họ đã bị loại.

Anzhela and Natasha simply received a letter notifying them that they would not be moving on to the next stage of the competition.

WikiMatrix

Anh ấy đã gửi tôi 1 lá thư vài tháng trước khi anh ấy… anh ấy…

He sent me a letter A few months Before he–he was…

OpenSubtitles2018. v3

Những lá thư này cung cấp bằng chứng rằng hai người họ quả thật đã yêu nhau.

These provided evidence that the two of them had indeed been in love.

LDS

Vài lý do nào khiến chúng ta biết ơn về lá thư gởi cho người Hê-bơ-rơ?

What are some reasons for us to be grateful for the letter to the Hebrews?

jw2019

Lá thư Phao-lô gửi cho người Ê-phê-sô nhấn mạnh sự hợp nhất như thế nào?

How does Paul’s letter to the Ephesians emphasize unity?

jw2019

Một lá thư đến từ Đạt Lại Lạt Ma nói rằng,

A letter came through from the Dalai Lama saying,

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *