thầy bói trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

thầy bói trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Oh, người tóc hoe, cao, đứng cạnh bà thầy bói.

Oh, she’s the tall blonde one, near the fortune-teller.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ta không phải người Digan, nhưng tôi nghĩ cô ta là thầy bói thật đấy.

She’s not Gypsy, but I think she’s the real thing.

OpenSubtitles2018. v3

Dì nên nghe theo thầy bói.

I should listen to my psychic.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta tự xưng là thầy bói nhưng chẳng bao giờ nói đúng cả

but he’s never right.

OpenSubtitles2018. v3

Chẳng hạn, Kinh Thánh cho thấy các quỷ và thầy bói cùng làm việc với nhau.

For example, the Bible shows that demons and fortune-tellers work together.

jw2019

Ta là đấng khiến thầy bói hành động như kẻ dại;+

And I am the One who makes diviners act like fools;+

jw2019

Sẵn có thầy bói ở đây, chúng ta nên làm luôn.

With the augur here, we might as well do it now.

OpenSubtitles2018. v3

16 Các thầy bói của Ba-by-lôn có thể cứu nó không?

16 Will Babylon’s fortune-tellers save her?

jw2019

Thầy bói bảo tôi bảo nước không hợp mạng tôi mà

But my shifu said water is not good for me

OpenSubtitles2018. v3

Rồi mẹ tôi có thể đem hạt côla ấy cho thầy bói dâng lễ hộ tôi.

Then she could present the kola nut to the oracle to use in sacrifices on my behalf.

jw2019

Thầy bói mà.

She’s a psychic.

OpenSubtitles2018. v3

Mọi thầy bói… mà tôi từng gặp đều có một làn da sẫm màu hơn nhiều.

Every fortune teller I’ve ever met came with a darker complexion.

OpenSubtitles2018. v3

Bette, Dot, hãy gặp Esmeralda, thầy bói mới của chúng ta đấy.

Bette, Dot, meet Esmeralda, our new spiritualist.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi là thầy bói ở chương trình phụ.

I’m a psychic with the sideshow.

OpenSubtitles2018. v3

Bà là thầy bói trong làng ta.

She’s the fortuneteller from my village.

OpenSubtitles2018. v3

Bà là thầy bói à?

You the fortuneteller?

OpenSubtitles2018. v3

Nhà tâm lý học toàn là mấy người không đủ thông minh để trở thành thầy bói.

psychologists are just people

OpenSubtitles2018. v3

Câu Xa-cha-ri 10:2 nói: “Các thầy bói … rao chiêm-bao phỉnh-dối”.

At Zechariah 10:2, it states: “The practicers of divination,. .. valueless dreams are what they keep speaking.”

jw2019

Phương pháp và động cơ của thầy bói bắt đầu bị nghi ngờ.

Fortune-tellers’ methods or motives have come under suspicion.

jw2019

Cậu nghĩ tôi giống ông thầy bói theo dõi cuộc đời cậu như Jerry Springer ư?

You think I like being a soothsayer and watching you live out your Jerry Springer fate?

OpenSubtitles2018. v3

+ Sau-lơ cũng đã loại bỏ đồng bóng và thầy bói ra khỏi xứ.

+ And Saul had removed the spirit mediums and the fortune-tellers from the land.

jw2019

Vào thời Trung Cổ, các thầy bói chọn một loại đá quý cho mỗi tháng trong năm.

During the Middle Ages, fortune-tellers chose a gem for each month of the year.

jw2019

Và nếu thầy bói nói đúng, chị có thể kết hôn ba lần đấy.

We’re in this together .

QED

Cha tôi đi hỏi thầy bói, ông nói rằng một kẻ thù đã gây ra cái chết này.

My father consulted the oracle, who said that an enemy was responsible for the death.

jw2019

Anh là thầy bói à?

Are you a fortune teller?

opensubtitles2

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.