thi hành trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

thi hành trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ở Praha, quyền lực được thi hành bởi Hội đồng Thành phố và thị trưởng của Praha.

In Prague, their powers are executed by the city council and the mayor.

WikiMatrix

Vì thế, Đức Chúa Trời thi hành án phạt mà Ngài đã báo trước.

Consequently, God carried out the sentence that he had made known to them in advance.

jw2019

không ngưng nghỉ việc thi hành

There will be no mercy, no stay of execution.

OpenSubtitles2018. v3

Một luật pháp chống lại tự nhiên sẽ không thể nào thi hành được.

A law against nature would be impossible to enforce.

LDS

Tín đồ đấng Christ nên làm gì khi phải thi hành nhiệm vụ hội thẩm?

What should a Christian do when called for jury duty?

jw2019

Đạo luật này được thi hành rất chặt chẽ.

This law is strictly enforced .

WikiMatrix

Giê-su “đến giữa những đám mây” một cách vô hình, để thi hành sự phán xét

Jesus ‘comes with clouds,’ invisibly, to execute judgment

jw2019

Ví dụ, cái chỉ tiêu vé phạt chúng tôi đang thi hành này.

For instance, this shot-quota thing we got going.

OpenSubtitles2018. v3

b) Đức Chúa Trời phái Con một của Ngài xuống đất để thi hành loại sứ mạng nào?

(b) On what kind of mission did God send his onlybegotten Son?

jw2019

Phải, sẽ dùng gươm thi hành phán quyết trên hết thảy loài người;*

Yes, with his sword, against all flesh;*

jw2019

Nhưng dù sao, vẫn còn cơ hội án sẽ không được thi hành.

Anyway, there’s a chance the execution may not happen.

OpenSubtitles2018. v3

Ông có cố gắng thi hành tất cả một loạt chương trình của Giáo Hội không?

Did he try to implement the full range of Church programs?

LDS

Làm sao ông có thể thi hành nhiệm vụ này?

How was he to accomplish this?

jw2019

Tôi không muốn bắt cả ông vì tội cản trở người thi hành công vụ.

I don’t want to have to arrest you for obstructing justice.

OpenSubtitles2018. v3

Việc thi hành thực tế pháp luật đến vào năm 1993.

The actual enforcement of the legislation came in 1993.

WikiMatrix

Như vậy, Ngài chuẩn bị lòng dân sự trước khi thi hành kỷ luật.

He thus prepares the heart of his people before disciplining them .

jw2019

Khi thi hành nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó

While Carrying Out God-Given Assignments

jw2019

Nhưng chúng ta vẫn còn một chiến dịch phải thi hành..

But we still have one operation to go.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, không có gì cho thấy rõ ràng khi nào sự phán xét sẽ được thi hành.

Yet, there was no clear indication as to when that judgment would be executed.

jw2019

Nô-ê và gia đình ông tỏ ra trung thành trong việc thi hành sứ mạng của họ.

(Genesis 6:22; 7:5) Noah and his family proved loyal in fulfilling their assignments.

jw2019

Một người giúp việc thi hành các bổn phận thơ ký (LuCa 4:20).

An attendant performed clerical duties (Luke 4:20).

LDS

Một người thi hành bổn phận của mình mang đến một cảm giác hạnh phúc và bình an.

The performance of one’s duty brings a sense of happiness and peace.

LDS

Nhưng dù sao, vẫn còn cơ hội án sẽ không được thi hành

Anyway, there’ s a chance the execution may not happen

opensubtitles2

Quản đốc vừa ra lệnh hoãn thi hành án Sarah Jean.

The governor’s just commanded us a stay of the execution to Sarah Jean.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đều có mệnh lệnh phải thi hành.

We had our orders.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.