stepping tiếng Anh là gì?

stepping tiếng Anh là gì?
stepping tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng stepping trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ stepping tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm stepping tiếng Anh
stepping
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ stepping

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: stepping tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

stepping tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ stepping trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ stepping tiếng Anh nghĩa là gì.

stepping

* danh từ
– sự làm thành bậc; thành nấc
– sự chia thành từng bước
– sự đắp bậc thangstep /step/

* danh từ
– bước, bước đi; bước khiêu vũ
=to take a step forward+ tiến lên một bước
=it is but a step to my house+ chỉ một bước thì đến nhà tôi
=in step+ đúng bước, đều bước
=out of step+ sai bước
=to keep step+ đi đúng bước
=to break step+ đi sai bước
=in someone’s steps+ nối bước ai, theo gương ai
– bậc lên xuống, nấc thang; thang đứng ((cũng) step ladder); bục, bệ (bàn thờ…)
=a staircase of 50 steps+ cầu thang có 50 bậc
– cấp bậc; sự thăng cấp
=to get one’s step+ được thăng cấp, được đề bạt
– biện pháp
=to take steps in a matter+ có biện pháp để giải quyết một vấn đề
=a prudent step+ một biện pháp thận trọng
– (hàng hải) bệ cột buồm
– (kỹ thuật) gối trục

* nội động từ
– bước, bước đi
– (+ into) bước vào, lâm vào (một hoàn cảnh nào…)
– (+ on) giẫm lên, lây chân ấn vào, đạp vào, dận
=to step on someone’s foot+ giẫm lên chân ai
=to step on the gas+ dận ga tăng tốc độ (đen & bóng)

* ngoại động từ
– khiêu vũ, nhảy
=to step it with somebody+ khiêu vũ với ai
=to step the polka+ nhảy điệu pônca
– ((thường) + out) đo bằng bước chân
– làm bậc, làm bậc thang cho
=he stepped the hill leading to his house+ anh ta làm bậc cho quả đồi dẫn đến căn nhà của anh ta
– (hàng hải) dựng (buồm) lên bệ
!to step aside
– bước sang một bên
– nói lạc đề
!to step in
– bước vào
– can thiệp vào
!to step out
– bước ra một lát (khỏi phòng, nhà…)
– ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)) đi đến chỗ hẹn hò với ai
– bước dài
– đo bằng bước chân
!to step up
– tới gần, tiến lại gần
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiến bước, tiến bộ
– tăng cường, đẩy mạnh
=to step up production+ đẩy mạnh sản xuất
!to step it
– khiêu vũ
!to step on it
– (thông tục) đi vội, rảo bước

step
– bước
– induction s. bước quy nạp
– integration s. bước lấy tích phân

Thuật ngữ liên quan tới stepping

Tóm lại nội dung ý nghĩa của stepping trong tiếng Anh

stepping có nghĩa là: stepping* danh từ- sự làm thành bậc; thành nấc- sự chia thành từng bước- sự đắp bậc thangstep /step/* danh từ- bước, bước đi; bước khiêu vũ=to take a step forward+ tiến lên một bước=it is but a step to my house+ chỉ một bước thì đến nhà tôi=in step+ đúng bước, đều bước=out of step+ sai bước=to keep step+ đi đúng bước=to break step+ đi sai bước=in someone’s steps+ nối bước ai, theo gương ai- bậc lên xuống, nấc thang; thang đứng ((cũng) step ladder); bục, bệ (bàn thờ…)=a staircase of 50 steps+ cầu thang có 50 bậc- cấp bậc; sự thăng cấp=to get one’s step+ được thăng cấp, được đề bạt- biện pháp=to take steps in a matter+ có biện pháp để giải quyết một vấn đề=a prudent step+ một biện pháp thận trọng- (hàng hải) bệ cột buồm- (kỹ thuật) gối trục* nội động từ- bước, bước đi- (+ into) bước vào, lâm vào (một hoàn cảnh nào…)- (+ on) giẫm lên, lây chân ấn vào, đạp vào, dận=to step on someone’s foot+ giẫm lên chân ai=to step on the gas+ dận ga tăng tốc độ (đen & bóng)* ngoại động từ- khiêu vũ, nhảy=to step it with somebody+ khiêu vũ với ai=to step the polka+ nhảy điệu pônca- ((thường) + out) đo bằng bước chân- làm bậc, làm bậc thang cho=he stepped the hill leading to his house+ anh ta làm bậc cho quả đồi dẫn đến căn nhà của anh ta- (hàng hải) dựng (buồm) lên bệ!to step aside- bước sang một bên- nói lạc đề!to step in- bước vào- can thiệp vào!to step out- bước ra một lát (khỏi phòng, nhà…)- ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)) đi đến chỗ hẹn hò với ai- bước dài- đo bằng bước chân!to step up- tới gần, tiến lại gần- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiến bước, tiến bộ- tăng cường, đẩy mạnh=to step up production+ đẩy mạnh sản xuất!to step it- khiêu vũ!to step on it- (thông tục) đi vội, rảo bướcstep- bước- induction s. bước quy nạp- integration s. bước lấy tích phân

Đây là cách dùng stepping tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ stepping tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

stepping* danh từ- sự làm thành bậc tiếng Anh là gì?
thành nấc- sự chia thành từng bước- sự đắp bậc thangstep /step/* danh từ- bước tiếng Anh là gì?
bước đi tiếng Anh là gì?
bước khiêu vũ=to take a step forward+ tiến lên một bước=it is but a step to my house+ chỉ một bước thì đến nhà tôi=in step+ đúng bước tiếng Anh là gì?
đều bước=out of step+ sai bước=to keep step+ đi đúng bước=to break step+ đi sai bước=in someone’s steps+ nối bước ai tiếng Anh là gì?
theo gương ai- bậc lên xuống tiếng Anh là gì?
nấc thang tiếng Anh là gì?
thang đứng ((cũng) step ladder) tiếng Anh là gì?
bục tiếng Anh là gì?
bệ (bàn thờ…)=a staircase of 50 steps+ cầu thang có 50 bậc- cấp bậc tiếng Anh là gì?
sự thăng cấp=to get one’s step+ được thăng cấp tiếng Anh là gì?
được đề bạt- biện pháp=to take steps in a matter+ có biện pháp để giải quyết một vấn đề=a prudent step+ một biện pháp thận trọng- (hàng hải) bệ cột buồm- (kỹ thuật) gối trục* nội động từ- bước tiếng Anh là gì?
bước đi- (+ into) bước vào tiếng Anh là gì?
lâm vào (một hoàn cảnh nào…)- (+ on) giẫm lên tiếng Anh là gì?
lây chân ấn vào tiếng Anh là gì?
đạp vào tiếng Anh là gì?
dận=to step on someone’s foot+ giẫm lên chân ai=to step on the gas+ dận ga tăng tốc độ (đen & tiếng Anh là gì?
bóng)* ngoại động từ- khiêu vũ tiếng Anh là gì?
nhảy=to step it with somebody+ khiêu vũ với ai=to step the polka+ nhảy điệu pônca- ((thường) + out) đo bằng bước chân- làm bậc tiếng Anh là gì?
làm bậc thang cho=he stepped the hill leading to his house+ anh ta làm bậc cho quả đồi dẫn đến căn nhà của anh ta- (hàng hải) dựng (buồm) lên bệ!to step aside- bước sang một bên- nói lạc đề!to step in- bước vào- can thiệp vào!to step out- bước ra một lát (khỏi phòng tiếng Anh là gì?
nhà…)- ((từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục)) đi đến chỗ hẹn hò với ai- bước dài- đo bằng bước chân!to step up- tới gần tiếng Anh là gì?
tiến lại gần- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiến bước tiếng Anh là gì?
tiến bộ- tăng cường tiếng Anh là gì?
đẩy mạnh=to step up production+ đẩy mạnh sản xuất!to step it- khiêu vũ!to step on it- (thông tục) đi vội tiếng Anh là gì?
rảo bướcstep- bước- induction s. bước quy nạp- integration s. bước lấy tích phân

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.