the best trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

the best trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Yeah, I think it worked out for the best.

Tôi nghĩ mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt.

OpenSubtitles2018. v3

This is by far the best proof that Jesus was who he said he was.

Đây là lời chứng hùng hồn nhất chứng tỏ Chúa Giê-su không giả trá.

jw2019

It’s the best lead we have on Rumlow in 6 months.

Đây là đầu mối tốt nhất về Rumlow mà ta có trong vòng 6 tháng nay.

OpenSubtitles2018. v3

Because your family’s feet deserve the best. ”

Bàn chân gia đình đáng được thưởng. “

OpenSubtitles2018. v3

The best dried figs in Rome came from Caria, in Asia Minor.

Trái vả khô ngon nhất ở La Mã đến từ Caria, vùng Tiểu Á.

jw2019

Yes, and her will be received by the best families in the South.

Phải. Và nó sẽ được thừa nhận bởi những gia đình có danh tiếng nhất Miền Nam.

OpenSubtitles2018. v3

I’m not sure that keeping both of our detectives in the dark is the best course of action.

Ông Reese, tôi không chắc rằng giữ cả hai thám tử trong bí mật một hành động tốt.

OpenSubtitles2018. v3

But, out of all the department store VlP lounges, I really like this one the best.

Nói chứ, trong phòng thư giãn giải trí VIP của khu shopping, tớ thích chỗ này nhất đấy .

QED

Hehe go east, go west, Anna is the best!

Hehe đông, tây, Anna là số một!

OpenSubtitles2018. v3

The Kingdom was the best of news back then.

Nước Trời là tin mừng tốt nhất vào thời đó.

jw2019

The best time to visit Kaghan Valley is during the Summer season (May to September).

Thời gian tốt nhất để đến thung lũng Kaghan là suốt khoảng thời gian mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 9).

WikiMatrix

Which, I have to say, I had the best meetings ever in my career —

Phải nói rằng, tôi đã có cuộc gặp tuyệt nhất trong sự nghiệp của mình

ted2019

The best would be if you’d stop tryin’to run my life.

Sẽ là tốt nhất nếu cô thôi điều khiển cuộc đời tôi.

OpenSubtitles2018. v3

He and Ro-Ro are the best couple now.

Cậu ấy và Ro-Ro giờ là cặp đôi tuyệt nhất rồi còn gì.

OpenSubtitles2018. v3

I’m wondering if state secrets is the best tactic.

Tôi nghi ngờ liệu bí mật quốc gia có phải là chiến thuật tối ưu không.

OpenSubtitles2018. v3

The best-selling Holiday album of 2007 was Noël, by Josh Groban.

Album bán chạy nhất năm 2007 là Noel, bởi Josh Groban.

WikiMatrix

These are the bones left after the best meat has been taken.

Đây là những mảnh xương còn lại sau khi phần thịt ngon nhất bị cướp đi.

ted2019

Perhaps the best-known novel internationally is Nevil Shute’s novel On the Beach.

Có lẽ tác phẩm được thế giới biết đến nhiều nhất là quyển On the Beach (Trên bãi biển) của Nevil Shute.

WikiMatrix

They aren’t an improvement, but they’re the best I can do.

Chúng không phải là sự tiến bộ, nhưng chúng là tất cả những gì tôi có thể làm.

ted2019

Now you’re interested in being the best man.

Ồ, giờ thì anh có hứng thú làm phù rể cơ đấy.

OpenSubtitles2018. v3

Oh my god, if they’re rich the eldest son’s the best!

Ôi chúa ơ, nếu họ giàu thế thì con trai cả là nhất rồi .

QED

I’m jogging with the captain of the best squad, so I’d say it’s pretty crescent.

vậy tớ có thể nói trăng khuyết thật tuyệt.

OpenSubtitles2018. v3

So his name, Jehovah, invites us to think of him as the best Father imaginable.

Thế nên, danh của Ngài, Giê-hô-va, gợi lên trong trí chúng ta hình ảnh của một người Cha tốt nhất.

jw2019

So we do the best we can.

Bởi vậy chúng có thể cố hết sức.

OpenSubtitles2018. v3

Who set the best examples of gracious giving, and how can we imitate their example?

Ai nêu gương tốt nhất về việc ban cho cách nhân từ? Chúng ta có thể noi gương hai Đấng ấy như thế nào?

Xem thêm: Get on là gì

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *