thiếu tướng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

thiếu tướng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Năm 1929, Katsuki được thăng chức Thiếu tướng và nhận lệnh chỉ huy Lữ đoàn 30 Bộ binh.

In 1929, Katsuki was promoted to major general and given command of the IJA 30th Infantry Brigade.

WikiMatrix

Năm 1940, Kuribayashi được phong hàm thiếu tướng.

In 1940 Kuribayashi was promoted to major general.

WikiMatrix

Ngày 24 tháng 4 năm 1992, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng (Sojang).

On 24 April 1992 he was promoted to the rank of sojang (Major General).

WikiMatrix

Các lữ đoàn chỉ huy bởi Thiếu tướng John Lambert được giữ lại dự bị.

The brigade commanded by Major General John Lambert was held in reserve.

WikiMatrix

Thiếu tướng J.E.B. Stuart trở thành chỉ huy của Sư đoàn Kỵ binh.

General J.E.B. Stuart won fame as a cavalry commander.

WikiMatrix

Phương diện quân Nam do thiếu tướng R. Ya.

Commander, Southern Front, General Lieutenant R. Ya.

WikiMatrix

Nhưng Thiếu tướng đã ngỏ lời!

But... the Commodore proposed!

OpenSubtitles2018. v3

Thiếu tướng!

Commodore!

OpenSubtitles2018. v3

thiếu tướng Amend, tư lệnh phó sư đoàn 101.

Yep, Brigadier General Amend, Deputy Commander, 101 st.

OpenSubtitles2018. v3

Người thế chức McClellan là Thiếu tướng Ambrose E. Burnside, nguyên tư lệnh IX Corps.

McClellan’s replacement was Maj. Gen. Ambrose E. Burnside, the commander of the IX Corps.

WikiMatrix

Thiếu tướng Paton Walsh- đứng và đưa tay lên xem đồng hồ của mình.

Brigadier Paton-Walsh stood with his wristwatch raised.

WikiMatrix

Thiếu tướng Abner Doubleday lên thay ông mà làm chỉ huy.

Maj. Gen. Abner Doubleday assumed command.

WikiMatrix

Thiếu tướng đâu?

Where’s the General?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta cần thảo luận thông tin về vụ của thiếu tướng Racman.

We need to discuss Major General Rahman.

OpenSubtitles2018. v3

Sáng sớm ngày 3 tháng 7, U.S. Thiếu tướng William Rufus Shafter yêu cầu Toral đầu hàng.

Early in the morning on July 3, U.S. Major General William Rufus Shafter asked Toral to surrender.

WikiMatrix

Tháng 8 năm 1939, Matuyama được thăng hàm thiếu tướng.

In August 1939, Matuyama was promoted to lieutenant general.

WikiMatrix

Yamanashi được thăng chức Thiếu tướng vào năm 1911 và được giao chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh 30.

Yamanashi was promoted to major general in 1911, and assigned command of the IJA 30th Infantry Brigade.

WikiMatrix

Ông đã nghỉ hưu từ Lực lượng Phòng vệ Israel vào năm 1962 với bậc Thiếu tướng.

He retired from the Israel Defence Forces in 1962 with the rank of Major-General.

WikiMatrix

Xin mời Thiếu tướng.

Welcome, General.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày 19 tháng 12, Mann thay thế Thiếu tướng Charles T. Menoher làm chỉ huy sư đoàn.

On 19 December, Mann was replaced as division commander by Major General Charles T. Menoher.

WikiMatrix

Đồng chí Thiếu tướng.

Comrade Major General

OpenSubtitles2018. v3

Suharto được thăng hạng thiếu tướng sau khi Indonesia độc lập.

Suharto rose to the rank of major general following Indonesian independence.

WikiMatrix

Thiếu tướng Kolchak.

Rear-Admiral Kolchak.

OpenSubtitles2018. v3

Thiếu tướng!

Commodore.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *