sử dụng tiếng Anh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

sử dụng tiếng Anh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thật là tuyệt vời do sử dụng tiếng Anh chính là học tiếng Anh .

This is great, because using English is learning English .

EVBNews

Tương tự như vậy, những người Do Thái Nam Phi sử dụng tiếng Anh thay vì tiếng Afrikaans.

Similarly, South African Jews adopted English rather than Afrikaans.

WikiMatrix

Đế quốc thiết lập việc sử dụng tiếng Anh tại các khu vực khắp thế giới.

The empire established the use of English in regions around the world.

WikiMatrix

Trong những trường hợp này, nó sử dụng tiếng Anh như một cầu nối.

In those cases it uses English as a bridge.

Literature

Sử dụng tiếng Anh rất vui .

Using English is fun .

EVBNews

Sử dụng tiếng Anh bất cứ khi nào bạn có thể

Use English whenever you can

EVBNews

Có thể phương pháp quan trọng nhất làm tăng động lực chính là sử dụng tiếng Anh .

Probably the most important way to improve your motivation is to use English .

EVBNews

Khi lên 5 tuổi, Kim có thể sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật.

By the age of five, Kim could speak Korean, English, French, German and Japanese.

WikiMatrix

Các quốc gia khác cũng sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính và ngôn ngữ chính thức.

Other countries also use English as their primary and official languages.

WikiMatrix

Tường thuật của phim tài liệu đã sử dụng tiếng Anh /uː/ tương đương, /kruːp/ .

The documentary’s narration used the English // equivalent, /kruːp/.

WikiMatrix

Sau đó, Tovah Feldshuh một lần nữa đóng vai bà trong bộ phim Pháp sử dụng tiếng Anh O Jerusalem năm 2003.

Tovah Feldshuh assumed the role of Meir again in the 2006 Englishlanguage French movie O Jerusalem.

WikiMatrix

Để yêu cầu hoàn tiền qua Trợ lý Google, bạn phải sử dụng tiếng Anh Mỹ trên thiết bị của mình.

To request a refund from the Google Assistant, you must use UK English on your device .

support.google

Việc sử dụng tiếng Anh một cách phổ biến là ví dụ về ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với xã hội Philippines.

The common use of the English language is an example of the American impact on Philippine society.

WikiMatrix

Ông Ewell, ông sẽ giữ lời khai của ông trong giới hạn của việc sử dụng tiếng Anh Thiên chúa giáo, nếu có thể được.

Mr Ewell, you will keep your testimony within the confines of Christian English usage, if that is possible.

Literature

Thuật ngữ này phổ biến ở các quốc gia sử dụng tiếng Anh Anh, bao gồm cả các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung.

The term is common in countries using British English, including countries of the Commonwealth.

WikiMatrix

Ông Ewell, ông sẽ giữ lời khai của ông trong giới hạn của việc sử dụng tiếng Anh Thiên chúa giáo, nếu có thể được.

Ewell, you will keep your testimony within the confines of Christian English usage, if that is possible.

Literature

Khi viết một tin nhắn trên một diễn đàn thảo luận bằng tiếng Anh, bạn đang sử dụng tiếng Anh và thực hành kĩ năng viết .

When you ‘re writing a message on an English-language discussion forum, you are using your English, but you are also practicing your writing .

EVBNews

Là người hiếu học, Sechele đọc được các mẫu tự chỉ trong hai ngày, rồi học và sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai.

Being a quick learner, Sechele learned the alphabet in two days and soon called English a second language.

WikiMatrix

Nhưng sử dụng tiếng Anh có thể khiến bạn có thái độ chung nhất về ngoại ngữ này và tăng động lực học nó theo nhiều cách khác nhau .

But using English can also improve your general attitude to English and increase your motivation to study it in other ways .

EVBNews

Cô nói thạo tiếng Ý, được chứng nhận việc sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của mình, sử dụng Photoshop, Quark và Java hết sức thành thục.

According to her résumé, she is fluent in Italian, certified in teaching English as a Second Language, and proficient in Photoshop, Quark, and Java.

WikiMatrix

Khi việc sử dụng tiếng Anh trong lễ thờ phượng lan tỏa rộng khắp, nhu cầu hoàn tất bản giáo nghi thống nhất cho Giáo hội trở nên cấp bách.

As the use of English in worship services spread, the need for a complete uniform liturgy for the Church became evident.

WikiMatrix

Các điển tiếng Anh Oxford dấu vết sử dụng tiếng Anh của thuật ngữ “Riksdag” trong tham chiếu đến nghị viện Thụy Điển trở lại năm 1855. ^ Instrument of Government, as of 2012.

The Oxford English Dictionary traces English use of the term “Riksdag” in reference to the Swedish assembly back to 1855.

WikiMatrix

Bạn nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ trong chiến dịch quảng cáo, gửi thông tin về giá bằng đô la Mỹ và sử dụng tiếng Anh trong dữ liệu sản phẩm.

You target the US in your ad chiến dịch, and submit prices in US dollars and use English in your product data .

support.google

Năm 1604 vua James I, người thừa kế ngai vàng đã thông qua tước hiệu vua Anh Quốc (tiếng Anh: King of Great Britain), sử dụng tiếng Anh thay vì tiếng Latin).

In 1604 James I, who had inherited the English throne the previous year, adopted the title (now usually rendered in English rather than Latin) King of Great Britain.

WikiMatrix

Ví dụ, khi sử dụng tiếng Anh, biểu thức “, “ƒ (x)” thường được phát âm là “eff of eks”, nơi chèn giới từ “of” không được gợi ý bởi ký hiệu.

For example, when using English, the expression “ƒ(x)” is conventionally pronounced “eff of eks”, where the insertion of the preposition “of” is not suggested by the notation per se.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.