sufficient trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

sufficient trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

The yield is sufficient to destroy most of the city, killing Adams, his cabinet, and most of the U.S. Congress, effectively wiping out the presidential line of succession, resulting in the United States being thrust into total chaos.

Năng suất đủ để tiêu diệt hầu hết các thành phố, giết chết Adams cùng nội các của ông và hầu hết Quốc hội Hoa Kỳ, tiêu diệt có hiệu quả các đời tổng thống kế nhiệm.

WikiMatrix

In these cases, with sufficiently long leases (often 99 years), an asset can end up with two effective owners, one in each jurisdiction; this is often referred to as a double-dip lease.

Trong những trường hợp này, với thời gian thuê đủ dài (thường là 99 năm), một tài sản có thể kết thúc với hai chủ sở hữu hiệu quả, một trong mỗi khu vực tài phán; điều này thường được gọi là một hợp đồng hai lần.

WikiMatrix

In highly branched alkanes, the bond angle may differ significantly from the optimal value (109.5°) in order to allow the different groups sufficient space.

Trong các ankan mạch nhánh lớn thì các góc liên kết có thể khác đáng kể so với giá trị tối ưu (109,5°) để đảm bảo cho các nhóm khác có đủ không gian cần thiết.

WikiMatrix

The Atlantic has sufficient wave and tidal energy to carry most of the Amazon’s sediments out to sea, thus the Amazon does not form a true delta.

Năng lượng sóng và thủy triều của Đại Tây Dương đủ để mang hầu hết vật liệu trầm tích của sông Amazon ra biển, do đó Amazon không hình thành một đồng bằng châu thổ thực sự.

WikiMatrix

The state rapid development on primary sector has attracted those job seekers in neighbouring Indonesia and the Philippines as the state labour force itself are not sufficient.

Bang phát triển nhanh chóng khu vực sơ khai tạo ra sức hút với những người tìm việc tại Indonesia và Philippines do lực lượng lao động trong bang không đủ.

WikiMatrix

Neither the Bible nor the Book of Mormon in and of themselves is sufficient.

Chỉ riêng Quyển Kinh Thánh hay Sách Mặc Môn thôi thì không đủ.

LDS

While this initial investigation may not provide sufficient justification for changes in how you allocate resources, it does provide direction for further investigation.

Mặc dù điều tra ban đầu này không thể cung cấp đánh giá đầy đủ cho những thay đổi về cách bạn phân bổ tài nguyên, nhưng nó cung cấp hướng để điều tra thêm.

support.google

Sufficient to own, to redeem, and to justify.

Rộng lượng thứ tha mọi tội tôi lúc biết hối cải chân thành.

LDS

George asked Lord Bath and Carteret to form an administration, but after less than 48 hours they returned the seals of office, unable to secure sufficient parliamentary support.

George hỏi quan điểm của Bá tước Bath và Carteret về việc lập cơ quan chính phủ mới, nhưng sau chưa đầy 48 giờ họ phải đưa Pelham trở về vì không hề chọn ra được một QH mới .

WikiMatrix

The capsule was equipped with a rechargeable battery with a capacity sufficient for 100 minutes of powering the measurement and transmitter systems.

Thiết bị thăm dò được trang bị một pin có thể sạc lại với công suất đủ 100 phút để cấp nguồn cho các hệ thống đo lường và máy phát.

WikiMatrix

Similarly, for the growth of vegetation, there must be sufficient light.

Cũng thế, để các loài cây cỏ sinh sôi phát triển, cần có đủ ánh sáng.

jw2019

With torn and broken bread, we signify that we remember the physical body of Jesus Christ—a body that was buffeted with pains, afflictions, and temptations of every kind,19 a body that bore a burden of anguish sufficient to bleed at every pore,20 a body whose flesh was torn and whose heart was broken in crucifixion.21 We signify our belief that while that same body was laid to rest in death, it was raised again to life from the grave, never again to know disease, decay, or death.22 And in taking the bread to ourselves, we acknowledge that, like Christ’s mortal body, our bodies will be released from the bonds of death, rise triumphantly from the grave, and be restored to our eternal spirits.23

Với bánh bẻ nát, chúng ta cho thấy rằng chúng ta tưởng nhớ đến thể xác của Chúa Giê Su Ky Tô—một thể xác bị bầm dập với đủ loại đau đớn, buồn phiền, và cám dỗ,19 một thể xác mang gánh nặng thống khổ đủ để chảy máu ở tất cả các lỗ chân lông,20 một thể xác có da thịt bị rách nát và quả tim ngừng đập khi Ngài bị đóng đinh.21 Chúng ta cho thấy niềm tin của chúng ta rằng mặc dù cùng một thể xác đó được chôn cất khi chết, thì thể xác đó đã sống lại từ nấm mồ, và sẽ không bao giờ biết bệnh tật, thối rữa, hoặc cái chết nữa.22 Và khi tự mình ăn bánh, chúng ta thừa nhận rằng, giống như thể xác hữu diệt của Đấng Ky Tô, thể xác của chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những dây trói buộc của sự chết, đắc thắng sống dậy từ mộ phần, và được phục hồi cho linh hồn vĩnh cửu của chúng ta.23

LDS

It is non-essential and conditionally essential in humans, meaning the body can usually synthesize sufficient amounts of it, but in some instances of stress, the body’s demand for glutamine increases, and glutamine must be obtained from the diet.

Axit amin này là không thiết yếu hoặc thiết yếu trong những điều kiện nhất định ở người, có nghĩa là cơ thể thường có thể tự tổng hợp đủ lượng cần thiết, nhưng trong một số trường hợp stress, nhu cầu glutamine của cơ thể tăng lên, và glutamine phải được lấy thêm từ chế độ ăn uống.

WikiMatrix

In reflecting on his life, the apostle Paul wrote: “I have learned, in whatever circumstances I am, to be self-sufficient.. . .

Nghĩ về cuộc đời của mình, sứ đồ Phao-lô viết: “Tôi đã tập hễ gặp cảnh-ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy….

jw2019

After sufficient time, organize students into pairs and invite them to role-play a conversation they might have with a friend who asked them this question.

Sau khi đã đủ thời gian, chia học sinh ra thành các cặp và mời họ đóng diễn một cuộc chuyện trò mà họ có thể có với một người bạn là người đã hỏi họ câu hỏi này.

LDS

While Israel imports substantial quantities of grain (approximately 80% of local consumption), it is largely self-sufficient in other agricultural products and food stuffs.

Trong khi Israel nhập khẩu một lượng lớn ngũ cốc (xấp xỉ 80% lượng tiêu thụ), nước này đã gần như tự sản xuất được các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm đóng gói khác.

WikiMatrix

He seemed to think that showing up for his mission would be sufficient.

Em ấy dường như nghĩ rằng chỉ cần đi truyền giáo là đủ.

LDS

Speak with sufficient volume.

Nói với âm lượng đủ lớn.

jw2019

Once the Austrian armies united west, north and east of Zürich, Charles decided he had a sufficiently superior force to attack Masséna’s positions in Zürich.

Khi quân đội Áo thống nhất phía tây, bắc và đông Zürich, Charles quyết định ông có đủ lực lượng để tấn công Masséna ở Zürich.

WikiMatrix

As our literal heart needs healthful food, we need sufficient amounts of wholesome spiritual food.

Chúng ta cần hấp thu thức ăn thiêng liêng bổ dưỡng .

jw2019

You may be wondering, though, ‘Are there really sufficient reasons for me to change my religion?

Tuy vậy, bạn có thể tự hỏi: «Thật ra thì có đủ lý do để chính tôi phải thay đổi tôn giáo không?

jw2019

But however sufficient the priesthood line, it was not enough.

Nhưng, cho dù hệ thống chức tư tế hoạt động hữu hiệu đến mấy chăng nữa, thì cũng không đủ.

LDS

Sufficient for each day is its own badness.” —Matthew 6:33, 34.

Sự khó-nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy”.—Ma-thi-ơ 6:33, 34.

jw2019

Within two hours, her flight deck was sufficiently repaired to enable the escort carrier to resume air operations.

Trong vòng hai giờ, sàn đáp của nó được sửa chữa tạm đủ để cho phép chiếc tàu sân bay hộ tống tái tục các hoạt động không lực.

WikiMatrix

Second, the unfortunate fish I caught that day perished because it was deceived into treating something very dangerous—even fatal—as worthwhile or at least as sufficiently intriguing to warrant a closer look and perhaps a nibble.

Thứ hai: con cá kém may mắn mà tôi bắt vào ngày đó chết vì nó bị đánh lừa để thấy một thứ gì đó rất nguy hiểm—ngay cả chết người—là đáng giá, hoặc ít nhất đủ kích thích sự tò mò để có lý do xác đáng mà đến gần để xem và có lẽ để rỉa mồi.

LDS

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.