Thiếu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thiếu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Điều này có thể gồm có việc thu góp của lễ nhịn ăn, chăm sóc người nghèo khó và túng thiếu, trông nom nhà hội và khuôn viên nhà hội, phục vụ với tư cách là người đưa tin cho vị giám trợ trong các buổi họp Giáo Hội và làm tròn các công việc chỉ định khác từ chủ tịch nhóm túc số.

This may include gathering fast offerings, caring for the poor and needy, caring for the meetinghouse and grounds, serving as a messenger for the bishop in Church meetings, and fulfilling other assignments from the quorum president.

LDS

Dữ liệu Radar và hình ảnh thu được từ Cassini cũng cho thấy một số “hình miệng núi lửa”, các đặc điểm hình vòng cung trên bề mặt Titan có thể liên quan tới nguồn gốc va chạm, nhưng thiếu một số đặc điểm để xác định rõ nguyên nhân này.

Radar and Cassini imaging have also revealed “crateriforms”, circular features on the surface of Titan that may be impact related, but lack certain features that would make identification certain.

WikiMatrix

Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta đang áp dụng điều này cho rất nhiều vấn đề của thế giới: thay đổi tỉ lệ bỏ học ở lứa tuổi học đường, chống chọi các thói nghiện, tăng sức khỏe thanh thiếu niên, chữa trị rối loạn stress hậu sang chấn bằng các hoán dụ thời gian — tìm ra thuốc chữa kì diệu — quảng bá phát triển bền vững và bảo tồn, rút ngắn quá trình khôi phục chức năng cho bệnh nhân bị hư hỏng hệ vận động, quá trình mà tỉ lệ bỏ cuộc hiện nay là 50%, thay đổi kháng cáo từ những kẻ khủng bố liều mạng, và thay đổi xung đột gia đình khi các vùng thời gian xung khắc.

I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets’ PTSD with time metaphors — getting miracle cures — promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.

ted2019

Tất cả những điều này là tình trạng thiếu hụt và không có sự tồn tại thực sự.

All of these are states of lacking and have no real existence.

WikiMatrix

Tôi đã yêu cầu hàng trăm thiếu nữ chia sẻ “những nơi thánh thiện” của họ với tôi.

I’ve asked hundreds of young women to share their holy places with me.

LDS

(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14) Có lẽ những người “ngã lòng” thấy rằng mình thiếu can đảm và họ không thể vượt qua những trở ngại trước mặt mà không có người giúp.

( 1 Thes salonians 5 : 14 ) Perhaps those “ depressed souls ” find that their courage is giving out and that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hand .

jw2019

Có lẽ giống như một số anh chị em, bạn tôi đã hỏi câu hỏi thật sâu sắc mà đã được diễn đạt trong bài hát của Hội Thiếu Nhi “Cha Thiên Thượng ơi, Cha có thật sự hiện hữu không?”

My friend, like perhaps some of you, asked the question so poignantly phrased in the Primary song: “Heavenly Father, are you really there?”

LDS

Cùng theo đuổi một thiếu nữ à?

Did yοu chase the same girls?

OpenSubtitles2018. v3

Khi con bước sang tuổi thiếu niên, làm sao mình có thể tiếp tục dạy con những điều thiêng liêng?

How can I continue to teach my children spiritual values as they enter adolescence ?

jw2019

Tôi cũng thiếu lòng tự trọng.

I had very little self-respect.

jw2019

Tôi mời gọi các thiếu nữ trưởng thành của Giáo Hội, bất luận các chị em đang ở nơi đâu, hãy nghĩ đến Hội Phụ Nữ và biết rằng các chị em đang được cần đến ở đó, chúng tôi yêu mến các chị em và cùng nhau, chúng ta có thể có những giây phút vui vẻ.

I invite the young adult women of the Church, wherever you are, to look at Relief Society and know that you are needed there, that we love you, that together we can have a grand time.

LDS

* Hãy thăm viếng những kẻ nghèo khó và túng thiếu, GLGƯ 44:6.

* Visit the poor and needy, D&C 44:6.

LDS

Thật là điều công bằng để được rõ ràng, như An Ma đã nói với Cô Ri An Tôn, về những hậu quả của những lựa chọn đầy tội lỗi và thiếu sự hối cải.

It is not unfair to be clear, as Alma was with Corianton, about the consequences of sinful choices and lack of repentance.

LDS

Điều trị bệnh sốt thỏ có thể gây ra thiếu máu không tái tạo.

The treatment for tularemia can cause aplastic anemia.

OpenSubtitles2018. v3

Sau này còn thiếu gì thời giờ để kể.

There’ll be plenty of time for that later.

OpenSubtitles2018. v3

Kinh Thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ báo trước về Chúa Giê-su: “Người sẽ giải kẻ thiếu-thốn khi nó kêu-cầu, và cứu người khốn-cùng không có ai giúp-đỡ.

The Hebrew Scriptures prophetically say this about Christ Jesus: “He will deliver the poor one crying for help, also the afflicted one and whoever has no helper.

jw2019

Nhiều lần vào thời các quan xét, dân Y-sơ-ra-ên đã lựa chọn thiếu khôn ngoan.

Repeatedly during the time of the Judges, the Israelites chose unwisely.

jw2019

Những người ấy không thể sống thiếu nhạc cổ điển.

You can’t imagine your life without classical music.

QED

Diane, 22 tuổi, đã làm thế khi ở tuổi thiếu niên.

Diane, 22, reflects on doing so as a teenager.

jw2019

(Ma-thi-ơ 10:41) Con của Đức Chúa Trời cũng khen ngợi bà góa này khi nói đến gương của bà trước đám dân thiếu đức tin ở Na-xa-rét, quê hương ngài.—Lu-ca 4:24-26.

(Matthew 10:41) The Son of God also honored this widow when he held her up as an example before the faithless people of his hometown, Nazareth. —Luke 4:24-26.

jw2019

Trong thời niên thiếu của mình, Valentino biểu diễn ảo thuật trong chương trình “Nhận thức văn hóa thế giới” cho hơn một triệu sinh viên khắp Hệ thống Trường học Thống nhất.

In his teens, Valentino performed with the “International Cultural Awareness Program” for over a million students throughout the Unified School Systems.

WikiMatrix

Từ sự khởi đầu nhỏ bé đó, Hội Thiếu Nhi đã lớn mạnh cho đến khi trở thành một phần của Giáo Hội trên khắp thế giới.

From that small beginning, Primary has grown until it is a part of the Church all across the world.

LDS

“Xét cho cùng điều đó đã được nói và thực hiện, sau khi Ngài đã hướng dẫn dân Ngài lâu như thế, các anh chị em không cảm thấy có một sự thiếu sót tin tưởng nơi Thượng Đế của chúng ta sao?

“After all that has been said and done, after he has led this people so long, do you not perceive that there is a lack of confidence in our God?

LDS

Đất nước Nhật Bản thiếu đáng kể trữ lượng nội địa của nhiên liệu hóa thạch, ngoại trừ than, và phải nhập một lượng lớn dầu thô, khí thiên nhiên, và các nguồn năng lượng khác, bao gồm cả uranium.

The country lacks significant domestic reserves of fossil fuel, except coal, and must import substantial amounts of crude oil, natural gas, and other energy resources, including uranium.

WikiMatrix

Chúng ta bị thiếu một người ở đây rồi.

We’re a man down.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.