them trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

them trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).

Các chị em cũng sẽ mỉm cười khi nhớ tới câu này: “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma Thi Ơ 25:40).

LDS

They’re just icons; you click on them.

Chúng chỉ là những biểu tượng, và bạn click vào chúng.

QED

And this enables them to orient in complete darkness.

Và điều này cho phép chúng hoàn toàn định hướng được trong bóng tối.

QED

No, Dr. and Mrs. Cullen yank them out for, like, hiking and camping and stuff.

Ông bà Cullen kéo họ đi bộ, cắm trại và làm những thứ linh tinh khác.

OpenSubtitles2018. v3

(Matthew 11:19) Frequently, those going from house to house have seen evidence of angelic direction that leads them to those who are hungering and thirsting for righteousness.

Nhiều khi những người đi từ nhà này sang nhà kia thấy rõ được các thiên sứ dẫn dắt đến nhà những người đói khát về sự công bình.

jw2019

Adam & Rebecca and Don & Mary Jean checked-in during their penalty time, dropping them to 8th.

Adam & Rebecca và Don & Mary Jean đã về điểm dừng khi họ còn đang trong thời gian phạt, và vì thế họ bị đẩy xuống vị trí thứ 8.

WikiMatrix

When we give of ourselves to others, not only do we help them but we also enjoy a measure of happiness and satisfaction that make our own burdens more bearable. —Acts 20:35.

Khi quên mình vì người khác, không những chúng ta giúp họ mà còn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện ở mức độ nào đó, khiến gánh nặng của chúng ta dễ chịu đựng hơn.—Công-vụ 20:35.

jw2019

For them, Isaiah’s prophecy contained a comforting promise of light and hope —Jehovah would restore them to their homeland!

Đối với họ, lời tiên tri của Ê-sai chứa đựng một lời hứa an ủi về ánh sáng thiêng liêng và hy vọng—Đức Giê-hô-va sẽ đưa họ về quê hương!

jw2019

And put your hands on the wheel where l can see them.

chỗ mà tao có thể thấy chúng.

OpenSubtitles2018. v3

Individuals involved in YouTube Poops sometimes make efforts to take YouTube Poopers’ videos down because mature and defamatory content is prevalent in them, especially if they have a large audience of children watching their work.

Các cá nhân bị xuất hiện trong các YouTube Poop đôi khi cố gắng gỡ video của YouTube Pooper xuống vì mội dung người lớn và phỉ báng xuất hiện phổ biến trong đó, đặc biệt nếu các video đó có nhiều khán giả là trẻ em.

WikiMatrix

16 Jehovah now reminds his people that they have sinned and encourages them to abandon their erring ways: “Return, you people, to the One against whom the sons of Israel have gone deep in their revolt.”

16 Bây giờ Đức Giê-hô-va nhắc nhở dân Ngài là họ đã phạm tội và Ngài khuyến khích họ từ bỏ đường lối sai lầm: “Hỡi con-cái Y-sơ-ra-ên, vậy hãy trở lại cùng Đấng mà các ngươi đã dấy loạn nghịch cùng”.

jw2019

And the Promised Land was right before them, so they had just to move toward it as a ship moves toward a light marking its destination.

Giờ đây, Đất Hứa ở ngay trước mắt. Họ chỉ việc tiến vào, như con tàu tiến tới ánh sáng báo hiệu nơi cập bến .

jw2019

But put them all together for speech and they work the way fingers of expert typists and concert pianists do.

Nhưng nếu tổng hợp chúng lại để phát ra tiếng nói, thì chúng hoạt động giống như các ngón tay của người đánh máy lành nghề và của người chơi đàn dương cầm trong các buổi hòa nhạc.

jw2019

Jensen, and Octaviano Tenorio as members of the First Quorum of the Seventy and designate them as emeritus General Authorities.

Jensen, và Octaviano Tenorio với tư cách là các thành viên của Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi và chỉ định họ làm Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương danh dự.

LDS

And many of them feel that suffering will always be a part of human existence.

Và nhiều người nghĩ rằng sự đau khổ luôn luôn là một phần trong đời sống con người .

jw2019

(1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is giving out and that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hand.

( 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 : 14 ) Có lẽ những người “ ngã lòng ” thấy rằng mình thiếu can đảm và mạnh mẽ và họ không hề vượt qua những trở ngại trước mặt mà không có người giúp .

jw2019

According to Cheong Seong-chang of Sejong Institute, speaking on 25 June 2012, there is some possibility that the new leader Kim Jong-un, who has greater visible interest in the welfare of his people and engages in greater interaction with them than his father did, will consider economic reforms and normalization of international relations.

Theo Ching-Chong-Chang của Sejong Institute, phát biểu vào ngày 25 tháng 6 năm 2012, có một số khả năng rằng lãnh đạo mới Kim Jong-un, người có mối quan tâm lớn hơn đối với phúc lợi của người dân và tham gia vào sự giao lưu lớn hơn với họ hơn cha ông đã làm, sẽ xem xét cải cách kinh tế và bình thường hóa quan hệ quốc tế.

WikiMatrix

Employee engagement exercises allow teams to create solutions that are meaningful to them, with direct impact on the individuals, the team and the organization.

Các bài tập tham gia của nhân viên cho phép các nhóm tạo ra các giải pháp có ý nghĩa đối với họ, với tác động trực tiếp đến các cá nhân, nhóm và tổ chức.

WikiMatrix

How could I ever acquire enough detail to make them think that it’s reality?

Làm sao tôi có thể lấy đủ chi tiết để khiến họ nghĩ đó là thực tại.

OpenSubtitles2018. v3

At senior level (nicknamed Super Falcons) she was part of the squads at the African Women’s Championship tournaments of 2010, 2012 and 2014, winning two of them (2010 and 2014).

Ở cấp độ chính thức (biệt danh là Super Falcons), cô là một thành viên của đội tham gia các giải đấu Giải vô địch nữ châu Phi năm 2010, 2012 và 2014, chiến thắng hai trong số lần tham dự (2010 và 2014).

WikiMatrix

First, he directed them to cultivate and care for their earthly home and eventually fill it with their offspring.

Thứ nhất, Ngài bảo họ trồng trọt, chăm sóc trái đất là ngôi nhà của họ, và sinh con để rồi khắp đất có người ở.

jw2019

There are so many Masters in Dojo Street just ask any of them will do

Có rất nhiều sư phụ ở phố Võ Quán.Cứ hỏi # trong số họ đi là được thôi

opensubtitles2

“It erases the distinction between legitimate dissent and terrorism” Mr. Rubin said, “and an open society needs to maintain a clear wall between them.”

“Nó xóa đi sự bất đồng quan điểm giữa hợp pháp và khủng bố” ông Rubin nói: ” và 1 xã hội mở cần duy trì 1 bức tường vô hình giữa chúng“.

WikiMatrix

While our ability to recall many things that we have experienced may be limited, our minds are certainly not totally blank respecting them.

26 Trong khi khả năng nhớ lại nhiều sự việc từng trải có lẽ bị hạn chế, trí tuệ của chúng ta chắc chắn không phải hoàn toàn không nhớ gì cả.

jw2019

London’s Daily Mail newspaper awards them a prize of £5,000 for their attempt anyway.

Tờ báo London là Daily Mail đã trao tặng họ một giải thưởng 5.000 bảng cho những nỗ lực của họ.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.