tháng chín trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tháng chín trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tháng Chín năm 2015, chị bị câu lưu và thẩm vấn về việc tham gia kênh “Lương tâm TV.”

In September 2015, she was detained and interrogated for participating in the “Television of Conscience.”

hrw.org

Người ta lùa bò lên ăn cỏ vào tháng Năm và tới tháng Chín thì lùa xuống.

They bring the cattle up in May and take them down in September.

OpenSubtitles2018. v3

Hinckley (1910–2008) đã làm lễ cung hiến Đền Thờ Manila Philippines vào tháng Chín năm 1984.

Hinckley (1910–2008) dedicated the Manila Philippines Temple in September 1984.

LDS

Phần còn lại đầu tiên của mùa động cởn xảy ra giữa giữa và cuối tháng Chín.

The first rest phase of the rut occurs between the middle and the end of September.

WikiMatrix

Đây là cuộc hành quân, 450. 000 người – bắt đầu từ tháng chín.

This is march, the 450, 000 march — beginning of September.

QED

Ngày 21 tháng Chín.

September 21st.

OpenSubtitles2018. v3

Vâng, mọi người đi vào giữa tháng Chín.

Yes, everyone’s gone by mid-September.

OpenSubtitles2018. v3

Vào ngày 3 tháng Chín năm 1925, Chủ Tịch Heber J.

On September 3, 1925, President Heber J.

LDS

Ngày 6 tháng Chín, Tùy viên Hải quân Nga đã đến gặp tôi.

On September 6 the Russian Naval Attaché came to see me.

Literature

Họ bị trục xuất về Việt Nam trong ngày 17 tháng Chín.

They were expelled to Vietnam on September 17.

hrw.org

Phần đọc Kinh Thánh trong tháng chín:

Suggested Bible reading for September:

jw2019

TỐI THỨ BẢY, NGÀY 30 THÁNG CHÍN NĂM 2006, PHIÊN HỌP CHỨC TƯ TẾ

Saturday Evening, September 30, 2006, Priesthood Session

LDS

Vào tháng Chín năm 2007, ông thành lập blog Ba Sàm.

In September 2007, he founded the blog Ba Sam (Talking Nonsense).

hrw.org

Xem thêm: Get on là gì

SÁNG THỨ BẢY, NGÀY 30 THÁNG CHÍN NĂM 2006, PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI

Saturday Morning, September 30, 2006, General Session

LDS

* Nhóm binh sĩ chủ lực chấm dứt lệnh ngừng bắn vào ngày 15 tháng chín

* Main militant group to end ceasefire on Sept. 15

EVBNews

Hai anh cả đầu tiên đã đến đó vào tháng Chín năm 2012.

The first two elders arrived in September of 2012.

LDS

Và trận đấu ở Chernivstsi diễn ra ngày 18 tháng Chín và ở Zhytomyr – ngày 19 tháng Chín.

Also the game in Chernivstsi was conducted on September 18 and in Zhytomyr – on September 19.

WikiMatrix

Le, 24 tuổi, đã biến mất vào ngày 8 tháng Chín .

Le, 24, disappeared September 8 .

EVBNews

Nelson làm lễ cung hiến vào tháng Chín năm ngoái.

Nelson in September of last year.

LDS

Phát hành vào tháng chín, đứng số 1 tại cả Mỹ và Anh.

Released in September, it reached number one in both the UK and the US.

WikiMatrix

Tháng Chín

September

LDS

Chúng tôi đã bắt đầu quá trình này từ tháng Chín năm 2010.

So we began our process in September of 2010.

ted2019

Ali Hassan Salameh, hắn khai sinh ra nhóm Tháng Chín Đen Tối.

Ali Hassan Salameh, he invented Black September.

OpenSubtitles2018. v3

Anh thi đấu trận đầu tiên tại Premier League ngày 29 tháng Chín trong chiến thắng 2–1 trước Fulham.

He made his Premier League debut on 29 September in a 2–1 win against Fulham.

WikiMatrix

Ngày 15 tháng Chín năm 2008, đã củng cố thêm bài học đó .

September 15 2008, has reinforced that lesson .

EVBNews

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.