thanks tiếng Anh là gì?

thanks tiếng Anh là gì?
thanks tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thanks trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ thanks tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm thanks tiếng Anh
thanks
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ thanks

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: thanks tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

thanks tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ thanks trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ thanks tiếng Anh nghĩa là gì.

thanks /’θæɳks/

* danh từ số nhiều
– lời cảm ơn, sự cảm ơn
=to express one’s thanks+ tỏ lời cảm ơn, cảm tạ
=[very] many thanks;thanks very much+ cảm ơn lắm
=no thanks+ thôi, xin cảm ơn
=small thanks to you, I got for it+(mỉa mai) xin cảm ơn ạ, xin đủ
!thanks to
– nhờ có
=thanks to your help+ nhờ có sự giúp đỡ của anhthank /θæɳk/

* ngoại động từ
– cám ơn, biết ơn
=thank you+ cám ơn anh
=no, thank you+ không, cám ơn anh (nói để từ chối)
– xin, yêu cầu
=I will thank you for the satchel+ xin ông vui lòng đưa tôi cái cặp
=I will thank you to shut the window+ xin ông vui lòng đóng giúp cái cửa sổ
!you have only yourself to thank for that; you may thank yourself for that
– anh làm thì anh chịu

Thuật ngữ liên quan tới thanks

Tóm lại nội dung ý nghĩa của thanks trong tiếng Anh

thanks có nghĩa là: thanks /’θæɳks/* danh từ số nhiều- lời cảm ơn, sự cảm ơn=to express one’s thanks+ tỏ lời cảm ơn, cảm tạ=[very] many thanks;thanks very much+ cảm ơn lắm=no thanks+ thôi, xin cảm ơn=small thanks to you, I got for it+(mỉa mai) xin cảm ơn ạ, xin đủ!thanks to- nhờ có=thanks to your help+ nhờ có sự giúp đỡ của anhthank /θæɳk/* ngoại động từ- cám ơn, biết ơn=thank you+ cám ơn anh=no, thank you+ không, cám ơn anh (nói để từ chối)- xin, yêu cầu=I will thank you for the satchel+ xin ông vui lòng đưa tôi cái cặp=I will thank you to shut the window+ xin ông vui lòng đóng giúp cái cửa sổ!you have only yourself to thank for that; you may thank yourself for that- anh làm thì anh chịu

Đây là cách dùng thanks tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ thanks tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

thanks /’θæɳks/* danh từ số nhiều- lời cảm ơn tiếng Anh là gì?
sự cảm ơn=to express one’s thanks+ tỏ lời cảm ơn tiếng Anh là gì?
cảm tạ=[very] many thanks tiếng Anh là gì?
thanks very much+ cảm ơn lắm=no thanks+ thôi tiếng Anh là gì?
xin cảm ơn=small thanks to you tiếng Anh là gì?
I got for it+(mỉa mai) xin cảm ơn ạ tiếng Anh là gì?
xin đủ!thanks to- nhờ có=thanks to your help+ nhờ có sự giúp đỡ của anhthank /θæɳk/* ngoại động từ- cám ơn tiếng Anh là gì?
biết ơn=thank you+ cám ơn anh=no tiếng Anh là gì?
thank you+ không tiếng Anh là gì?
cám ơn anh (nói để từ chối)- xin tiếng Anh là gì?
yêu cầu=I will thank you for the satchel+ xin ông vui lòng đưa tôi cái cặp=I will thank you to shut the window+ xin ông vui lòng đóng giúp cái cửa sổ!you have only yourself to thank for that tiếng Anh là gì?
you may thank yourself for that- anh làm thì anh chịu

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.