tắt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tắt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bật/tắt tự động

Toggle Auto

KDE40. 1

Điều này mang lại trải nghiệm TV tắt dần quanh thời điểm ngắt quảng cáo.

This gives a fade-to-black TV experience around the ad breaks .

support.google

Tuy nhiên, Traoré đã dập tắt được mọi sự chống đối cho đến cuối thập kỷ 1980.

The Traoré regime repressed all dissenters until the late 1980s.

WikiMatrix

Số của bố có trong phím tắt.

My beeper’s on speed dial.

OpenSubtitles2018. v3

Độ phân giải này đôi khi được gọi là 720p, mặc dù các p (viết tắt của progressive scan và là quan trọng đối với các định dạng truyền tải) là không thích hợp để ghi nhãn phân giải màn hình kỹ thuật số.

This resolution is often referred to as 720p, although the p (which stands for progressive scan and is important for transmission formats) is irrelevant for labeling digital display resolutions.

WikiMatrix

Cửa hàng có thể được viết tắt hoặc các quán, có thể có hoặc không có chỗ ngồi cho thực khách, hay nhà hàng thức ăn nhanh (còn gọi là nhà hàng phục vụ nhanh chóng).

Outlets may be stands or kiosks, which may provide no shelter or seating, or fast food restaurants (also known as quick service restaurants).

WikiMatrix

Sau khi đèn tắt, những hộ lý chơi bài ở đây

After lights out, the orderlies play cards in here.

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài ra, mỗi ghi chú trong một hợp âm có thể được phát riêng, hoặc tắt tiếng bằng cách giữ phía bên trái của dây.

Also, each note in a chord can be played separately, or muted by holding the left side of the string.

WikiMatrix

Đơn vị viết tắt cũng có thể được sử dụng với các tiền tố được viết tắt y, z, a, f, p, n, μ, m, c, d, da, h, k, M, G, T, P, E, Z và Y.

Abbreviated units can also be used with abbreviated prefixes y, z, a, f, p, n, μ, m, c, d, da, h, k, M, G, T, P., E, Z, and Y .

support.google

Các ví dụ này so sánh các phiên và dữ liệu phiên nào có thể được liên kết với User ID khi hợp nhất phiên BẬT hoặc TẮT.

These examples compare which sessions and session data can be associated with a user ID when session unification is either ON or OFF.

support.google

Hãy để tôi minh họa điều đó bằng cách hiểu hoặc nhìn nhận những mâu thuẫn như một cách nuôi dưỡng sự sáng tạo, khi tôi giới thiệu vắn tắt về biên giới Tijuana-San Diego, nơi thực nghiệm, và suy xét lại công việc kiến trúc sư của tôi.

And let me illustrate what I mean by understanding or engaging sites of conflict as harboring creativity, as I briefly introduce you to the Tijuana-San Diego border region, which has been the laboratory to rethink my practice as an architect.

ted2019

Tất nhiên em có thể chỉ đường tắt cho cậu ấy.

Perhaps you could show him the shortcuts.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu biết đấy, cả hai đều từ Nhật Bản, và Earl chặt đầu cậu trong phim, và, sau đó cô ấy, giống như là, tắt nó đi.

You know, you’re both Japanese, and Earl beheaded you, and, but then, she, like, turned it off.

OpenSubtitles2018. v3

Ông còn can đảm chia sẻ câu trả lời vắn tắt của cha mình: “Gordon thân mến, Cha đã nhận được bức thư gần đây của con.

He even courageously shared his father’s brief response: “Dear Gordon, I have your recent letter.

LDS

Sau đây là tóm tắt những yêu cầu đó:

To summarize those requirements :

support.google

Năm 1950, Văn phòng cảnh báo bão Miami bắt đầu chuẩn bị các bài báo tóm tắt mùa bão hàng năm.

In 1950, the Miami Hurricane Warning Office began to prepare the annual hurricane season summary articles.

WikiMatrix

Với tất cả sự cầu nguyện, việc học hỏi, và sự suy ngẫm của chúng ta, một số câu hỏi chưa được trả lời vẫn có thể còn sót lại, nhưng chúng ta không nên để chúng dập tắt ngọn lửa đức tin cháy bỏng trong chúng ta.

With all our prayer, study, and pondering, there may still remain some yet-to-be-answered questions, but we must not let that extinguish the flame of faith that flickers within us.

LDS

Ta bật lên, ta tắt đi.

Turn it on; turn it off.

ted2019

Cơn đại họa này đã dập tắt cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại La Mã, nhưng nó không phải là không được báo trước.

The cataclysm that stamped out the Jewish revolt against Rome did not come unannounced.

jw2019

Khi bạn cuộn qua nguồn cấp dữ liệu Trang chủ của mình, video sẽ bắt đầu phát ở chế độ tắt tiếng và phụ đề bật tự động.

As you scroll through your Home feed, videos will begin to play on mute with captions auto-enabled.

support.google

Tóm tắt tập trước

Previously on Prison Break:

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, một số chương trình máy điện toán có lối viết tắt này vẫn còn được dùng và sẽ trữ năm 2000 bằng chữ số “00”.

However, a number of programs with this shortcut are still being used and will store the year 2000 as “00.”

jw2019

Bạn cũng có thể lưu các địa điểm quan trọng của mình dưới dạng phím tắt để tìm chỉ đường một cách nhanh chóng.

You can also save your important places as shortcuts to quickly look up directions .

support.google

Chẳng bao lâu, tất cả những người đàn ông và phụ nữ có mặt tại Vivian Park chạy tới chạy lui với bao tải ướt, đập vào các ngọn lửa cố gắng dập tắt lửa.

Soon all available men and women at Vivian Park were dashing back and forth with wet burlap bags, beating at the flames in an attempt to extinguish them.

LDS

Một Phần Mô Tả Vắn Tắt về Tình Trạng của Dân Nê Phi

A Brief Description of the Nephites’ Condition

LDS

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *