LESSON #242: Think on your feet, Think piece, Think tank.

LESSON #242: Think on your feet, Think piece, Think tank.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học kinh nghiệm thành ngữ English American Style ngày hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Think, đánh vần là T-H-I-N-K nghĩa là tâm lý. Anh bạn Don Benson của tất cả chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất .VOICE : (DON): The first idiom is “Think On Your Feet”, “ Think On Your Feet”.
VOICE : ( DON ) : The first idiom is “ Think On Your Feet ”, “ Think On Your Feet ” .

TEXT: (TRANG): Think On Your Feet có một từ mới là Feet đánh vần là F-E-E-T nghĩa là hai chân. Thành ngữ này được dùng để tả một người có trí thông minh, biết đối đáp khéo léo trong mọi hoàn cảnh khó khăn, như khi bị hỏi những câu hóc búa hay bất ngờ. Một người có thể tiêu biểu cho hình ảnh này là Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây.
TEXT : ( TRANG ) : Think On Your Feet có một từ mới là Feet đánh vần là F-E-E-T nghĩa là hai chân. Thành ngữ này được dùng để tả một người có trí mưu trí, biết đối đáp khôn khéo trong mọi thực trạng khó khăn vất vả, như khi bị hỏi những câu hóc búa hay giật mình. Một người hoàn toàn có thể tiêu biểu vượt trội cho hình ảnh này là Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây .VOICE: (DON): Americans still remember President John F. Kennedy 40 years ago for his skill at thinking on his feet. They have never seen a public figure quite as good at holding a press conference. He’d call on people around the room, and answer their questions without hesitating. Best of all he had a great sense of humor and usually had the reporters laughing.
VOICE : ( DON ) : Americans still remember President John F. Kennedy 40 years ago for his skill at thinking on his feet. They have never seen a public figure quite as good at holding a press conference. He’d call on people around the room, and answer their questions without hesitating. Best of all he had a great sense of humor and usually had the reporters laughing .TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Người Mỹ vẫn nhớ đến Tổng thống John F. Kennedy cách đây 40 năm về tài đáp ứng khôn khéo của ông. Họ chưa bao giờ thấy một nhân vật công quyền nào có tài mở một cuộc họp báo giỏi như vậy. Tổng thống Kennedy gọi tên những người trong phòng, và trả lời câu hỏi của họ mà không ngập ngừng. Điều hay nhất là ông có óc khôi hài đặc biệt và thường làm cho các phóng viên phải phá lên cười.
TEXT : ( TRANG ) : Câu này có nghĩa như sau : Người Mỹ vẫn nhớ đến Tổng thống John F. Kennedy cách đây 40 năm về tài cung ứng khôn khéo của ông. Họ chưa khi nào thấy một nhân vật công quyền nào có tài mở một cuộc họp báo giỏi như vậy. Tổng thống Kennedy gọi tên những người trong phòng, và vấn đáp thắc mắc của họ mà không ngập ngừng. Điều hay nhất là ông có óc khôi hài đặc biệt quan trọng và thường làm cho những phóng viên báo chí phải phá lên cười .Có vài từ mới mà ta cần biết là: Figure đánh vần là F-I-G-U-R-E nghĩa là một nhân vật quan trọng, To Hesitate H-E-S-I-T-A-T-E nghĩa là ngập ngừng, và Humor đánh vần là H-U-M-O-R nghĩa là khôi hài. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Có vài từ mới mà ta cần biết là : Figure đánh vần là F-I-G-U-R-E nghĩa là một nhân vật quan trọng, To Hesitate H-E-S-I-T-A-T-E nghĩa là ngập ngừng, và Humor đánh vần là H-U-M-O-R nghĩa là khôi hài. Và giờ đây xin mời quý vị nghe lại thí dụ này .VOICE: (DON): Americans still remember President John F. Kennedy 40 years ago for his skill at thinking on his feet. They have never seen a public figure quite as good at holding a press conference. He’d call on people around the room, and answer their questions without hesitating. Best of all he had a great sense of humor and usually had the reporters laughing.
VOICE : ( DON ) : Americans still remember President John F. Kennedy 40 years ago for his skill at thinking on his feet. They have never seen a public figure quite as good at holding a press conference. He’d call on people around the room, and answer their questions without hesitating. Best of all he had a great sense of humor and usually had the reporters laughing .TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây mời quý vị nghe thành ngữ thứ hai.
TEXT : ( TRANG ) : Tiếp theo đây mời quý vị nghe thành ngữ thứ hai .VOICE : (DON): The second idiom is “Think Piece”, “Think Piece”.
VOICE : ( DON ) : The second idiom is “ Think Piece ”, “ Think Piece ” .TEXT: (TRANG): Think Piece là một bài viết cho một tờ báo hay một tạp chí nêu lên quan điểm riêng của người viết về những vấn đề khiến người đọc phải suy nghĩ, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.
TEXT : ( TRANG ) : Think Piece là một bài viết cho một tờ báo hay một tạp chí nêu lên quan điểm riêng của người viết về những yếu tố khiến người đọc phải tâm lý, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây .VOICE : (DON): Jane, did you read that think piece in the New York Times this morning by that senator from Iowa? He thinks the Congress ought to find more money to promote the sale of American farm products like corn and soybeans to countries overseas.
VOICE : ( DON ) : Jane, did you read that think piece in the New York Times this morning by that senator from Iowa ? He thinks the Congress ought to find more money to promote the marketing of American farm products like corn and soybeans to countries overseas .

Xem thêm: Get on là gì

TEXT: (TRANG): Anh bạn chúng ta nói với đồng nghiệp anh như sau: Này chị Jane, chị đã đọc bài quan điểm riêng đăng trên nhật báo New York Times do thượng nghị sĩ của tiểu bang Iowa viết sáng nay chưa? Ông ấy nghĩ rằng quốc hội nên tìm cách kiếm thêm tiền để quảng cáo việc bán nông phẩm của Hoa Kỳ như ngô và đậu nành cho các nước ngoài.
TEXT : ( TRANG ) : Anh bạn tất cả chúng ta nói với đồng nghiệp anh như sau : Này chị Jane, chị đã đọc bài quan điểm riêng đăng trên nhật báo New York Times do thượng nghị sĩ của tiểu bang Iowa viết sáng nay chưa ? Ông ấy nghĩ rằng QH nên tìm cách kiếm thêm tiền để quảng cáo việc bán nông phẩm của Hoa Kỳ như ngô và đậu nành cho những quốc tế .Những từ mới đáng chú ý là: To Promote, đánh vần là P-R-O-M-O-T-E nghĩa là khuyến khích hay quảng cáo, và soybean đánh vần là S-O-Y-B-E-A-N nghĩa là đậu tương hay đậu nành. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Những từ mới đáng chú ý quan tâm là : To Promote, đánh vần là P-R-O-M-O-T-E nghĩa là khuyến khích hay quảng cáo, và soybean đánh vần là S-O-Y-B-E-A-N nghĩa là đậu tương hay đậu nành. Và giờ đây xin mời quý vị nghe lại thí dụ này .VOICE : (DON): Jane, did you read that think piece in the New York Times this morning by that senator from Iowa? He thinks the Congress ought to find more money to promote the sale of American farm products like corn and soybeans to countries overseas.
VOICE : ( DON ) : Jane, did you read that think piece in the New York Times this morning by that senator from Iowa ? He thinks the Congress ought to find more money to promote the marketing of American farm products like corn and soybeans to countries overseas .TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.
TEXT : ( TRANG ) : Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba .VOICE: (DON): The third idiom is “Think Tank”, “ Think Tank”.
VOICE : ( DON ) : The third idiom is “ Think Tank ”, “ Think Tank ” .TEXT: (TRANG): Think Tank có một từ mới là Tank T-A-N-K nghĩa đen là một cái thùng chưá chất lỏng. Người Mỹ dùng Think Tank để chỉ một tổ chức hay một nhóm gồm các chuyên gia chuyên nghiên cứu những vấn đề đặc biệt nào đó rồi đưa ra đề nghị về chính sách. Phần lớn các tổ chức nghiên cứu này đặt trụ sở tại các viện đại học và được tư nhân tài trợ. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây.
TEXT : ( TRANG ) : Think Tank có một từ mới là Tank T-A-N-K nghĩa đen là một cái thùng chưá chất lỏng. Người Mỹ dùng Think Tank để chỉ một tổ chức triển khai hay một nhóm gồm những chuyên viên chuyên điều tra và nghiên cứu những yếu tố đặc biệt quan trọng nào đó rồi đưa ra đề xuất về chủ trương. Phần lớn những tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra này đặt trụ sở tại những viện ĐH và được tư nhân hỗ trợ vốn. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây .VOICE: (DON): Bob quit his teaching job and went to work as researcher at a think tank that studies problems of economic development in Southeast Asia. He says he wants to do more with what he’s learned than simply teach Asian history.
VOICE : ( DON ) : Bob quit his teaching job and went to work as researcher at a think tank that studies problems of economic development in Southeast Asia. He says he wants to do more with what he’s learned than simply teach Asian history .TEXT: (TRANG): Anh Bob đã làm gì? Anh ấy bỏ việc dạy học và đi làm nhà nghiên cứu tại một tổ chức nghiên cứu những vấn đề của công cuộc phát triển kinh tế tại Đông Nam Á. Anh ấy nói rằng anh muốn dùng những điều anh đã học để làm những gì nhiều hơn là chỉ dạy lịch sử Á Châu.
TEXT : ( TRANG ) : Anh Bob đã làm gì ? Anh ấy bỏ việc dạy học và đi làm nhà nghiên cứu tại một tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra những yếu tố của công cuộc tăng trưởng kinh tế tài chính tại Khu vực Đông Nam Á. Anh ấy nói rằng anh muốn dùng những điều anh đã học để làm những gì nhiều hơn là chỉ dạy lịch sử vẻ vang Á Châu .Những từ mới mà ta cần biết là: Researcher R-E-S-E-A-R-C-H-E-R nghĩa là nhà nghiên cứu, và Development đánh vần là D-E-V-E-L-O-P-M-E-N-T nghĩa là sự phát triển. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

Những từ mới mà ta cần biết là: Researcher R-E-S-E-A-R-C-H-E-R nghĩa là nhà nghiên cứu, và Development đánh vần là D-E-V-E-L-O-P-M-E-N-T nghĩa là sự phát triển. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Bob quit his teaching job and went to work as researcher at a Think tank that studies problems of economic development in Southeast Asia. He says he wants to do more with what he’s learned than simply teach Asian history.
VOICE : ( DON ) : Bob quit his teaching job and went to work as researcher at a Think tank that studies problems of economic development in Southeast Asia. He says he wants to do more with what he’s learned than simply teach Asian history .TEXT : ( TRANG ) : Thí dụ vừa qua đã kết thúc bài học kinh nghiệm thành ngữ English American Style ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là tất cả chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới có từ Think. Một là Think On Your Feet nghĩa là hoàn toàn có thể cung ứng khôn khéo trong mọi trường hợp, hai là Think Piece nghĩa là một bài báo nói lên quan điểm riêng của một cá thể, và ba là Think Tank nghĩa là một tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra và đưa ra chủ trương về một yếu tố nào đó. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kinh nghiệm sau đó .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *