thảo luận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

thảo luận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bài giảng và thảo luận với cử tọa dựa trên Tháp Canh ngày 15-7-2003, trang 20.

Talk and audience discussion based on the July 15, 2003, Watchtower, page 20.

jw2019

Bài giảng và thảo luận dựa trên Thánh Chức Nước Trời tháng 8 năm 2010 trang 3-6.

Discussion based on the Ministry School book, pages 71-73.

jw2019

Thảo luận theo lối vấn đáp. Do anh giám thị công tác phụ trách.

Questions and answers by the service overseer.

jw2019

Bạn có thể đưa cho người đó đọc một ấn phẩm thảo luận về đề tài ấy.

You could give him a publication that discusses that subject.

jw2019

Và sau đó, những cuộc thảo luận này cũng tạo ra những rào cảo xung quanh chính tôi.

And then, that this discussion was drawing geographical boundaries around me.

QED

“Đừng rơi vào bẫy khi dùng mạng xã hội”: (15 phút) Thảo luận.

“Social Networking —Avoid the Pitfalls”: (15 min.) Discussion.

jw2019

Hai trưởng lão thảo luận với nhau.

Discussion between two elders.

jw2019

Dùng dưới một phút để giới thiệu bài, rồi thảo luận theo lối vấn đáp.

Limit introductory comments to less than a minute, and follow with a question-and-answer discussion.

jw2019

Hãy cân nhắc việc thảo luận về tầm quan trọng của việc làm một người bạn tốt.

Consider discussing the importance of being a good friend.

LDS

4 Giả sử chúng ta đang thảo luận với một người về địa ngục.

4 Suppose we are discussing the topic of hell with someone.

jw2019

“Dùng Kinh Thánh để dạy dỗ”: (7 phút) Thảo luận.

“Teach the Truth”: (7 min.) Discussion.

jw2019

(Đoạn 15-25). Một trưởng lão nói bài giảng và hướng dẫn cuộc thảo luận.

(Paragraphs 15-25) Talk and discussion conducted by an elder.

jw2019

thảo luận và làm sáng tỏ đề tài này”.

shows who that ruler is and how he will bring genuine peace.”

jw2019

Những đề tài chúng ta thích thảo luận có thể tiết lộ gì về lòng chúng ta?

What can the subjects we like to discuss reveal about our heart?

jw2019

Khuyến khích sự hiểu biết (thảo luận và tô màu): Chia các em ra thành bốn nhóm.

Encourage understanding (discussing and coloring): Divide the children into four groups.

LDS

Ý kiến bạn trẻ—Điện thoại di động (Ch 10:19): (15 phút) Thảo luận.

What Your Peers Say —Cell Phones (Pr 10:19): (15 min.) Discussion.

jw2019

Thảo Luận Để Ôn Lại

Review Discussion

jw2019

Nhưng những cuộc thảo luận thì quá giá trị, trong những cái có giá trị nhất.

But those conversations have been so valuable, among the most valuable.

ted2019

Bài giảng và thảo luận dựa trên sách Trường Thánh Chức, trang 254, đoạn 1 và 2.

Talk and discussion based on the Ministry School book, page 254, paragraphs 1-2.

jw2019

Dùng dưới một phút để giới thiệu bài, rồi thảo luận bằng câu hỏi và trả lời.

Limit introductory comments to less than a minute, and follow with a question-and-answer discussion.

jw2019

Hãy nghỉ ngơi, ra ngoài và chúng ta sẽ thảo luận khi quay lại. Rachel? Yeah.

Let’s take a break, go outside and sort this out when we return.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta sẽ thảo luận điều gì trong bài này?

What will we discuss in this article?

jw2019

“Tình yêu thương giúp nhận diện môn đồ chân chính—Vui mừng trước sự thật”: (15 phút) Thảo luận.

“Love Identifies True Christians —Rejoice With the Truth”: (15 min.) Discussion.

jw2019

Thảo luận những cách khác với Connor

Talk a little with Connor about alternatives.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi hi vọng buổi thảo luận đạt được nhiều hiệu quả.

I look forward to very fruitful discussions today.

worldbank.org

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *