thử nghiệm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

thử nghiệm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

chúng ta cần tiền để thử nghiệm với nó để có những công cụ ở đó

Well we need money to experiment with that, to get those tools in there.

ted2019

Với các cuộc thử nghiệm bay thành công, Không quân Argentina đã đặt mua 12 chiếc IAe 33.

With the successful completion of the proving test flights, the Argentine Air Force requested a pre-production order of 12 IAe 33 aircraft.

WikiMatrix

Nó đã thành công trong chuyến bay thử nghiệm vào 29 tháng 6.

It will be successfully flight tested on June 29.

WikiMatrix

Các thử nghiệm của Loy đã không thể tái tạo một chuỗi ADN toàn vẹn.

Loy extractions never recreated an intact DNA strand .

OpenSubtitles2018. v3

Nhấp vào Khoảng không quảng cáo, sau đó chọn đơn vị quảng cáo bạn muốn thử nghiệm.

Click Inventory, then select the ad unit you’d like to test.

support.google

Nó phục vụ trong các cuộc thử nghiệm kỹ thuật cho đến ngày 14 tháng 6 năm 1940.

She served in engineering experiments until 14 June 1940.

WikiMatrix

Những phần còn sót lại của tên người ngoài hành tinh thử nghiệm.

The complete remains of the dead alien for testing.

OpenSubtitles2018. v3

Zola thử nghiệm trên cơ thể cậu ấy.

Zola experimented on him.

OpenSubtitles2018. v3

Trước khi thử nghiệm quy tắc, bạn phải tạo một bản nháp quy tắc.

Before you’re able to run a test of your rules, you must create a draft of your rules.

support.google

Và có rất nhiều thử nghiệm lâm sàng.

And there are many clinical trials.

ted2019

Hắn ta săn tìm bọn họ và thử nghiệm trên họ

He’s hunting them down and experimenting on them.

OpenSubtitles2018. v3

Một cách tiếp cận khác thường hơn là La-9RD được thử nghiệm vào năm 1947-1948.

A more unusual approach was La-9RD which was tested in 1947–1948.

WikiMatrix

Leopard 2A7 + đã được thử nghiệm bởi Bundeswehr dưới tên UrbOb (hoạt động đô thị).

The Leopard 2A7+ has been tested by the Bundeswehr under the name UrbOp (urban operations).

WikiMatrix

Đối với thử nghiệm kiểu gốc, nhóm có tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn sẽ thắng thử nghiệm.

For native style experiments, the group with a higher click-through rate (CTR) wins the experiment.

support.google

Ba mẫu thử nghiệm đã được kiểm tra ở nhà máy Chelyabinsk vào năm 1966.

Three prototypes were tested in 1966 in the Chelyabinsk factory.

WikiMatrix

Đây là một phần trong Phiên bản thử nghiệm của Thuộc tính web và ứng dụng.

This help center article is part of the App + Web Property Beta .

support.google

Đó là cuộc thử nghiệm với lửa của công ty tôi

It’s my company’s trials by fire.

QED

Đây là những thử nghiệm trên cánh đồng trồng lúa miến.

These are trials in a field of sorghum.

ted2019

SR: Giờ hãy thử nghiệm tất cả điều này.

SR: So let’s put all of this to the test now.

ted2019

Hãy bật “Quyền truy cập thử nghiệm” để thử khi có các tính năng mới.

Keep your ‘ Experimental access ‘ turned on to try new features as they become available .

support.google

là phần mềm vi tính, cơ thể tôi không phải chịu đựng ( việc thử nghiệm đó ).

And the magic here is, experiment on my avatar in software, not my body in suffering.

QED

Có phải đây là thử nghiệm dẫn xuất protein trên da?

Is that a PPD?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã bắt đầu ( ý tưởng này ) như một sự thử nghiệm tại Esperance, tây Úc.

I started this as a tryout in Esperance, in Western Australia .

QED

Các tùy chọn cài đặt chặn quảng cáo sau có thể sử dụng trong thử nghiệm:

The following ad blocking settings are available for experiments:

support.google

Tự thử nghiệm luôn

Testing it on ourselves.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.