strike out trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

strike out trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Michael is impetuous and he’d strike out at me if you told him the truth.

Michael rất mạnh mẽ, thằng bé sẽ chống lại tôi, nếu cô cho nó biết sự thật.

OpenSubtitles2018. v3

Check out what happens when this kid strikes out.

Chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi nó đánh trượt lần nữa.

OpenSubtitles2018. v3

HE’S NOT STRIKING OUT AT THE COMMUNITY AS A WHOLE ANYMORE.

Hắn không còn đánh toàn bộ cộng đồng nữa.

OpenSubtitles2018. v3

Well, strike out, then.

Vậy chuẩn bị đi.

OpenSubtitles2018. v3

I striked out.

Tớ bẻ gẫy trận tập kích .

QED

Tejada strikes out.

Tejada strike out.

OpenSubtitles2018. v3

I wanted to strike out on my own.

Tôi muốn tự lập.

OpenSubtitles2018. v3

Well, if you strike out in the next hour, come find me at the castle

À, nếu không thành công trong một tiếng nữa, hãy đến tìm mình ở tòa lâu đài

opensubtitles2

If I strike out?

Nhỡ mình không thành công à?

opensubtitles2

After that, they retired south to fuel and replenish before striking out northward.

Sau đó chúng rút lui về phía Nam để tiếp nhiên liệu và bổ sung trước khi lại tấn công lên phía Bắc.

WikiMatrix

You can strike out, which means you don’t get to have any sexual activity.

Bạn hoàn toàn có thể đập bóng mạnh, nghĩa là bạn chẳng cần có hoạt động giải trí tình dục nào cả .

QED

I’ve been scouring traffic cameras for Evelyn, but I keep striking out.

Em đã tìm kiếm mọi camera giao thông về Evelyn, nhưng toàn không có .

OpenSubtitles2018. v3

Within moments, the entire group, including Brutus, was striking out at the dictator.

Ngay lập tức, toàn bộ nhóm nguyên lão, kể cả Brutus, xông lên tấn công Caesar.

WikiMatrix

And then they strike out across the ocean, down to Kenya.

Và rồi chúng đổ bộ đại dương, xuống Kenya.

ted2019

(Laughter) You can strike out, which means you don’t get to have any sexual activity.

(Tiếng cười) Bạn có thể đập bóng mạnh, nghĩa là bạn chẳng cần có hoạt động tình dục nào cả.

ted2019

Well, if you strike out in the next hour, come find me at the castle.

tìm tớ tại thành tháp .

OpenSubtitles2018. v3

HE’S NOW STRIKING OUT AT ONE OR MORE INDIVIDUALS.

Giờ hắn đánh vào 1 hoặc nhiều cá nhân.

OpenSubtitles2018. v3

You strike out, I’ll get you a hotel.

Đại bại, tôi đưa luôn tới khách sạn.

OpenSubtitles2018. v3

To strike out its enemies wherever they were to be found.

Để tấn công kẻ thù bất cứ nơi nào chúng được tìm thấy.

OpenSubtitles2018. v3

Michael is impetuous, and he’d strike out at me if you told him the truth.

Michael là người mãnh liệt, và nó sẽ chống đối tôi nếu cô nói cho nó biết sự thật.

OpenSubtitles2018. v3

If I strike out?

Nếu tớ bị đá

OpenSubtitles2018. v3

Davis and Gwen Gordy wanted Berry to be the company president, but Berry wanted to strike out on his own.

Davis và Gwen Gordy muốn Berry trở thành chủ tịch công ty, nhưng Berry lại muốn có công ty của riêng mình.

WikiMatrix

When they pressed me now on how I was doing, I told them about striking out with Fulbright and McGovern.

Khi họ hỏi tôi làm tới đâu rồi, tôi đã kể việc không nhờ cậy được Fulbright và McGovern.

Literature

If the answer to that latter question is yes, then you may well be ready to strike out on your own.

Nếu bạn trả lời “Rồi” cho câu hỏi thứ hai thì có lẽ bạn đã thật sự đủ lông đủ cánh để bước vào đời.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.