thơ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

thơ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Họ gặp bạn thời thơ ấu của Yusaku là Kawashima Ami, một người mẫu tuổi teen nổi tiếng vừa chuyển đến trường của mình.

They meet Yusaku’s childhood friend Ami Kawashima, a popular teen model who transfers into their school.

WikiMatrix

Charles Mungoshi nổi tiếng tại Zimbabwe vì đã viết những câu chuyện truyền thống bằng tiếng Anh và cả tiếng Shona và những bài thơ và sách của ông được bán chạy trong cả những cộng đồng người da trắng và da đen.

Charles Mungoshi is renowned in Zimbabwe for writing traditional stories in English and in Shona and his poems and books have sold well with both the black and white communities.

WikiMatrix

Đây là bài thơ ta viết cho Tiểu thư Marian.

It’s a poem I’ve written for Maid Marion.

OpenSubtitles2018. v3

Con bơi, con làm thơ, và mọi điều tuyệt vời khác con chia sẻ với thế giới.

Your swimming and your poetry and all the other amazing things that you share with the world.

OpenSubtitles2018. v3

Trong cả hai, tôi đều có thể hiểu được ý của nhà thơ khi ông viết “[thoát] ra khỏi những trói buộc không thân thiện của Trái Đất và [khiêu vũ] trong bầu trời trên đôi cánh bạc với tiếng cười”.3

In both I could feel the call of the poet to “[slip] the surly bonds of Earth and [dance] the skies on laughter-silvered wings.” 3

LDS

Một số câu thơ của phần Thiên đàng (Paradiso) trong Thần khúc cũng cung cấp một đầu mối có thể cho rằng ông được sinh ra dưới chòm Song Tử: “Cái chật hẹp của mặt đất cũng sinh ra tàn bạo, – Tôi chuyển đi cùng sao Song tử bất diệt – Trước tôi, hiện ra tất cả, từ đồi núi đến bờ biển, – Rồi mắt tôi quay lại với đôi mắt xinh đẹp” (XXII 151–154).

Some verses of the Paradiso section of the Divine Comedy also provide a possible clue that he was born under the sign of Gemini: “As I revolved with the eternal twins, I saw revealed, from hills to river outlets, the threshing-floor that makes us so ferocious” (XXII 151–154).

WikiMatrix

Josefina Passadori (ngày 5 tháng 4 năm 1900 – ngày 13 tháng 12 năm 1987) là một nhà văn nữ người Argentina đã xuất bản một số sách giáo khoa cũng như thơ ca, theo đề cử của Fröken Thelma.

Josefina Passadori (April 5, 1900 – December 13, 1987) was an Argentinian writer who published several textbooks as well as poetry under the nom de plume Fröken Thelma.

WikiMatrix

Dùng cái này để mà tiêu diệt mày nghe sao mà nên thơ thế

And it is so poetic that I’m using it to bury you.

OpenSubtitles2018. v3

Và rồi tôi dành nguyên cả ngày sống trong giấc mơ thuở ấu thơ dạo quanh khu rừng cùng với con gấu này.

And then I spent the entire day living my childhood dream of walking around with this bear through the forest.

ted2019

Các nhà thơ Hy Lạp của Hậu kỳ Cổ đại: Nonnus, Antoninus Liberalis, và Quintus Smyrnaeus.

The Greek poets of the Late Antique period: Nonnus, Antoninus Liberalis, and Quintus Smyrnaeus.

WikiMatrix

Anh đã ngây thơ cưới một phụ nữ thao túng và kiểm soát anh.

He naively married a woman who manipulated and controlled him.

Literature

Thời thơ ấu.

In our childhood .

QED

Alec Mapa của The Advocate viết: “Trong lúc chúng ta đang ngon giấc, Cher đã làm sống dậy từng giấc mộng trẻ thơ của ta trong suốt 4 thập kỷ vừa qua …

Alec Mapa of The Advocate elaborates: “While the rest of us were sleeping, Cher’s been out there for the last four decades living out every single one of our childhood fantasies …

WikiMatrix

” Annabelle thân, tôi không có ý làm cô thất vọng, nhưng rất hiếm khi một tình bạn ấu thơ trở thành một tình yêu trai gái.

” Dear Annabelle, I don’t mean to upset you, but it’s very rare for a childhood friend to become a girl’s boyfriend.

OpenSubtitles2018. v3

Các ấn phẩm của ông tập trung vào lĩnh vực văn học làm vườn, bao gồm khoảng 65 cuốn sách, và được bán hơn 1 triệu bản, bao gồm các công trình khoa học, các nỗ lực để giải thích thực vật học cho những người thông thường, một tuyển tập thơ; biên tập hơn một trăm cuốn sách được viết bởi nhiều tác giả và xuất bản ít nhất 1.300 bài báo và hơn 100 bài luận về phân loại học thuần túy.

He dominated the field of horticultural literature, writing some sixty-five books, which together sold more than a million copies, including scientific works, efforts to explain botany to laypeople, a collection of poetry; edited more than a hundred books by other authors and published at least 1,300 articles and over 100 papers in pure taxonomy.

WikiMatrix

Hãy xem những đoạn thơ sau đây:

Consider the following stanzas:

jw2019

Này đã được nhìn thấy trong nhiều nay: ông ta xuất hiện trong trang phục của Bedouin, truyền thống quần áo của nông dân Iraq (mà ông ta về cơ bản mặc trong thời thơ ấu), và thậm chí quần áo Kurdish, nhưng cũng xuất hiện ở trang phục phương Tây may bởi thợ may yêu thích của ông ta, thể hiện hình ảnh của một lãnh đạo tao nhã và hiện đại.

This was seen in his variety of apparel: he appeared in the costumes of the Bedouin, the traditional clothes of the Iraqi peasant (which he essentially wore during his childhood), and even appeared in Kurdish clothing, but he also appeared in Western suits fitted by his favorite tailor, projecting the image of an urbane and modern leader.

WikiMatrix

Các lĩnh vực chuyên ngành của bà là về thơ ca Mỹ đương đại, thơ ca người Mỹ gốc Phi, văn học và nghiên cứu vùng Caribbe, dịch thuật văn học, và nghệ thuật trong giáo dục.

Her areas of focus are on contemporary American poetry, African-American poetry, Caribbean literature and studies, literary translation, and the arts in education.

WikiMatrix

Hội chứng sợ trẻ em, còn được gọi cách khác là nỗi sợ hãi trẻ sơ sinh hoặc nỗi sợ hãi thời thơ ấu có tên khoa học là pedophobia (tiếng Anh Mỹ), paedophobia hoặc pediaphobia.

Fear of children, fear of infants or fear of childhood is alternatively called pedophobia (American English), paedophobia or pediaphobia.

WikiMatrix

Trong khi bị biệt giam, anh Harold King đã sáng tác các bài thơ và bài hát về Lễ Tưởng Niệm

While in solitary confinement, Harold King wrote poems and songs about the Memorial

jw2019

Mẹ tôi nói với tôi: “Đó là một trong những ảnh hưởng quan trọng nhất trong thời thơ ấu của mẹ.”

My mother said to me, “That was one of the most important influences in my early life.”

LDS

chúng bước đi theo lời gọi thơ ngây.

And they will heed his childish call.

jw2019

(Châm-ngôn 4:3) Vị vua này hiển nhiên nhớ lại sự giáo dục thời thơ ấu với niềm vui thích.

(Proverbs 4:3) The king evidently remembered his upbringing with fondness.

jw2019

Thereʼs no way (you) will fail the exam. • Làm gì mà dịch thơ Hồ Xuân Hương được.

There’s no way (you) will fail the exam.

Literature

Nhà thơ Horace đã viết một ca khúc để vinh danh ông, và ông được các nhà sử học La Mã như Marcus Velleius Paterculus ca ngợi bởi là “vir demerendis hominibus genitus”.

The poet Horace wrote an ode in his honour, and he was praised by the Roman historian Marcus Velleius Paterculus as “vir demerendis hominibus genitus”.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.