tháng ba trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tháng ba trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

10 phút: Mời nhận tạp chí trong tháng ba.

10 min: Offer the Magazines During March.

jw2019

Từ một sự kiện Face to Face (Trực Diện) vào tháng Ba năm 2017 với Chủ Tịch Henry B.

From a March 2017 Face to Face event with President Henry B.

LDS

Chiều Thứ Bảy, ngày 24 tháng Ba năm 2012, Buổi Họp Thiếu Nữ Trung Ương

Saturday Evening, March 24, 2012, General Young Women Meeting

LDS

Chiều Thứ Bảy ngày 28 tháng Ba năm 2015, Phiên Họp Phụ Nữ Trung Ương

Saturday Evening, March 28, 2015, General Women’s Session

LDS

Em trai của tôi qua đời vào sáng thứ Hai ngày 7 tháng Ba.

My brother died on Monday morning, March 7.

LDS

Duy trì bắn phá tiếp tục cho đến Tháng ba năm 1945.

Sustained bombardment continued until March 1945.

WikiMatrix

Phần đọc kinh thánh trong tháng ba:

Suggested Bible reading for March:

jw2019

Đó là 18. 000 dặm một giờ, chỉ qua ngày 23 tháng Ba!

That’s 18, 000 miles an hour, just over Mach 23 !

QED

Mức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng 0,3% trong tháng ba

US consumer spending rises 0.3 % in March

EVBNews

Ngày 5 tháng 10, ba lữ đoàn FANK được điều đi đánh chiếm các khu vực xung quanh Phnom Santuk.

On 5 October, three FANK brigades were committed to capture the areas around Phnom Santuk.

WikiMatrix

Kiev ‘s chương trình được thực hiện tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế vào ngày 10 tháng Ba.

Kiev’s show was performed at International Exhibition Centre on 10 March.

WikiMatrix

Aurêlianô, người đầu tiên sinh ra ở Macônđô, sẽ lên sáu tuổi vào tháng ba tới.

Aureliano, the first human being to be born in Macondo, would be six years old in March.

Literature

Chi tiêu hộ gia đình trong tháng Ba tăng 3,4% .

Household spending was up 3.4 % in March .

EVBNews

Ngày quốc tế về rừng đầu tiên tổ chức vào ngày 21 Tháng Ba năm 2013.

International Day of Forests was observed for the first time on March 21, 2013.

WikiMatrix

Bạn có thể thu xếp tổng cộng 50 giờ để tiên phong phụ trợ trong tháng Ba không?

Can you schedule a total of 50 hours to auxiliary pioneer in March?

jw2019

1 Anh chị có muốn gia tăng niềm vui trong tháng ba, tháng tư và tháng năm không?

1 Would you like to increase your joy during March, April, and May?

jw2019

Sau khi vụ ám sát Caesar, ngày 15 tháng Ba, 44 TCN, Cleopatra và Caesarion trở lại cho Ai Cập.

After Caesar’s assassination on 15 March 44 BC, Cleopatra and Caesarion returned to Egypt.

WikiMatrix

Trong mùa khô (tháng 12 đến tháng ba) có ít nước hơn các tháng khác.

During the dry season (December to March), there is less water seen than in the other months.

WikiMatrix

Vào tháng ba đầu năm nay, Clay đã tự tử.

Earlier this year, in March, Clay took his own life.

ted2019

Tháng Ba 2011, Lavigne phát hành album phong thu thứ tư, Goodbye Lullaby.

In March 2011, Lavigne released her fourth studio album, Goodbye Lullaby.

WikiMatrix

Chiều Thứ Bảy, ngày 30 tháng Ba năm 2013, Buổi Họp Thiếu Nữ Trung Ương

Saturday Evening, March 30, 2013, General Young Women Meeting

LDS

Galerius đã đến thành phố vào cuối tháng ba.

Galerius arrived in the city later in March.

WikiMatrix

Ngày thường niên vào tháng ba, (gọi là Ngày Thánh Patrick.)

Day of March yearly, (which is called St. Patrick’s Day.)

WikiMatrix

Nó sinh ra ngày 23 tháng Ba, phải không?

He was born on March the 23rd, wasn’t he?

OpenSubtitles2018. v3

Những người trẻ có thể lập ra mục tiêu nào cho tháng Ba, Tư và Năm?

What goals can youths set for March, April, and May?

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.