Thì – Wikipedia tiếng Việt

Thì – Wikipedia tiếng Việt

Thì hay thời (thời gian) là một thuật ngữ trong ngữ pháp dùng để chỉ về một trạng thái của động từ trong câu xảy ra vào thời gian nào từ đó chỉ ra thông tin đang được đề cập xảy ra hay dự kiến xảy ra, đã xảy ra vào thời điểm nào. Thì còn là từ đầu tiên trong một ngữ động từ chia theo ngôi cho biết hiện tại hoặc quá khứ hay tương lai

Trong ngữ pháp của một số ngôn ngữ, thì sẽ quyết định hình thái của động từ đó trong câu. Nhìn chung, thì có thể chia làm ba dạng theo diễn biến thời gian đó là: Quá khứ, hiện tại và tương lai. Các hình thức động từ khác nhau để chỉ về sự khác biệt về thời gian tuy nhiên thì và thời gian không đồng nhất. Thời gian được chia thành quá khứ, hiện tại và tương lai trong khi đó thì tượng trưng cho một hoặc nhiều hình thức của động từ được dùng để diễn tả sự liên hệ về thời gian.

  • Thì có thể chỉ một hành động, hoặc trạng thái diễn ra ở quá khứ, hiện tại hay tương lai.
  • Thì có thể chỉ một hành động đã, đang hoặc sẽ diễn tiến trong một thời gian nhất định.
  • Thì cũng có thể chỉ hành động đã, vừa mới hoặc sẽ hoàn tất.

Trong tiếng Anh[sửa|sửa mã nguồn]

Trong ngữ pháp tiếng Anh có ba thì cơ bản là quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong ba dạng này liên tục được chia nhỏ tổng số thành 12 thì cơ bản với những dạng hoàn thành xong và tiếp nối. Mặt khác hoàn toàn có thể chia thì thành 3 dạng cơ bản là những thì đơn ( Simple Tenses ), những thì tiếp nối hay diễn tiến ( Continuous Tenses ) và những thì triển khai xong ( Perfect Tenses ). Riêng điều kiện kèm theo cách ( Conditional ) không được kể là thì vì nó được thiết lập tùy theo trường hợp hiện thực hay không hiện thực .

Trong đó các thì đơn giản nói lên một dữ kiện hoặc hành động đơn thuần diễn ra ở hiện tại, quá khứ, tương lai mà không thêm sự xác định nào cả, các thì đơn giản thay đổi cách chia đối với từng thì. Các thì tiếp diễn nói về một hành động hoặc tình huống diễn ra tại một thời điểm mà chúng ta đề cập (quá khứ, hiện tại, tương lai) và chưa hoàn tất. Các thì hoàn thành dùng để chỉ một hành động hoặc tình huống diễn ra trước một hành động khác (ở hiện tại, quá khứ, tương lai) hoặc hoàn tất trước một thời điểm xác định tức diễn tả ý nghĩa “cho đến bây giờ” hoặc “cho đến lúc đó”.

Bạn đang đọc: Thì – Wikipedia tiếng Việt

Thì hiện tại đơn[sửa|sửa mã nguồn]

Thì hiện tại đơn hay thì hiện tại đơn thuần ( Simple Present ) dùng để diễn đạt một hành vi mang tính liên tục ( regular action ), theo thói quen ( habitual action ) hoặc hành vi lặp đi lặp lại có tính quy luật. Nó cũng được sử dụng để miêu tả một chân lý hay một thực sự hiển nhiên. Ngoài ra nó còn dùng để diễn đạt năng lượng của con người, diễn đạt một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu, những chương trình ấn định đặc biệt quan trọng dùng với những động từ vận động và di chuyển, hoạt động. Thì hiện tại đơn nói về những vấn đề một cách tổng quát chứ không phải chỉ nghĩ duy nhất đến hiện tại, vấn đề không nhất thiết phải xảy ra ở hiện tại .

Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh thường nhận biết trong câu thông qua một số phó từ (trạng từ) đi kèm như các phó từ chỉ thời gian như: today, present day, now a days,… và với các phó từ chỉ tần suất (trạng từ năng diễn) như: always, usually, often, generally, frequently, sometimes, every (+ thời gian)…

Thì hiện tại đơn thường không dùng để diễn đạt hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại (now), ngoại trừ với các động từ thể hiện trạng thái (stative verb) như sau: have, know, believe, hear, see, smell, wish, understand, hate, love, like, want, sound, need, appear, seem, taste, own,…

Công thức :

Với động từ to be

(+) S + am/is/are + N/O
(-) S + am/is/are + not + N/O
(?) Am/is/are + S + N/O ?

(?) Wh- + am/is/are (not) + S + N/O

Với động từ thường

(+) S + V(s/es)
(-) S + do/does + not + V-nguyên thể
(?) Do/does + S + V-nguyên thể ?

(?) Wh- + do/does (not) + S + V?

Thì hiện tại tiếp nối[sửa|sửa mã nguồn]

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous hay Present Progressive) dùng để diễn tả một hành động xảy ra vào thời điểm hiện tại, đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại. Thời điểm này được xác định cụ thể bằng một số phó từ như: now, right now, at the moment, at present,…. Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh. Thì này còn diễn tả một hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ always và còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở tương lai gần) đặc biệt là trong văn nói.

Các động từ trạng thái (stative verb) sau không được chia ở thể tiếp diễn (bất cứ thời nào) khi chúng là những động từ tĩnh diễn đạt trạng thái cảm giác của hoạt động tinh thần hoặc tính chất của sự vật, sự việc. Nhưng khi chúng quay sang hướng động từ hành động thì chúng lại được phép dùng ở thể tiếp diễn như: know, believe, hear, see, smell, wish, understand, hate, love, like, want, sound, have, need, appear, seem, taste, own.

Công thức :

(+) S + am/is/are + V-ing
(-) S + am/is/are + not + V-ing
(?) Am/is/are + S + V-ing?

(?) Wh- + am/is/are (not) + S + V-ing?

Thì hiện tại hoàn thành xong[sửa|sửa mã nguồn]

Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) dùng để diễn đạt một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ. Chỉ một hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Đồng thời diễn tả một hành động bắt đầu diễn ra trong quá khứ và vẫn còn xảy ra ở hiện tại hay tiếp tục kéo dài đến hiện tại. Nó cũng diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở một thời gian không xác định trong quá khứ. Thì hiện tại hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của một hành động trong quá khứ.

Thì hiện tại hoàn thành thường dược dùng với một số cụm từ chỉ thời gian như: Dùng với now that (giờ đây khi mà…), một số phó từ như still now, until now, so far (cho đến giờ). Dùng với recently, lately (gần đây) hay dùng với before đứng ở cuối câu. Một số từ để nhận biết: already, notyet, just, ever, never, recently, before Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng với since (kể từ) và for (khoảng).

Công thức:

(+) S + have/has + V-ed/P2 (Past participle)
(-) S + have/has + not + V-ed/P2
(?) Have/has + S + V-ed/P2 ?
How long + S + have/has + V-ed/P2 ?

Wh- + have/has + S + V-ed/P2?

Thì hiện tại triển khai xong tiếp nối[sửa|sửa mã nguồn]

Thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối ( Present Perfect Continuous ) dùng để chỉ về hành vi vẫn tiếp nối ở hiện tại, có năng lực lan tới tương lai do đó không có tác dụng rõ ràng. Thì này nhấn mạnh vấn đề khoảng chừng thời hạn của một hành vi đã xảy ra trong quá khứ và liên tục tới hiện tại ( hoàn toàn có thể tới tương lai ) .

Từ nhận biết thì này gồm: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far, “at the moment”.

Công thức :

(+) S + have/has + been + V-ing
(-) S + have/has + been + V-ing
(?) Have/has + S + been + V-ing ?

Wh- + have/has + S + been + V-ing?

Thì quá khứ đơn[sửa|sửa mã nguồn]

Thì quá khứ đơn hay thì quá khứ đơn giản (Simple Past) dùng để diễn đạt một hành động đã xảy ra dứt điểm tại một thời gian xác định trong quá khứ (không còn diễn ra hoặc ảnh hưởng tới hiện tại), hành động này đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Thời điểm trong câu được xác định một cách rõ rệt bằng một số các phó từ chỉ thời gian như: yesterday, yesterday morning, last week, last month, last year, last night.

Công thức :

Với động từ to be

(+) S + was/were + N/O
(-) S + was/were + not + N/O
(?) Was/were + S + N/O ?

Wh- + was/were (not) + S + N/O?

Với động từ thường

(+) S + V-ed/cột 2
(-) S + did + not + V-nguyên thể
(?) Did + S + V-nguyên thể ?

Wh- + did (not) + S + V-nguyên thể?

Thì quá khứ tiếp nối[sửa|sửa mã nguồn]

Thì quá khứ tiếp nối ( Past Continuous hay Past Progressive ) dùng để diễn đạt hai hành vi xảy ra cùng lúc trong quá khứ. Nhưng hành vi thứ nhất đã xảy ra sớm hơn và đã đang liên tục xảy ra thì hành vi thứ hai xảy ra. Nó miêu tả một hành vi đang xảy ra trong quá khứ thì bị một hành vi khác ” chen ngang ” ( khi đang … thì bỗng … ). Trong trường hợp này hành vi nào khởi đầu trước và đang diễn ra thì dùng tiếp nối, còn hành vi chen ngang thì dùng quá khứ đơn. Và nhiều lúc nó còn dùng để miêu tả Một hành vi đang xảy ra tại một thời gian xác lập trong quá khứ. Nếu không dùng kèm với những thành ngữ chỉ thời hạn ( a time expression ) thì nó chỉ sự tăng trưởng từ từ .

Từ nhận biết: While (trong khi), While + thì quá khứ tiếp diễn (past progressive).

  • Công thức thường

(+) S + was/were + V-ing
(-) S + was/were + not + V-ing
(?) Was/were + S + V-ing ?

Wh- + was/were (not) + S + V-ing?

  • Công thức đặc biệt

Công thức 1 :

S1 + was/were + V-ing when S2 + V-ed/P2

Công thức 2 :

S1 + was/were + V-ing while S2 + was/were + V-ing

Thì quá khứ triển khai xong[sửa|sửa mã nguồn]

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) hay còn gọi là quá khứ kép được dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước một hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Hay diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ (trong câu thường có ít nhất 2 hành động) hay là để diễn tả Một trạng thái đã tồn tại một thời gian trong quá khứ nhưng đã chấm dứt trước hiện tại và không có liên hệ gì với hiện tại.

Thì quá khứ hoàn thành thường được dùng với 3 phó từ chỉ thời gian là: after, beforewhen. Từ nhận biết gồm: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Công thức :

(+) S + had + V3/ed
(-) S + had + not + V3/ed
(?)Had + S + V3/ed?

Wh- + had (not) + S + V3/ed?

Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp nối[sửa|sửa mã nguồn]

Thì quá khứ triển khai xong tiếp nối ( Past Perfect Continuous ) thường dùng để nhấn mạnh vấn đề khoảng chừng thời hạn của một hành vi đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành vi khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ, nhưng nó còn để lại những chỉ dấu, thì này thường chỉ dùng khi nào cần diễn đạt tính đúng chuẩn của hành vi .

Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.

Công thức :

(+) S + had + been + V-ing
(-) S + had + not + been + V-ing
(?) Had + S + been + V-ing ?

Wh- + had (not) + S + been + V-ing?

Thì tương lai đơn[sửa|sửa mã nguồn]

Thì tương lai đơn ( Simple Future ) dùng để miêu tả một hành vi sẽ xảy ra trong tương lai nhưng ko xác lập rõ thời hạn hoặc dùng khi đoán ( predict, guess ), một dự tính trong tương lai .

Thường dùng với một số phó từ chỉ thời gian như tomorrow, next (+ thời gian), in the future, in future, from now on

Công thức :

(+) S + will/shall + bare infinitive (động từ nguyên mẫu không “to”)
(-) S + will/shall + not + V-nguyên thể
(?) Will/shall + S + V-nguyên thể ?

Wh- + will/shall (not) + S + V-nguyên thể?

Ngày nay ngữ pháp hiện đại, đặc biệt là ngữ pháp tiếng Anh Mĩ chấp nhận việc dùng will cho tất cả các ngôi, còn shall chỉ dùng với các ngôi I, we trong một số trường hợp như sau:

  • Đưa ra đề nghị một cách lịch sự
  • Dùng để mời người khác một cách lịch sự
  • Dùng để ngã giá trong khi mặc cả, mua bán
  • Thường được dùng với một văn bản mang tính pháp quy buộc các bên phải thi hành điều khoản trong văn bản

Trong tiếng Anh bình dân, người ta thay shall bằng từ must ở và dùng để diễn đạt một hành động sẽ xảy ra ở một thời điểm nhất định trong tương lai nhưng không xác định cụ thể.

Thì tương lai gần[sửa|sửa mã nguồn]

Thì tương lai gần ( Near Future ) dùng để nói về một kế hoạch, dự tính trong tương lai .Công thức :

(+) S + am/is/are + going to + V-nguyên thể
(-) S + am/is/are + not + going to + V-nguyên thể
(?) Am/is/are + S + going to + V-nguyên thể ?

Wh- + am/is/are (not) + S + going to + V-nguyên thể?

Thì tương lai tiếp nối[sửa|sửa mã nguồn]

Thì tương lai tiếp nối ( Future Continuous ) dùng để diễn đạt một hành vi sẽ xảy ra ở một thời gian nhất định nào đó trong tương lai .

Từ nhận biết: in the future, next year, next week, next time, soon.

Công thức :

(+) S + shall/will + be + V-ing
(-) S + shall/will + not + be + V-ing
(?) Will/shall + S + be + V-ing ?

Wh- + shall/will (not) + S + be + V-ing?

Hoặc ( Tương lai gần tiếp nối ) :

(+) S + am/is/are + going to + be + V-ing
(-) S + am/is/are + not + going to + be + V-ing
(?) Am/is/are + S + going to + be + V-ing ?

Thì tương lai hoàn thành xong[sửa|sửa mã nguồn]

Thì tương lai hoàn thành xong ( Future Perfect ) dùng để miêu tả một hành vi trong tương lai sẽ kết thúc trước một hành vi khác trong tương lai. Hoặc dùng để chỉ hành vi sẽ hoàn tất trước một thời gian trong tương lai .

Từ nhận biết: by the timeprior to the time (có nghĩa là before)

Công thức :

(+) S + will/shall + have + V-ed/P2
(-) S + will/shall + not + have + V-ed/P2
(?) Will/shall + S + have + V-ed/P2 ?

Wh- + will/shall + S + have + V-ed/P2?

Thì tương lai triển khai xong tiếp nối[sửa|sửa mã nguồn]

Thì tương lai hoàn thành xong tiếp nối ( Future Perfect Continuous ) dùng để nhấn mạnh vấn đề khoảng chừng thời hạn của một hành vi sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước một hành vi khác trong tương lai .Công thức :

(+) S + will/shall + have been + V-ing
(-) S + will/shall + not + have been + V-ing
(?) Will/shall + S + have been + V-ing ?

Wh- + will/shall + S + have been + V-ing?

Trong tiếng Việt[sửa|sửa mã nguồn]

Nhìn chung, động từ trong tiếng Việt là nguyên mẫu và không đổi khác hay bị chia theo những thì, đa phần thì của câu phụ thuộc vào vào ngữ cảnh của câu, sự liên hệ thực trạng, …

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *